Vaikeasti työllistyvien tukeminen

Vaikeasti työllistyvien tukemiseen tarvitaan yksilön tarpeista lähteviä ja integroituja aktivointi- ja kuntoutuspalveluja ja -toimenpiteitä. Palvelujen integrointi asettaa haasteita. Työttömille tarkoitettujen aktivointipalvelujen valikoimaa on kehitetty, mutta palvelut on hajautettu usealle eri tarjoajalle ja puutteellinen koordinointi aiheuttaa sen, ettei saumatonta palveluketjua saavuteta. Tästä on seurauksena, että muita heikommassa asemassa olevat työttömät putoavat usein eri palveluiden ja toimenpiteiden väliin. 

Työllisyysastetavoitteen saavuttaminen edellyttää, että osatyökykyisten, vaikeasti työllistyvien, nuorten, ikääntyvien ja maahanmuuttajataustaisten osallistumista työmarkkinoille lisätään. Tarvitaan vaikuttavia toimia näiden ryhmien työllistämiseksi. Suurin potentiaali työllisyysasteen nostamisessa on niissä ryhmissä, joissa työllisyys on matalaa joko työttömyyden tai työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen takia. Työllisyystavoitteen saavuttaminen edellyttää, että ihmiset voivat tehdä työtä omalla työkyvyllään, ja että työelämässä on valmiuksia työn mukauttamiseen ja työn joustoihin. 

Valtakunnallisen rakennerahastotoiminnan avulla voidaan lisätä työllisyyttä ja työkykyä tukevien palveluiden integraatiota sekä monialaista yhteistyötä. Palveluiden kehittäminen ja yhteensovittaminen lisää työttömien työllistymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta.

Toiminnan kohderyhmänä ovat työmarkkinoiden näkökulmasta heikoimmassa asemassa olevat henkilöt, sisältäen vähemmistöt ja erityisryhmät, joiden yhteiskunnallista osallisuutta halutaan edistää. Kohderyhmään kuuluvat myös monialaisten hyvinvointi-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutus- sekä neuvontapalveluiden tarjoajat ja niiden johto ja henkilöstö, joiden yhteistyötä ja osaamista halutaan kehittää. 

Teemassa painottuvat sosiaali- ja terveys- sekä kuntoutuspalveluiden kehittäminen ja integroiminen sekä monialaisten palveluiden kehittäminen osaksi työllistymispolkuja. Lisäksi pyritään osaamisen vahvistamiseen sekä uusien toimintatapojen saaminen osaksi toimintakäytäntöjä. Tavoitteena on vaikeasti työllistyvien työkyvyn tuen palvelujen ja kuntoutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen palvelujärjestelmässä. 

Yhteyshenkilöt

 

Jukka Anttila
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 021 241
jukka.anttila(at)ely-keskus.fi

Kalle Lautala
erityisasiantuntija
Sosiaali- ja terveysministeriö
P. 0295 163 751
kalle.lautala(at)gov.fi