Horisontaaliset periaatteet 

Kaikkien EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta tukea saavien hankkeiden toteutuksessa on noudatettava ja kunnioitettava ohjelman niin sanottuja horisontaalisia periaatteita. Horisontaalisia periaatteita ovat EU:n perusoikeuskirjan ja YK:n vammaisyleissopimuksen mukaiset perusoikeudet ja periaatteet, sukupuolten tasa-arvo, syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys ottaen huomioon myös Pariisin ilmastosopimuksen ja ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen. 

Horisontaalisilla periaatteilla on hankkeissa kaksi merkitystä: 

  1. Horisontaalisten periaatteiden noudattamisvelvollisuus tarkoittaa muun muassa sitä, että hankkeen tavoitteet, tulokset, tuotokset, toimenpiteet ja kohderyhmien määrittely eivät saa sisältää EU:n perusoikeuskirjan tai YK:n vammaisyleissopimuksen vastaisia toimenpiteitä tai menettelyjä. Tuen saajien on myös noudatettava hankkeiden toteutuksessa EU:n ja kansallista ympäristösäännöstöä kaikilta osin.
  2. Sen lisäksi, että kaikissa hankkeissa on noudatettava ja kunnioitettava horisontaalisia periaatteita, hankkeen keskeisenä kehittämissisältönä voi erityisesti olla yhden tai useamman horisontaalisen periaatteen tai sen jonkin ulottuvuuden edistäminen.  Horisontaaliset periaatteet sisältyvät EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kaikkien erityistavoitteiden erityisiin valintaperusteisiin, joiden perusteella hankehakemukset pisteytetään ja asetetaan etusijajärjestykseen hankevalintavaiheessa.

Horisontaaliset valintaperusteet ovat seuraavat:

  • Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa.
  • Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita mukaan lukien yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja esteettömyyttä.
  • Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa. Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa.

Rahoittava viranomainen pisteyttää horisontaaliset valintaperusteet asteikolla 0–3. 

Periaatteiden toteutumista seurataan hankkeen toteutuksen aikana. Tuen saajan on raportoitava hankkeen loppuraportissa horisontaalisten periaatteiden toteutumisesta. 

Kaikkia edellä mainittuja horisontaalisia periaatteita on kuvattu tarkemmin omissa alakohdissaan.