Oulun kaupungin ja valtion ekosysteemisopimuksella vahvistetaan innovaatiotoimintaa

Ekosysteemisopimuksilla vahvistetaan vetovoimaisten osaamiskeskittymien ja innovaatioympäristöjen rakentumista sekä suomalaisten toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin verkostoihin ja arvoketjuihin. Ekosysteemisopimukset ovat valtion ja yliopisto- sekä yliopistokeskuskaupunkien pitkäjänteinen, yhteinen satsaus osaamiskeskittymien vahvistamiseen.

Oulun kaupungin ja valtion ekosysteemisopimuksen keskeiset painopistealueet:

  • Digitalisaatio kaupunkiympäristön muutoksessa
  • OuluHealth – Digitaaliset hyvinvoinnin ja terveyden ratkaisut
  • Kestävä kiertotalous ja puhtaat ratkaisut

 Läpileikkaavat teemat:

  • Start-up –yrittäjyys, osaaminen ja jatkuva oppiminen sekä yritysekosysteemit
  •  Kaupungin ja muiden julkisten toimijoiden isot investoinnit ja hankinnat

Oulun kaupungin ja valtion välinen ekosysteemisopimus

Kestävä kaupunkikehittäminen, EAKR

 

Kestävän kaupunkikehittämisen hallintorakenne

Kaupunkikehittämisen hankkeet valitaan avoimien hakujen kautta käyttäen EURA2021 -järjestelmää hakukierrosten ilmoittamisessa ja hakemusten käsittelyssä. Kaupungin johtoryhmä laatii ehdotuksen avattavan haun sisällöistä ekosysteemisopimuksen toimeenpanon tarpeiden pohjalta. Pohjois-Pohjanmaan liitto vahvistaa avattavan haun hakuilmoituksella EURA2021-järjestelmässä ja samassa yhteydessä vahvistaa haun laillisuuteen liittyvät reunaehdot. Muun muassa valintaperusteet kuvataan hakuilmoituksessa, jonka Pohjois-Pohjanmaan liitto julkaisee EURA 2021 -järjestelmässä.

Rahoitettavien hankkeiden valinta tapahtuu Oulun kaupungin perustaman johtoryhmän toimesta. Johtoryhmän keskeisenä tehtävänä on vastata hankkeiden tarkoituksenmukaisuusharkinnasta, eli seurantakomitean määrittelemien valintaperusteiden perusteella priorisoida ja valita rahoitettavaksi ekosysteemisopimuksen rahoituskehyksestä rahoitettavat EAKR-hankkeet. Rahoituspäätökset sekä laillisuus- ja ohjelmanmukaisuusharkinnan tekee Pohjois-Pohjanmaan liitto. Maakunnan liiton on myönnettävä Euroopan aluekehitysrahaston varoista kestävän kaupunkikehittämisen toteuttamiseksi tarkoitettu tuki toimeenpanolain 30 §:n 1 momentissa tarkoitetun kaupunkien johtoryhmän esityksen mukaisena, jos tuen myöntäminen on lain, Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman sekä ekosysteemisopimuksen mukaista.

Tarkoituksenmukaisuusharkinnassa johtoryhmä pisteyttää ja arvioi hakemukset käyttäen seurantakomitean määrittelemiä valintaperusteita. Johtoryhmä tekee esityksen rahoitettavista hankkeista Pohjois-Pohjanmaan liitolle, joka käynnistää rahoituspäätösten valmistelun. Seuraavaksi Pohjois-Pohjanmaan liitto varmistaa ja vahvistaa yleisten valintaperusteiden noudattamisen sekä valittavien hankkeiden laillisuuden, ohjelmanmukaisuuden sekä hakemusten teknisten vaatimusten täyttymisen. Ennen rahoituspäätöksen laatimista Pohjois-Pohjanmaan liitto voi edellyttää hakemuksen täydentämistä rahoitusehtojen täyttymiseksi hakemuksen osalta.

Ensimmäinen hakukierros

Oulun kaupunki avaa yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa Oulun kaupungin ekosysteemisopimusta toteuttavan kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankehaun mahdollisimman pikaisesti EURA2021 -järjestelmän mahdollistaessa haun avaamisen. Ensimmäisellä hakukierroksella varaudutaan rahoittamaan hankkeita enintään 2.000.000 eurolla. Arvioimme haun avautuvan toukokuussa 2022. Haun avautuessa hakuilmoitus löytyy Rakennerahastot-sivulta.

Vuoden 2022 haussa haetaan hankkeita, joiden tuloksena Ouluun syntyy vuoteen 2027 mennessä Euroopan paras digitaalisuudesta globaalia lisäarvoa tuottava ekosysteemi. Hankkeiden tavoitteena on tehostaa korkeaan osaamiseen pohjautuvien yritysten syntymistä, kehittymistä ja kansainvälistymistä sekä lisätä alueelle kohdistuvia investointeja ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta. Lisäksi haetaan hankkeita, joilla lisätään uusien teknologioiden edellyttämää osaamista sekä tuetaan jatkuvaa oppimista erityisesti yrityskentässä alueen ekosysteemisopimuksen mukaisesti.

Ekosysteemisopimuksen mukaisilla hankkeilla tuetaan valittujen kohdealojen yritysklustereiden- ja ekosysteemien muodostumista, tunnistetaan niihin kuuluvien yritysten tarpeita ja palveluita, edistetään Oulun innovaatioallianssin strategian kohdealojen ja kärkiohjelmien mukaisia pidemmän aikavälin konkreettisia tavoitteita ja laajoja kokonaisuuksia sekä tuotetaan digitaalisuudesta lisäarvoa kaupunkilaisten arjen palveluihin ja rakennettuun ympäristöön.

23.3.2022 pidetyn hakuinfon esitykset

Lisätietoja:

Ari Saine (rahoitusasiantuntija) BusinessOulu, puh.044-497 3117 tai [email protected]

Aki Lappalainen (aluekehitysasiantuntija) Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh 040-502 1851 tai [email protected]

Kestävä kaupunkikehittäminen, ESR+

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus rahoittaa Kestävän kaupunkikehittämisen Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) -hankkeita normaalin ESR-hankekäsittelyn mukaisesti. Hankkeiden tulee olla Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman toimintalinjan 4 (Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi) erityistavoitteen 4.2: ’Uutta osaamista työelämään’ mukaisia. Hakemusten tulee noudattaa Oulun kaupungin ja valtion välisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen tavoitteita.

Kaupunkikehittämisen ESR+ hankkeet valitaan avoimen haun kautta. Hakemukset jätetään EURA 2021 -järjestelmässä avoinna olevaan Kestävän kaupunkikehittämisen ESR+ hakuun. Hakuilmoituksessa kuvataan mm. hankkeiden arviointiin liittyvät valintaperusteet. Haun päättymisen jälkeen hakuun saapuneet hakemukset  käsitellään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hankeryhmissä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR). Hakemuksiin pyydetään lausunto Oulun kaupungin ekosysteemisopimusta varten perustamalta johtoryhmältä. Rahoituspäätöksen ESR+ hankkeisiin tekee Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Kestävän kaupunkikehittämisen ESR+ haku, Oulu 16.5.-16.8.2022.

Yhteyshenkilöt:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus:
Päivi Jaakola, p. 0295 038 225, [email protected]
Ville Mehtälä, p. 0295 038 230, [email protected]

Oulun kaupunki:
Ari Saine, BusinessOulu, p. 044 497 3117, [email protected]