Oulun kaupungin ja valtion ekosysteemisopimuksella vahvistetaan innovaatiotoimintaa

Ekosysteemisopimuksilla vahvistetaan vetovoimaisten osaamiskeskittymien ja innovaatioympäristöjen rakentumista sekä suomalaisten toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin verkostoihin ja arvoketjuihin. Ekosysteemisopimukset ovat valtion ja yliopisto- sekä yliopistokeskuskaupunkien pitkäjänteinen, yhteinen satsaus osaamiskeskittymien vahvistamiseen.

Oulun kaupungin ja valtion ekosysteemisopimuksen keskeiset painopistealueet:

  • Digitalisaatio kaupunkiympäristön muutoksessa
  • OuluHealth – Digitaaliset hyvinvoinnin ja terveyden ratkaisut
  • Kestävä kiertotalous ja puhtaat ratkaisut

 Läpileikkaavat teemat:

  • Start-up –yrittäjyys, osaaminen ja jatkuva oppiminen sekä yritysekosysteemit
  •  Kaupungin ja muiden julkisten toimijoiden isot investoinnit ja hankinnat

Oulun kaupungin ja valtion välinen ekosysteemisopimus

Kestävä kaupunkikehittäminen, EAKR

 

Kestävän kaupunkikehittämisen hallintorakenne

Kaupunkikehittämisen hankkeet valitaan avoimien hakujen kautta käyttäen EURA2021 -järjestelmää hakukierrosten ilmoittamisessa ja hakemusten käsittelyssä. Kaupungin johtoryhmä laatii ehdotuksen avattavan haun sisällöistä ekosysteemisopimuksen toimeenpanon tarpeiden pohjalta. Pohjois-Pohjanmaan liitto vahvistaa avattavan haun hakuilmoituksella EURA2021-järjestelmässä ja samassa yhteydessä vahvistaa haun laillisuuteen liittyvät reunaehdot. Muun muassa valintaperusteet kuvataan hakuilmoituksessa, jonka Pohjois-Pohjanmaan liitto julkaisee EURA 2021 -järjestelmässä.

Rahoitettavien hankkeiden valinta tapahtuu Oulun kaupungin perustaman johtoryhmän toimesta. Johtoryhmän keskeisenä tehtävänä on vastata hankkeiden tarkoituksenmukaisuusharkinnasta, eli seurantakomitean määrittelemien valintaperusteiden perusteella priorisoida ja valita rahoitettavaksi ekosysteemisopimuksen rahoituskehyksestä rahoitettavat EAKR-hankkeet. Rahoituspäätökset sekä laillisuus- ja ohjelmanmukaisuusharkinnan tekee Pohjois-Pohjanmaan liitto. Maakunnan liiton on myönnettävä Euroopan aluekehitysrahaston varoista kestävän kaupunkikehittämisen toteuttamiseksi tarkoitettu tuki toimeenpanolain 30 §:n 1 momentissa tarkoitetun kaupunkien johtoryhmän esityksen mukaisena, jos tuen myöntäminen on lain, Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman sekä ekosysteemisopimuksen mukaista.

Tarkoituksenmukaisuusharkinnassa johtoryhmä pisteyttää ja arvioi hakemukset käyttäen seurantakomitean määrittelemiä valintaperusteita. Johtoryhmä tekee esityksen rahoitettavista hankkeista Pohjois-Pohjanmaan liitolle, joka käynnistää rahoituspäätösten valmistelun. Seuraavaksi Pohjois-Pohjanmaan liitto varmistaa ja vahvistaa yleisten valintaperusteiden noudattamisen sekä valittavien hankkeiden laillisuuden, ohjelmanmukaisuuden sekä hakemusten teknisten vaatimusten täyttymisen. Ennen rahoituspäätöksen laatimista Pohjois-Pohjanmaan liitto voi edellyttää hakemuksen täydentämistä rahoitusehtojen täyttymiseksi hakemuksen osalta.

23.3.2022 pidetyn hakuinfon esitykset

Lisätietoja:

Ari Saine (rahoitusasiantuntija) BusinessOulu, puh.044 497 3117 tai [email protected]

Aki Lappalainen (aluekehitysasiantuntija) Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh 040-502 1851 tai [email protected]

Kestävä kaupunkikehittäminen, ESR+

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus rahoittaa Kestävän kaupunkikehittämisen Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) -hankkeita normaalin ESR-hankekäsittelyn mukaisesti. Hankkeiden tulee olla Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman toimintalinjan 4 (Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi) erityistavoitteen 4.2: ’Uutta osaamista työelämään’ mukaisia. Hakemusten tulee noudattaa Oulun kaupungin ja valtion välisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen tavoitteita.

Kaupunkikehittämisen ESR+ hankkeet valitaan avoimen haun kautta. Hakemukset jätetään EURA 2021 -järjestelmässä avoinna olevaan Kestävän kaupunkikehittämisen ESR+ hakuun. Hakuilmoituksessa kuvataan mm. hankkeiden arviointiin liittyvät valintaperusteet. Haun päättymisen jälkeen hakuun saapuneet hakemukset  käsitellään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hankeryhmissä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR). Hakemuksiin pyydetään lausunto Oulun kaupungin ekosysteemisopimusta varten perustamalta johtoryhmältä. Rahoituspäätöksen ESR+ hankkeisiin tekee Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Yhteyshenkilöt:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus:
Päivi Jaakola, p. 0295 038 225, [email protected]
Ville Mehtälä, p. 0295 038 230, [email protected]

Oulun kaupunki:
Ari Saine, BusinessOulu, p. 044 497 3117, [email protected]