Ohjelman hallinto

Hallintoviranomainen ja kirjanpitotoiminto

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelman hallintoviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö. Hallintoviranomainen vastaa Euroopan unionin varojen hallinnoinnista Suomessa. Hallintoviranomaisen tehtävänä on vastata esimerkiksi siitä, että ohjelman tavoitteet toteutuvat, tukea seurantakomitean työtä sekä valvoa välittäviä toimielimiä. Hallintoviranomaisen tehtävistä on kerrottu tarkemmin toimeenpanoasetuksessa.

Lisäksi ministeriö toimii ohjelman kirjanpitotoimintoa hoitavana viranomaisena. Kirjanpitotoiminnon keskeisiin tehtäviin kuuluvat muun muassa maksupyyntöjen laatiminen ja toimittaminen Euroopan komissiolle sekä tilityksen laatiminen.

Välittävät toimielimet

EU-rahastoja koskevan yleisasetuksen mukaisesti hallintoviranomainen voi nimetä yhden tai useamman välittävän toimielimen, joka suorittaa tehtäviä sen vastuulla. 
Suomessa välittävinä toimieliminä toimivat 14 maakuntaliittoa, neljä ELY-keskusta sekä Ruokavirasto. 

Välittäviä toimielimiä kutsutaan myös rahoittaviksi viranomaisiksi tai rahoittajiksi. Käytännössä kaikki hanketoimijoille näkyvä työ tapahtuu välittävissä toimielimissä. Välittävät toimielimet vastaavat esimerkiksi hankehakujen julkaisemisesta, hankkeiden valinnasta, tukipäätösten tekemisestä ja maksatuspäätöksistä. Ne myös tiedottavat rahoituksesta, seuraavat hankkeita ja suorittavat tarkastuksia.

Maakuntien liitot myöntävät tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) alueiden kehittämistä, kestävää kasvua ja elinvoimaa edistäviin kehittämishankkeisiin ja niihin sisältyviin investointeihin. Maakuntien liitot myöntävät tukea myös kestävän kaupunkikehittämisen hankkeisiin.

Neljä ELY-keskusta puolestaan myöntävät tukea 

  1. Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviin kehittämis- ja investointihankkeisiin sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyviin kehittämis- ja investointihankkeisiin
  2. Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) työllisyyden, osaamisen ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen liittyviin kehittämishankkeisiin
  3. Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) yritysten innovatiivisiin, kasvuun tai kansainvälistymiseen liittyviin kehittämistoimenpiteisiin sekä aineellisiin ja aineettomiin investointeihin (ns. yritystuet)
  4. Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) yritysten toimintaympäristön kehittämiseen kuten yritys-toiminnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin, yritysten tarvitsemien palvelujen kehittämiseen, yhteistyön sekä elinkeinoelämäverkottuneen tutkimuksen edistämiseen.

Ruokavirasto myöntää tukea Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) vähävaraisten aineellisen avun hankkeisiin (ns. ruoka-apu).

Hankeasioissa otathan siis aina yhteyttä ensisijaisesti oman alueesi maakuntaliittoon tai johonkin neljästä ELY-keskuksesta. Yhteystiedot löytyvät toiminta alueille -sivulta.

Seurantakomitea ja seurantakomitean sihteeristö

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman seurantakomitea seuraa ohjelman toteuttamista, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Seurantakomitea hyväksyy ohjelmassa käytettävät valintaperusteet, ohjelman lopullisen tuloksellisuuskertomuksen ja arviointisuunnitelman sekä ohjelman merkittävät muutokset. Seurantakomitean toimikausi on koko ohjelmakausi.

Seurantakomitea hoitaa tehtävänsä yhteistyössä hallintoviranomaisena toimivan työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Lisätietoja seurantakomiteasta ja sen kokoonpanosta löydät täältä.

Seurantakomitealla on sihteeristö, joka hoitaa seurantakomitean asioiden valmistelu-, esittely- ja täytäntöönpanotehtäviä. 

Tarkastusviranomainen

Ohjelman tarkastusviranomaisena toimii valtiovarainministeriön valtiovarain controller -toiminnossa sijaitseva tarkastusviranomaisyksikkö, joka on toiminut tässä tehtävässä vuodesta 2007 alkaen. Tarkastus-viranomaisyksikköön on keskitetty eri EU-ohjelmien ja -rahastojen ohjelmakauden 2021–2027 tarkastustoimintaa.