Työllisyys


Työmarkkinoiden kohtaanto (ESR+)

Avaimia kohtaannon kehittämiseen

Tulevaisuuden työmarkkinat -koordinaatiohankkeen toinen toimintavuosi on nyt polkaistu käyntiin innostunein tunnelmin ja yli tuhannen LinkedIn-seuraajan voimin: hankkeen verkosto ja yleisö ovat kasvaneet kiitettävästi ensimmäisen vuoden aikana, jonka ansiosta yhteistyötä voidaan syventää entisestään eri toimijoiden välillä.

Uudet Kohtaantofoorumit alueelliset toiminnan työkaluna

Huhtikuussa 2024 hanke pilotoi Kuopiossa, Mikkelissä ja Joensuussa Kohtaantofoorumi-tilaisuudet, joihin kutsuttiin koolle julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin edustajia. Foorumit ovat paikkoja alueelliselle yhteiskehittämiselle, kohtaantotiedon jakamiselle, sekä työllisyyden kipupisteiden ja mahdollisuuksien tunnistamiselle. Jo mukavasti kiinnostusta herättäneiden Itä-Suomen tapahtumien pohjalta foorumien toteutustapaa kehitetään edelleen ja ne levitetään myös muualle Suomeen. Kohtaantofoorumit kulkevat mukana hankkeen koko elinkaaren ajan tärkeänä aluetyön välineenä.

Tiedolla johtamisen selvityksen tulokset julki

Hankkeen tilaama ja juuri valmistunut Kohtaannon tiedolla johtamisen tilannekuva -selvitys esittelee kohtaannon tiedolla johtamisen nykytilannetta, valmiuksia sekä tulevaisuuden kehittämiskohteita. Selvitys toteutettiin kyselytutkimuksen avulla ja sen on koostanut Owal Group. Selvityksessä poimittiin neljä teemaa kohtaantotiedolla johtamisen kehittämiseksi:

 1. Hiljaisen tiedon merkityksen tunnistaminen
 2. Alueelliset kohtaantotiedolla johtamisen teemapäivät
 3. Tilastoinnin ja tiedonsiirron haasteiden alueellinen tulkinta
 4. Lähitulevaisuuden ennakointi yhteisesti

Näitä teemoja yhdistää vuorovaikutteisuuden, yhteisymmärryksen ja tietoisuuden edistäminen. Selvityksen tuloksia hyödynnetään jatkossa kohtaannon tiedolla johtamisen parissa tehtävässä hanketyössä.

Mitä luvassa seuraavaksi?

Koordinaatiohankkeen ensimmäiset alahankkeet käynnistyvät loppukesästä. Rahoitus on myönnetty neljälle hankkeelle, josta kaksi keskittyy ratkomaan muutoksessa olevien toimialojen kohtaantoon liittyviä haasteita. Toiset kaksi hanketta kartoittaa piilotyöpaikkoja ja rakentaa toimintamalleja niiden täyttämiseksi. Lisäksi kevätkesällä käynnistyy uusi alahankehaku: siinä haetaan hankkeita, joiden kehittämistoimenpiteiden avulla saadaan uutta osaamista sekä työnhakijoille että työnantajille työmarkkinoiden kohtaannon sujuvoittamiseksi.

Yksi vuoden ensimmäisen puoliskon kohokohdista on Helsingissä 5.6.2024 järjestettävä tapahtuma “Haluaisin rekrytoida maahanmuuttaneen, mutta...” Työelämän haasteita ja ratkaisuja. Tilaisuus kutsuu yhteen yritykset, työnantajat ja työelämän kehittäjät pohtimaan maahanmuuttaneiden rekrytointiin usein liitettyjä haasteita sekä ratkaisuja niiden taklaamiseen. Tapahtuma järjestetään yhdessä Kumppanina kotoutumisessa -koordinaatiohankkeen kanssa.

Loppuvuoden aikana hanketiimin kalenterit tulevat täyttymään hankeverkostojen toiminnan ja Kohtaantofoorumien toteuttamisesta ympäri Suomen. Lisäksi hankkeella on tärkeä rooli edistää aktiivisesti kohtaantotyön kehittämistä tulevien muutosten keskellä. TE24-uudistus vaikuttaa kohtaannon ja työllisyydenhoidon parissa toimivien organisaatioiden toimintaympäristöön merkittävästi. Tulevaisuuden työmarkkinat -koordinaatiohanke on mukana kohtaannon alueellisen ja valtakunnallisen yhteistyön ja verkostorakenteiden siltaamisessa uuteen toimintaympäristöön.

Työmarkkinoiden kohtaanto -teemaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Keski-Suomen ELY-keskukseen.

Lisätietoa teemasta:

Yhteyshenkilöt

 
Satu Tuimala
rahoitusasiantuntija
Keski-Suomen ELY-Keskus
P. 0295 024 019
satu.tuimala(at)ely-keskus.fi
Mika Villa
rahoitusasiantuntija
Keski-Suomen ELY-Keskus
P. 0295 022 776
mika.villa(at)ely-keskus.fi

 

Uusia työmahdollisuuksia työpaikkoja kehittämällä (ESR +)

Teeman hanketoiminnassa kehitetään, pilotoidaan ja levitetään hanketoimijan, palvelujärjestelmän ja työnantajien yhteistyöllä erilaisia konkreettisia työllistymistä parantavia toimia. Teemassa toteutettiin selvityshanke, jossa kartoitettiin työnantajiin kohdistunut hanketoiminta ja hankkeiden tuloksia sekä koottu työnantajiin kohdistuneesta hanketoiminnasta työnantajien näkökulmia. Selvityshanketta on toteuttanut Silta-Valmennusyhdistys ry:

Selvityksessä nousi esille, että työllistäminen toimii, jos rekrytointi tehdään helpoksi työnantajalle ja perehdytystä tuetaan. Onnistunut työllistäminen edellyttää työnantajan tarpeisiin vastaamista. Työntekijän näkökulmasta on tärkeää räätälöidä työtehtäviä vastaamaan sekä työntekijöiden kykyjä että yrityksen vaatimuksia. Tärkeänä nähdään myös joustavat työaikajärjestelyt, jotka palvelevat sekä työntekijän elämäntilannetta että työnantajan tuotantotarpeita, esimerkiksi osa-aikatyön, keikkatyön tai etätyön avulla.

Osatyökykyisten työmahdollisuuksien kehittämisessä tulee lisätä rekrytointiosaamista ja –tukea, työhön ohjausta ja työn muokkausta ja työyhteisön vastaanottavuutta (asenteet, ilmapiiri).

Uusia työmahdollisuuksia työpaikkoja kehittämällä valtakunnallisessa teemassa järjestetään seuraava hankehaku syksyllä 2024. Tästä tiedotetaan lähempänä ajankohtaa tarkemmin.

Lisätietoa teemasta:

Yhteyshenkilöt 

 
Tiina Arpola
yritysasiantuntija
Etelä-Savon ELY-keskus
P. 0295 026 131
tiina.arpola(at)ely-keskus.fi
Timo Ollila
rahoituspäällikkö
Etelä-Savon ELY-keskus
P. 0295 026 695
timo.ollila(at)ely-keskus.fi

 

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen (ESR+)

Koordinaatiohanke toimii osana Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO:ta. Osaamiskeskuksen koordinaatio- ja viestintävastuun siirto TEM:n valtionavustuksesta ESR+ -rahoitukseen toteutettiin suunnitelmien mukaisesti vuodenvaihteessa 2023-2024.

Aluetyössä järjestetään koulutustilaisuuksia ja ideapajoja sekä hanketukea rahoitusta hakeville organisaatioille. Vuonna 2024 valtakunnallista aluetyötä laajennetaan alueellisten keskusten ulkopuolelle. Syksyllä käynnistyvien hakujaksojen osalta rahoittajayhteistyö ja tapahtumatuotannon suunnittelu ovat käynnissä. Hankkeessa kootaan työllistymistä edistävien toimintamalleja ja hyviä käytänteitä, joiden levittämistä jatketaan vuoden 2024 aikana. Kiinnostus ja tarve yhteiskunnallisten yritysten ohjaus- ja neuvontapalveluja kohtaan on osoittautunut suureksi.

Seinäjoen työpaja hyvässä vauhdissa.

Hankkeessa jatketaan alueellista ja kansainvälistä verkostotyötä samalla vahvistaen alueellisten toimijoiden yhteyksiä kansainvälisille foorumeille. Tätä silmällä pitäen koordinaatiohanke on mukana teeman keskeisissä kotimaisissa ja kansainvälisissä tapahtumissa sekä verkostoissa. Kevään 2024 aikana on kasvatettu hankkeen kumppanuusverkostoa samalla kun alueellisten ekosysteemikarttojen kuvaaminen on käynnistynyt. Yhteistyötä teemoihin läheisesti liittyvien muiden hankkeiden kanssa jatketaan tiiviinä muun muassa yhteisen tapahtumatuotannon kautta. Koordinaatiohanke on mukana toimijaverkostossa suunnittelemassa syksyllä toteutettavia sosiaalisten innovaatioiden ja yhteiskunnallisten yritysten päiviä sekä kumppanina Nurmeksessa järjestettävässä Maaseutuparlamentissa.

Tiedonkeruu- ja julkaisutoiminnassa on tuotettu selvitykset vaikuttavuussijoittamisesta, uudelleenkäytöstä sekä tulosperusteisista työllisyyspalveluhankinnoista. Vuonna 2025 julkaistavan sosiaalisten innovaatioiden käsikirjan toimitusprosessi on käynnistynyt. Osana kansainvälistä työtä tuotetaan arviointitietoa työllisyyttä edistävistä eurooppalaisista malleista ja osallistutaan kansainvälisten verkostojen toimintaan. Hankesuunnitelman mukaisesti perustettu kansainvälinen akateeminen kumppanuusryhmä on aloittanut toimintansa, minkä ohella hanke osallistuu kansalliseen yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkostoon. Syksyllä 2024 toteutetaan tutkimusseminaari ja järjestetään yhteiskunnallisen yritystoiminnan opinnäytetyökilpailu. Työn alla on myös Suomen ensimmäisen yhteiskunnallisten yritysten tilannetta kartoittavan European Social Enterprise Monitor (ESEM) -raportin julkaiseminen. Hankkeen julkaisut on koottu verkkosivustolle ja niistä on viestitty sosiaalisessa mediassa (LinkedIn, Facebook, Instagram).

Vuoden 2024 aikana painottuvat koordinaatiohankkeen suuret teemat. Toiminnan keskiössä on erityisesti EU:n yhteisötalouden toimintasuunnitelman ja suositusten kansallinen edistäminen. Muita merkittäviä aiheita ovat digivihreä kaksoissiirtymä, valtiontuki- ja verotuskysymykset, ekosysteemit, vastuulliset julkiset hankinnat sekä sosiaaliset innovaatiot. Hankkeen työpakettien tuottamaa tietoa, koulutusmateriaaleja ja julkaisuja hyödynnetään toimijoiden tukemisessa ja osaamisen edistämisessä. Koordinaatiohanke vastaa Suomen osalta EU:n yhteisötalouden palveluväylän (Social Economy Gateway) sisällöntuotannosta.

Lisätietoa koordinaatiohankkeesta:

Lisätietoa teemasta:

Yhteyshenkilöt

 
Jukka Anttila
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 021 241
jukka.anttila(at)ely-keskus.fi
 
 

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohanke

Sami Wirkkula
projektipäällikkö
P. 050 523 7315
sami.wirkkula(at)siltavalmennus.fi

 

Maahanmuuttaneiden toimiva arki Suomessa: työ, osaaminen ja osallisuus (ESR+)

 

Kumppanina kotoutumisessa

Uudenmaan ELY-keskuksen Kumppanina kotoutumisessa -koordinaatiohanke järjesti 31.1.2024 Helsingin Paasitornissa Kumppanina kotoutumisessa -päivän, jossa kerrottiin hankkeen ensimmäisen toteutusvuoden työstä ja tuloksista. Tilaisuuteen osallistui paikan päällä ja etäyhteyksin kaikkiaan noin 150 henkilöä.

Päivän aikana kerrottiin muun muassa hankkeen toteuttamien selvitysten tuloksista. Nämä selvitykset ovat maaliskuussa julkaistu:

sekä toukokuussa julkaistut:

Kaikki kolme selvitystä löytyvät Kumppanina kotoutumisessa -hankkeen sivulta.

Kumppanina kotoutumisessa -hankkeen koordinoimassa Maahanmuuttaneiden toimiva arki - kokonaisuudessa ensimmäisinä, vuoden 2023 lopussa ja 2024 alussa työnsä aloittaneiden pilottihankkeiden teemana on kotona lapsia hoitaneiden vanhempien työelämäosallisuus. Kumppanina kotoutumisessa -hanke järjesti viime vuoden lopulla ja kuluneen kevään aikana näiden hankkeiden työntekijöille viisi yhteistä tilaisuutta, joiden tarkoituksena oli verkostoituminen ja tiedon jakaminen yhteisistä työn sisällöistä niiden kesken. Yksi tapaamisista järjestettiin läsnätilaisuutena Helsingissä THL:n yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatiohankkeen kanssa. Tapaamisessa oli paikalla myös sosiaali- ja terveysministeriön edustaja.

Kesällä 2023 avoinna oli hankehaku, jonka teemana oli vieraskielisten tukeminen työelämään siirtymiseksi ja työelämässä. Sen perusteella rahoituksen sai neljä hanketta, jotka aloittivat työnsä vuoden 2024 alkupuolella. Kumppanina kotoutumisessa -hanke järjestää näille hankkeille ensimmäisen yhteisen verkostoitumistilaisuuden Teamsin välityksellä toukokuussa.

Tammi-huhtikuussa 2024 Maahanmuuttaneiden toimiva arki-kokonaisuudessa oli avoinna hankehaku, jonka teemana oli vieraskielisten kielellinen tuki. Kumppanina kotoutumisessa -hanke toteutti hakuun liittyen kaksi webinaaria, joissa esiteltiin kielellisen tuen tarjoamisen hyviä käytäntöjä ja tarjottiin mahdollisille hankehakijoille tilaisuus hankekumppaneiden löytämiseen ja hankeaihioiden yhteiseen kehittelyyn. Webinaareihin osallistui yhteensä noin 220 henkilöä eri puolilta maata. Saapuneita hakemuksia on 60, joista 7 yhden toteuttajan hanketta ja loput 18 ryhmähankkeita, joissa toteuttajia on kaksi tai useampi. Haettu summa on haettu yhteensä 12,3 M€, kun käytettävissä hakuun on 3 M€. Vieraskielisten kielellinen tuki- hankehausta rahoituksen saavat hankkeet pääsevät todennäköisesti aloittamaan työnsä vuoden 2025 alussa.

21.5.2024 Kumppanina kotoutumisessa -hanke järjesti webinaarin superdiversiteetistä ja islamofobiasta. Webinaarin puhujat ovat professori Sari Pöyhönen ja FT Linda Hyökki. Seuraavana päivänä, 22.5. hanke järjesti yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ammatillisen koulutuksen järjestäjille suunnatun webinaarin, jossa käytiin läpi Vieraskieliset ammatillisessa koulutuksessa -selvityksen suosituksia ja keskusteltiin niiden viemisestä käytäntöön. 5.6. Kumppanina kotoutumisessa -hanke järjestää yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen toisen, Tulevaisuuden työmarkkinat -koordinaatiohankkeen kanssa työnantajille suunnatun tilaisuuden, jonka teemana on työmarkkinoiden vastaanottavuus. Helsingissä järjestettävä tilaisuus myös striimataan.

Loppusyksyksi 2024 Maahanmuuttaneiden toimiva arki- kokonaisuudessa on suunniteltu avattavaksi aukeaa järjestyksessä toinen työllisyys-aiheinen hankehaku. Sen sisältöä valmistellaan parhaillaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Marraskuussa 2024 Maahanmuuttaneiden toimiva arki -kokonaisuus esittäytyy Integration 2024 -tapahtumassa yhteisellä esittelypisteellä. Lisäksi tilaisuuteen on haettu pilottihankkeiden yhteistä puheenvuoroa.

Kuvassa hankkeen työntekijät Ritva Mertaniemi, Veera Väisänen, Lotta Savolainen ja Lauren Stevens

​​Lisätietoa koordinaatiohankkeesta:

Lisätietoa teemasta:

Yhteyshenkilöt:  
Auli Vuorela
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 021 264
auli.vuorela(at)ely-keskus.fi
Susanna Piepponen
erityisasiantuntija
Työ- ja elinkeinoministeriö
P. +358 50 396 1120
susanna.piepponen(at)gov.fi
Yhteyshenkilöt: Kumppanina kotoutumisessa –koordinaatiohanke
Ilona Korhonen
projektipäällikkö
P. +358 50 327 4175
ilona.korhonen(at)ely-keskus.fi
Veera Väisänen
koordinaattori / osaaminen
P. 050 329 5921
veera.vaisanen(at)ely-keskus.fi
Ritva Mertaniemi
koordinaattori / osallisuus
P. 050 395 5089
ritva.mertaniemi(at)ely-keskus.fi
Lotta Savolainen
koordinaattori / työllisyys
P. 0295 029 094
lotta.savolainen(at)ely-keskus.fi
Lauren Stevens
projektisuunnittelija
P. 0295 021329
lauren.stevens(at)ely-keskus.fi
 

Osaaminen


Jatkuva oppiminen (ESR+)

Jatkuvan oppimisen teemassa vahvistetaan kyvykkyyttä toimia jatkuvan oppimisen tavoitteiden mukaisesti ja kehitetään uusia toimintamalleja toiminnan tueksi. Pohjana on jatkuvan oppimisen uudistuksen parlamentaariset linjaukset ja kansallinen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategia. Pääpaino on koulutustoimijoiden rakenteiden ja toimintamallien kehittämisessä. Samalla edistetään toimijoiden verkostoitumista ja vahvistetaan yhteistyötä.

Ensimmäiset kehittämishankkeet ovat käynnistyneet alkuvuodesta 2024. Kolmessa hankkeessa luodaan, kehitetään tai laajennetaan alakohtaisia verkostoja eri koulutusasteilta ja -muodoista, työelämästä ja muista sidosryhmistä jatkuvan oppimisen koulutustarjontaan liittyvän strategisen yhteistyön kehittämiseksi, jotta koulutustarjonta vastaisi yhä paremmin toimialan ja työikäisten tarpeisiin ja koulutustoimijoiden roolit olisivat selkeät ja toisiaan täydentävät. Kaksi hanketta koskee jatkuvan oppimisen koulutuskysyntään vastaamiseksi ja tarjonnan laajentamiseksi tarvittavan kyvykkyyden kehittämistä korkeakouluissa ja oppilaitoksissa. Kahdessa hankkeessa kehitetään toimintamalleja koulutuksessa erityisen tervetulleiden ryhmien tavoittamiseksi ja tukemiseksi kohti heidän osaamisensa kehittämistä. Yhdessä hankkeessa pilotoidaan maahanmuuttajien valmentavaa koulutusta yliopistossa. Tarkemmat tiedot näistä hankkeista löytyvät EURA2021 -hanketietopalvelusta valitsemalla valtakunnallinen teema "Jatkuva oppiminen".

Käynnistyneet uudet hankkeet ja niidet toteuttajat ovat:

 • JOUVA Verkostosta voimaa - jatkuva oppiminen urheiluvalmennuksen alalla. Toteuttajat: Jyväskylän yliopisto oy, Urhea-säätiö sr, Kolmen kampuksen urheiluopisto oy. Kustannusarvio 456 388 €.
 • OHITE - Jatkuvan oppimisen palvelumalli kestävän ja hiilineutraalin valmistavan teollisuuden tarpeisiin. Toteuttajat: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Lab-ammattikorkeakoulu Oy, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy. Kustannusarvio 583 650 €.
 • Verkostot vesille! Vesialan jatkuvan oppimisen verkosto. Toteuttajat: Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Savonia-ammattikorkeakoulu oy, Suomen Vesistösäätiö sr. Kustannusarvio: 375 844 €.
 • Kontinuerligt lärande i samverkan - utveckling av framtidens lärstigar (Lärsam). Toteuttajat: Åbo Akademi, Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur, Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Axxell Utbildning Ab. Kustannusarvio 919 608 €.
 • VaKe - Valtakunnallinen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittämishanke. Toteuttajat: Hämeen ammattikorkeakoulu oy, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu oy. Kustannusarvio: 588 098 €.
 • Oodi Ohjaamojen ja oppilaitosten yhteistyölle. Toteuttajat: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Åbo Akademi. Kustannusarvio: 1 057 853 €.
 • INKLU Kohti inklusiivista ammatillista koulutusta. Toteuttajat: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Ammattiopisto Spesia Oy, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Savon Koulutuskuntayhtymä, Koulutuskuntayhtymä Brahe. Kustannusarvio 1 289 380.
 • Kohti yliopistoa – valmentava koulutus maahanmuuttajille. Toteuttajat: Oulun yliopisto, Lapin yliopisto. Kustannusarvio 865 248 €.

Toinen hankehaku päättyi 3.6.2024. Hakuun saapui 218 hakemusta, jotka muodostivat 64 hankekokonaisuutta. Haun alateemoja olivat:

 1. Alakohtaiset verkostot strategisen yhteistyön kehittämiseksi
 2. Jatkuvan oppimisen, erityisesti pienten osaamiskokonaisuuksien, tarjonnan luomiseksi tarvittavan kyvykkyyden kehittäminen korkeakouluissa ja ammatillisessa koulutuksessa
 3. Erityisen tervetulleita ryhmiä tukevien toimintamallien kehittäminen
 4. Aikuisten perustaitojen osaamismerkkien pilotointi.

Seuraava haku käynnistyy arviolta loppuvuodesta 2024.

JOPPI - Jatkuvan oppimisen Suomi -koordinaatiohanke fasilitoi jatkuvan oppimisen valtakunnallisen teeman hankkeiden yhteistyötä, tukee niiden kehittämistyötä sekä kokoaa ja levittää hankkeiden parhaat käytännöt ja toimintamallit laajaan käyttöön. Koordinaatiohanke tuottaa myös tietoa jatkuvan oppimisen hankkeisiin liittyen. JOPPI on aloittanut yhteistyön valtakunnallisen jatkuvan oppimisen teeman hanketoimijoiden kanssa. Keväällä 2024 on vielä tulossa mm. työpaja hankkeiden projektipäälliköille jatkuvasta oppimisesta sekä tarkemmat hanke-esittelyt verkkosivuille.

Koordinaatiohanke on julkaissut ensimmäiseen selvityksen jatkuvan oppimisen alueellisista hankkeista. Jatkuvaa oppimista kehittävät erilaiset toimijat monella alalla, esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä teknologian parissa. Lue lisää:

JOPPI-koordinaatiohankkeen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisessä blogitekstissä on nostettu esiin jatkuvan oppimisen merkitys sekä se, kuinka tarjontaa pyritään kehittämään:

Syksyllä syvennytään jatkuvan oppimisen ratkaisuihin seminaarissa 31.10.2024 Helsingissä sekä verkossa. Seminaarin ilmoittautuminen sekä ohjelma julkaistaan loppukesästä. Loppuvuodesta julkaistaan koordinaatiohankkeen selvitys, joka esittelee valtakunnallisten jatkuvan oppimisen hankkeiden tilannekuvan.

Lisätietoa teemasta:

Yhteyshenkilöt 

Henri Helander
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
P. 0295 038 221
henri.helander(at)ely-keskus.fi
Marika Lindroth
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
P. 0295 037 082
marika.lindroth(at)ely-keskus.fi
Päivi Bosquet
opetusneuvos
Opetus- ja kulttuuriministeriö
P. 0295 330 375
paivi.bosquet(at)gov.fi
Saara Ikkelä
erityisasiantuntija
Opetus- ja kulttuuriministeriö
P. 0295 330 109
saara.ikkela(at)gov.fi
Janne Savolainen
erityisasiantuntija
Opetus- ja kulttuuriministeriö
P. 0295 330 187
janne.savolainen(at)gov.fi
 

Koordinoiva hanke JOPPI - Jatkuvan oppimisen Suomi

Marjo Äikäs
erityisasiantuntija, hankevastaava
Opetushallitus
marjo.aikas(at)oph.fi
P. 0295 331 651
Annukka Norontaus
erityisasiantuntija, tietotuotanto, selvitystyö
Opetushallitus
annukka.norontaus(at)oph.fi
P. 0295 331 494
Anna Antila
asiantuntija, viestintä ja tapahtumatuotanto
Opetushallitus
anna.antila(at)oph.fi
P. 0295 331 734

 

Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen (ESR+)

Luova verkko tukena luovien alojen ESR+-hankkeille ja -hakijoille

Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen teeman ESR+-rahoitusta sai ensimmäisellä kierroksella yhdeksän hanketta, jotka käynnistyivät keväällä 2024.

Hankkeissa vahvistetaan mm. luovien alojen välittäjäportaan osaamista, hankeosaamista, tekoälyn ja web3-toimintamallien käyttöä, av-alaa, kuvataiteilijoiden ja musiikkialan ammattilaisten osaamista sekä tarkastellaan taiteen, teknologian ja kestävän matkailun mahdollisuuksia toimia innovaatioalustana.

Taiteen edistämiskeskuksen Luova verkko koordinoi teemaa ja tukee rahoitettuja hankkeita kokoamalla niistä hankeverkoston.

Seuraava ESR+-haku vuoden 2025 alussa

Seuraava valtakunnallinen ESR+-haku aukeaa näillä näkymin vuoden 2025 alussa. Luova verkko tukee hakijoita hankkeiden muotoilussa monin tavoin:

 • Tarvekartoitusten ja teemakohtaisten verkostotapaamisten järjestäminen.
 • Ideasta hankkeeksi -työpajoja järjestetään erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa pitkin syksyä.
 • Ideasta hankkeeksi -kortit auttavat hankeidean jäsentämisessä.
 • Haasteesta hankkeeksi -podcast valmentaa ESR+-hakuun ja avaa hankemuotoilun periaatteita.

Tapahtumia ideoiden herättelyyn

 • Tulevaisuustrilogia: Syksyllä Luova verkko pureutuu kestävän kehityksen näkökulmiin kolmiosaisessa Tulevaisuustrilogia-tapahtumasarjassa, joka järjestetään yhteistyössä luovien alojen toimijoiden kanssa. Lisätietoja tapahtumista julkaistaan myöhemmin.
 • Luovan verkon aamukahvit: ESR+-rahoituksen saaneet hankkeet esittäytyvät Luovan verkon aamukahveilla. Aamukahveja järjestetään Teamsissa tiistaisin 20.8., 17.9., 22.10., 19.11. ja 10.12. klo 9-10. Lisätietoja julkaistaan myöhemmin.
 • Eloon!-kiertue: Luova verkko ja Suomen Yrittäjät kutsuvat luovien alojen ja muiden elinkeinoalojen toimijoita yhteen ratkaisemaan alueiden elinvoimahaasteita. Eloon!-kiertuetta pilotoidaan syksyllä Lappeenrannassa, Raumalla, Jyväskylässä ja Rovaniemellä.

Lisätietoa koordinaatiohankkeesta:

Lisätietoa teemasta:

Yhteyshenkilöt

 
Minna Taipale
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 106
minna.taipale(at)ely-keskus.fi
Kirsi Kaunisharju
kulttuuriasiainneuvos
Opetus- ja kulttuuriministeriö
P. 0295 330 144
kirsi.kaunisharju(at)gov.fi
Petra Tarjanne
neuvotteleva virkamies
Työ- ja elinkeinoministeriö
P. 0295 063 691
petra.tarjanne(at)gov.fi
 

Koordinaatiohanke Luova verkko

Sofia-Charlotta Kakko
erityisasiantuntija
Taiteen edistämiskeskus (Taike)
P. 0295 330 912
sofia.kakko(at)taike.fi
 

 

Työelämän kehittäminen (ESR+)

Työelämän kehittämisen teemassa tavoitellaan tuloksellista työelämää. Hankkeiden tuloksena organisaatioiden työhyvinvointia ja tuottavuutta on parannettu ja organisaatioiden valmiuksia muutoksiin on lisätty. Hankkeissa edistetään ja kehitetään toimintatapoja, digitaalisia ratkaisuja sekä tuotanto- ja palveluprosesseja. Tavoitteena on myös edistää mikro- ja pk-yritysten ja muiden organisaatioiden oppimismyönteisyyttä ja osaamista sekä niiden henkilöstön uudelleenkouluttautumista. 

Teeman ensimmäisestä hankehausta valitut hankkeet ovat aloittaneet toimintansa vuoden 2024 alussa. Haun teemana oli Digitaaliset ja älykkäät teknologiset ratkaisut organisaation uudistumisen tukena.

Käynnistyneet hankkeet ja toteuttajat ovat:

 • Digiyritysneuvonta - Digitalisaatio-, data- ja tekoälyneuvonnalla nykyisen ja tulevan pk-kentän digikyvykkyys kuntoon. Toteuttajat: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry, Lappeenrannan kaupunki, Business Turku Oy Ab, Prizztech Oy. Kustannusarvio 1 260 121 €. 
 • Digitaaliset työkalut etä- ja paikkariippumattoman työn koordinaatiossa (DigiPaikka). Toteuttajat: Jyväskylän yliopisto, Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Vaasan Yliopisto. Kustannusarvio 600 483 €.
 • Digikyvykkyydellä tuottavuutta ja hyvinvointia (DigiKyvykäs). Toteuttajat: Oulun yliopisto, Tampereen korkeakoulusäätiö, Turun yliopisto, Business Tampere Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy,  Yrityssalo Oy, Vantaan kaupunki, Prizztech Oy. Kustannusarvio  1 432 723 €.
 • Digikyvykkyyttä, työhyvinvointia ja tuottavuutta sisälogistiikan pientyöpaikoille, LogDigiS Toteuttajat: Lab-ammattikorkeakoulu Oy, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. Kustannusarvio 450 144 €.
 • Digio-Myynnin ja asiakkuuksien johtamisen digitaaliset mahdollisuudet. Toteuttaja: Turun ammattikorkeakoulu Oy. Kustannusarvio 469 258 €.

Lisätietoja hankkeista löytyy EURA 2021 -hanketietopalvelusta ​​​​​​​valitsemalla valtakunnallinen teema "Työelämän kehittäminen".

Toinen hankehaku päättyi 29.2.2024. Haun teemana oli Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen yksityisen palvelusektorin työpaikoilla. Hakuun jätettiin 84 hakemusta, yhteensä 31 hankekokonaisuutta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus arvioi hakemukset yhteistyössä teeman ohjaavien ministeriöiden sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Hankevalinnat pyritään tekemään kesäkuun alkuun mennessä.

Teeman seuraava haku käynnistyy syksyllä/loppuvuodesta 2024.

Työelämän kehittämisen koordinaatiohankkeessa keskitytty vuorovaikutuksen ja verkostojen vahvistamiseen

Parempi työelämä! -hankkeessa eletään vahvasti verkostoitumisen aikaa. Ensimmäiset digitalisaatio ja älykkäät teknologiat – teeman alla työelämän kehittämistä tekevät valtakunnalliset hankkeet ovat aloittaneet, ja koordinaatiohanke on päässyt kevään aikana tutustumaan kaikkiin uusiin hanketoimijoihin. Yhteistyön mahdollisuuksia on heti lähdetty kartoittamaan, ja aktiivinen vuoropuhelu hankkeiden arviointiin liittyen on aloitettu. Valtakunnalliset hankkeet pääsevät tällä rakennerahastokaudella ensimmäisenäni pilotoimaan uutta helppokäyttöistä QWL-sovellusta, jonka avulla mitataan hankkeiden kohdeorganisaatioiden henkilöstön työhyvinvoinnin tasoa ja sen yhteyttä tuottavuuteen.  Toistamalla mittauksia hankkeiden eri vaiheissa saadaan vertailukelpoista tietoa siitä, millaista vaikuttavuutta hankkeiden toimenpiteillä on kohdeorganisaatioiden henkilöstön työhyvinvointiin, ja pystytään arvioimaan vaikuttavuutta myös laajemmin koko ESR+ -rahoitteisessa työelämän kehittämisen teemassa.

Koordinaatiohanke on jatkanut myös täyttä höyryä verkostoitumista kutsumalla innokkaita asiantuntijoita ympäri Suomen mukaan työelämän kehittäjäverkostoon. Kerran kuussa kokoontuva Pannu kuumana -kehittäjäryhmä pohtii ja pureksii Teamsissa ajankohtaisia työelämän ilmiöitä – porukalla kun asioita pöyhäyttää, löytyy aina uusia näkökulmia ja oivalluksia mukaan vietäväksi. Keskusteluja fasilitoi koordinaatiohankkeen hankekoordinaattori Tiina Lintunen, joka saa jokaisen tuntemaan itsensä tervetulleeksi monimuotoiseen kehittäjäryhmään. Keskusteluissa kunnioitetaan aina turvallisemman tilan periaatteita, eikä näitä keskustelutilaisuuksia nauhoiteta. Seuraava Pannu Kuumana -tapaaminen on perjantaina 7.6. klo 9.00.  Tervetuloa rohkeasti mukaan!

Parempi työelämä! -koordinaatiohankkeen konseptoima virtuaalinen, kaikille avoin keskustelusarja Paremman työelämän jäljillä starttasi myös helmikuussa. Keskustelusarjan tarkoituksena on tuoda työelämän puhuttavimmat aiheet asiantuntijoiden ruodittavaksi, sekä lisätä turvallista keskustelua hankalistakin aiheista ja ilmiöistä Teams-ympäristössä. Sarjan jokaisessa jaksossa ääneen pääsee joukko työelämän huippuasiantuntijoita eri aloilta. 

Keskustelusarjan toukokuun jaksossa, Konttorirotan kohtalonhetket - korvaako teknologia minut tulevaisuudessa, keskusteltiin ihmisen ja teknologian välisistä tulevaisuuden skenaarioista. Tekoälyn merkityksestä, vaikutuksista ja hyödyntämisestä olivat puhumassa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijatohtori Tero Huhtala, SOK:n Design Competence Lead Janina Fagerlund-Landtman sekä Kaleva Median yrityspalveluiden johtajana ja yrittäjänä AI Optio Oy:ssa toimiva Heidi Kananen. Keskustelusarjan jaksot tallennetaan ja ne julkaistaan ELY-keskuksen YouTube-kanavalla.

Lisätietoa teemasta:

Yhteyshenkilöt

 
Anne-Maaria Kurvinen
rahoitusasiantuntija
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
P. 0295 038 228
anne-maaria.kurvinen(at)ely-keskus.fi
Marika Lindroth
rahoitusasiantuntija
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
P. 0295 037 082
marika.lindroth(at)ely-keskus.fi
Johanna Slaney
Työ- ja elinkeinoministeriö
P. 0295 047 017
johanna.slaney(at)gov.fi
Päivi Hämäläinen
Sosiaali- ja terveysministeriö
P. 0295 163 590
paivi.hamalainen(at)gov.fi

Parempi työelämä! -koordinaatiohanke

Henna Kymäläinen
P. 050 524 0953
henna.kymalainen(at)ely-keskus.fi
 

Osallisuus


Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta (ESR+)

 

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio ESR+

Lasten nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio tukee ja koordinoi valtakunnallisia ja alueellisia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistäviä erityistavoitteen 4.3. kehittämishankkeita (ESR+) osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon teemoissa. Tukea tarjotaan niin haku- kuin toteuttamisvaiheeseen.

SOS-Lapsikylän, Nuorten Akatemian ja Opetushallituksen toteuttaman koordinaatiohankkeen tavoitteena on juurruttaa ja hyödyntää kehittämishankkeiden tuloksia sekä niissä syntyneitä hyviä käytäntöjä kansallisesti, alueilla ja kunnissa.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta -teeman hankkeet on valittu

Teeman ensimmäinen hankehaku oli auki loppuvuodesta 2023. Hakuun saapui 147 hakemusta, jotka muodostivat 57 hankekokonaisuutta. Yhteensä 12 hankekokonaisuutta on nyt valittu rahoitettavaksi. Mukana on muun muassa lasten, nuorten ja perheiden harrastustoimintaan, kasvatuksen ja koulutuksen nivelvaiheisiin sekä yhdenvertaisiin palveluihin liittyviä kokonaisuuksia. Hämeen ELY-keskus toimii teemaa hallinnoivana tahona, ja teeman ohjaavat ministeriöt ovat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Koordinaatiohanke jatkaa valittujen hankkeiden parissa työskentelyä lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistamiseksi. Tarjolla jatkoon valituille hankkeille on esimerkiksi verkostoitumismahdollisuuksia sekä viestinnän ja arvioinnin tukea.

Seuraavaksi koordinaatiohankkeessa katseet suunnataan jo seuraaviin valtakunnallisiin hakuihin, ja valmistaudutaan tukemaan niistä kiinnostuneita esimerkiksi sopivien kumppanien löytämisessä.

Teeman seuraava hankehaku on suunniteltu avattavaksi syksyn 2024 aikana. Haku tulee painottumaan teeman STM:n painopisteisiin. Tarkemmat hakupainotukset sekä hakuilmoitus julkaistaan syksyn aikana. Seuraava haku, jossa on OKM:n myöntövaltuutta, avattaneen vuonna 2025.

Koordinaatiohankkeen kevät 2024

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio on kevään aikana muun muassa järjestänyt tilaisuuksia sekä työstänyt tietopankkia kehittämishankkeiden tueksi.

Kevään aikana koordinaatiohanke järjesti kaksi toiminnallista koulutusta, joista molemmat olivat suunnattu 4.3. kehittämishankkeille. Toinen koulutus käsitteli osallisuuden edistämistä kehittämishankkeissa ja toinen yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvoa lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.

Koordinaatiohankkeella oli myös yhteinen ohjelmaosuus SOS-Lapsikylän ja lapsiasiavaltuutetun kanssa NUORI2024-päivillä Tampereella. Mitä jokaisen nuorten kanssa toimivan pitäisi tietää lapsen oikeuksista, ja miksi? -ohjelmaosuus kokosi noin 50 ihmistä kuuntelemaan asiantuntijapuheenvuoroja ja Erätauko-keskustelua lasten ja nuorten oikeuksiin liittyen sekä osallistumaan keskusteluun digitaalisella menetelmällä.

Lasten, nuorten ja perheiden koordinaation verkkosivuilta löytyy nyt kattava tietopankki, johon on koottu materiaalia osallisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja sukupuolten tasa-arvosta ja arvioinnista kehittämishankkeissa.

Tilaa uutiskirje ja saat tiedot tulevista tapahtumista, aikataukuista, uutisista ja blogeista suoraa sähköpostiisi.

Liity Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo -ryhmään LinkedInissä. Ryhmä toimii foorumina ja ilmoitustauluna yhteisille keskustelunaiheille, kysymyksille ja kenties myös yhdessä löydetyille ratkaisuille.

Lisäksi koordinaatiohankkeen viestintää voit seurata SOS-Lapsikylän, Nuorten Akatemian ja Opetushallituksen viestintäkanavissa.

Lisätietoa teemasta:

Yhteyshenkilöt

 
Iida Partanen
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 241
iida.partanen(at)ely-keskus.fi
Elina Palola
sosiaalineuvos
Sosiaali- ja terveysministeriö
P. 029 516 3595
elina.palola(at)gov.fi​​​​​​​
Merja Niemi
neuvotteleva virkamies
Opetus- ja kulttuuriministeriö
P. 029 533 0229
merja.niemi(at)gov.fi
 

 

Vaikeasti työllistyvien tukeminen (ESR+)

Valtakunnallisen ESR+ teeman kehittämishankkeiden ensimmäinen hankehaku päättyi maaliskuun puolivälissä 2024. Hakuun jätettiin yhteensä 26 hakemusta, joissa haettiin EU- ja valtion tukea yhteensä 6,9 miljoonaa euroa.

Hankehakemusten käsittelyt ovat parhaillaan käynnissä Hämeen ELY-keskuksessa ja teeman vastuuministeriössä sosiaali- ja terveysministeriössä. Rahoitettavien hankkeiden valinnoista päätetään kesäkuussa valtakunnallisen teeman johtoryhmän kokouksessa. Ensimmäisten kehittämishankkeiden toiminta käynnistyy arviolta ensi syksyn aikana.

Rahoitettavissa hankkeissa halutaan kehittää ja toteuttaa toimia, joiden avulla vaikeasti työllistyvien henkilöiden edellytykset työllistyä paranevat. Perimmäisenä tavoitteena rahoitettavissa hankkeissa on se, että vaikeasti työllistyvät henkilöt työllistyisivät jollakin aikajänteellä avoimille työmarkkinoille (työelämäosallisuus). Hankkeissa johtoajatuksena on työllistymistä ja työkykyä tukevien palveluiden ja menetelmien kehittäminen tai eri toimijoiden välisen yhteistyön edistäminen.

Teeman kehittämishankkeiden ensimmäinen hankehaku kohdistui valtakunnallisen teeman kolmeen alateemaan:

 • Työkyvyn tuen palveluiden ja menetelmien kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kehitetään joko uusia tai hyödynnetään aiemmin kehitettyjä toiminta- ja työskentelytapoja. Rahoitettavat hankkeet voivat kohdistua palvelutarpeen tunnistamiseen, menetelmien kehittämiseen ja juurruttamiseen tai työkyvyn tukea tarvitsevien asiakkaiden palveluketjujen ja verkostotyön vahvistamiseen.
 • Monialaisten palvelujen kehittäminen, joka voi kohdistua asiakkaan työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeen tunnistamiseen, kuntoutus- ja palvelutarpeen arviointiin, yhteisen asiakasprosessin kehittämiseen, tiedon siirtymiseen, työllistymisen palveluiden kehittämisen ja osaamista edistävien palvelujen yhteensovittamiseen ja palvelupolkujen yhteiskehittämiseen (yhteistyö erityisesti TE-palveluiden ja kuntien, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutusta järjestävien ja tuottavien palvelutarjoajien välillä). Kehittäminen voi kattaa myös uudet työllistämisen mallit ja uudet tavat integroida kuntoutuksen eri osa-alueita vaikeasti työllistyvien tuen osana (sosiaalinen-, lääkinnällinen- ja ammatillinen kuntoutus).
 • Ikääntyville henkilöille kehitettävät työkyvyn tuen menetelmät ja työelämään osallistumiseen mahdollistavat toimenpiteet, jotka sisältävät monialaiset palvelut ja työpaikan toimet.

Valtakunnallisessa ESR+ teemassa painottuvat sosiaali- ja terveys- sekä kuntoutuspalveluiden kehittäminen ja integroiminen sekä monialaisten palveluiden kehittäminen osaksi työllistymispolkuja. Lisäksi pyritään osaamisen vahvistamiseen sekä uusien toimintatapojen luomiseen. Tavoitteena on vaikeasti työllistyvien työkyvyn tuen palvelujen ja kuntoutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen palvelujärjestelmässä.

Valtakunnallisella hanketoiminnalla tuetaan laaja-alaista työtä, jolla haetaan ratkaisuja aluerajat ylittäviin osallisuuden ja tasa-arvon haasteisiin sekä vaikeasti työllistyvien hyvinvoinnin edistämiseen. Toiminnan avulla lisätään työllisyyttä ja työkykyä tukevien palveluiden integraatiota sekä monialaista yhteistyötä. Palveluiden kehittäminen ja yhteensovittaminen tukee työttömien työllistymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta.

Lisätietoa teemasta:

Yhteyshenkilöt

 

Jukka Anttila
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 021 241
jukka.anttila(at)ely-keskus.fi

Kalle Lautala
erityisasiantuntija
Sosiaali- ja terveysministeriö
P. 0295 163 751
kalle.lautala(at)gov.fi

 

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen, huono-osaisuuden torjunta (ESR+)

Teemaohjelmasta on rahoitettu tähän mennessä kolme valtakunnallista kehittämishanketta, jotka kohdentuvat teeman sisältöosioihin Aikuisten sosiaalipalvelujen kehittäminen sekä Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallisuuden edistäminen ja syrjinnän torjunta. Kesällä 2024 teemaohjelmasta avataan kaksi hakukierrosta uusilla sisältöpainotuksilla. Ensimmäinen hakukierros toteutetaan vammaisten henkilöiden oikeuksien vahvistamisen sisältöalueesta ja toinen sukupuolten tasa-arvon edistämisen sisältöalueesta.

Hakukierrosten käynnistyminen kesällä 2024:

Vammaisten henkilöiden oikeuksien vahvistaminen YK:n vammaissopimuksen mukaisesti

Hankehaku vammaisten henkilöiden oikeuksien vahvistamiseksi YK:n vammaissopimuksen mukaisesti on avattu. Hakuaika on 27.5.2024-30.8.2024 ja rahoitusta on varattu yhteensä 3 miljoonaa euroa. Haun sisällöt keskittyvät vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen vahvistamiseen. Rahoitettavaksi haetaan kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on lisätä tietoisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksista ja edistää vammaisten henkilöiden itsenäisen elämän ja osallisuuden toteutumista.

Järjestämme hakuinfon torstaina 13.6. klo 9.30–11.30 Teams-kokouksena.

Haun kehittämissisällöissä huomioidaan erityisesti uuden vammaispalvelulain voimaantulo 1.1.2025.

Lisätietoa uudesta laista:

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen

Kesäkuussa 2024 avataan haettavaksi sukupuolten tasa-arvon edistämiseen keskittyvä hankehaku. Haku päättyy syyskuussa 2024. Rahoitettavaksi etsitään valtakunnallisesti vaikuttavia hankkeita, joiden päätavoitteena on sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hakuun on varattu rahoitusta 5,5 miljoonaa euroa. Haun tavoitteena on kehittää sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuen palveluja ja koordinaatiota erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvassa palvelurakenteessa. Keskeisinä tavoitteina on tukea ammattilaisten osaamista ja tietoisuutta erityisen haastavassa asemassa olevien asiakkaiden kohtaamisesta ja erityistarpeista, lisätä sukupuolitietoisia menetelmiä ohjaus- ja muissa palveluissa ja kehittää syrjäytymisen seurantaa sukupuolen huomioivaksi. Haun avautumisesta ja tarkemmista sisällöistä tiedotetaan lähiaikoina rakennerahastot.fi -verkkosivuilla.

Lisätietoa teemasta:

Yhteyshenkilöt:  
Juulia Hutri
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 139
juulia.hutri(at)ely-keskus.fi
Annamari Asikainen
erityisasiantuntija
(sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus)
Sosiaali- ja terveysministeriö
P. 0295 163 232
annamari.asikainen(at)gov.fi
Henna Leppämäki
erityisasiantuntija
(osallisuus ja yhdenvertaisuus)
Sosiaali- ja terveysministeriö
P. 0295 163 132
henna.leppamaki(at)gov.fi
 

 

Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio Euroopan sosiaalirahastotyössä 2021-2027 (ESR+)

 

Katsaus ESR+ 4.3 -hankekentän tilanteeseen – hyvinvointialueet toteuttajina vielä harvoissa hankkeissa

Vuoden 2023 lopulla ja 2024 alkupuolella erityistavoite 4.3 on lähtenyt hyvin käyntiin Pohjois-, Itä- ja Etelä-Suomen alueilla. Länsi-Suomessa hankkeet ovat myös pääsemässä vähitellen käyntiin. Kansalaisjärjestöt ja ammattikorkeakoulut ovat tämänkin ohjelmakauden alussa aktivoituneet vahvasti hanketoteuttajina, kun taas esimerkiksi hyvinvointialueilla ei vielä ole paljoa hankkeita.

Vahvin painotus on työllisyyttä tukevissa toimissa. Myös syrjintää kokevia väestöryhmiä ja perheitä tuetaan hanketoiminnalla paljon. Sukupuolten tasa-arvoon ensisijaisesti keskittyviä hankkeita ei vielä ole, joskin monilla hankkeilla on tasa-arvoa edistäviä tavoitteita ja horisontaalisena periaatteena se on huomioitu useimmissa hankkeissa.

Ohje osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävien toimintamallien tunnistamiseen ja kuvaamiseen

Neliosainen ohje on suunnattu erityisesti osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa edistävien toimintamallien tunnistamiseen ja kuvaamiseen, mutta siitä on varmasti hyötyä myös muille! Myös koordinaation hanketuki ja hanketilaisuudet tukevat hankkeita toimintamallien kuvaamisessa.

ESR+ 4.3 -hankkeille on luotu yhteinen Innokylä-kokonaisuus

Kokonaisuudesta löytyy ohje, miten hankkeen toimintamallin saa mukaan kokonaisuuteen.

Tapahtumia

 • Vertaisoppimisen foorumeita, teematreffejä ja arviointiklinikoita ESR+ 4.3 -hankkeille.
  Lue lisää koordinaation tapahtumasivulta
 • ESR+-hankkeille suunnattu tilaisuus Tasa-arvopäivillä 2.–3.10.2024
 • Osallisuusviikko 3.–6.2.2025. Kannustamme ESR+-hankkeita viestimään ja järjestämään omaa ohjelmaa osallisuusviikolla.

Julkaisuja

Osallisuuden edistäjän opas on julkaistu ruotsiksi:

Katsaus kansainvälisiin tutkimuksiin osoittaa, että kilpailu ja taloudelliset kannustimet eivät paranna huumehoitopalvelujen tehokkuutta, laatua tai tuloksia eli hyötyä palvelun käyttäjälle ja yhteiskunnalle. THL:n tutkijat peräänkuuluttavat kilpailun sijaan yhteistyötä.

Ylisukupolvisen osattomuuden takana on usein erilaisuuden kokemusta ja puhumattomuutta. Oletetusta normista poikkeaminen johtaa suvaitsemattomuuden tai stigman takia vaikenemiseen ja hiljaisuuksiin, jolloin käsittelemättömät ongelmat siirtyvät seuraavalle sukupolvelle. Haastatteluaineistoon perustuva tutkimus tarjoaa työkaluja sosiaalityöhön.

Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus lisää julkisen talouden kustannuksia, kun asiakkaiden tilanteet kriisiytyvät ja kun viimesijaisimmat ja kalleimmat auttamistoimet joudutaan ottamaan käyttöön.

Kotona kouluun -toimintamallin vaikutusten analyysi osoitti, että riippumaton perhevalmentaja voi vähentää koululaisten ongelmallisia poissaloja.

THL:n selvitys hallitusohjelman mielenterveysvaikutuksista peräänkuuluttaa muun muassa syvällisempää vaikutusanalyysia opintojen ja työn ulkopuolella olevien nuorten elämään. Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio osallistui selvityksen kommentointiin.

Lisätietoa:

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio

Koordinaatiohankkeen päätoteuttajana toimii SOS-Lapsikylä ja osatoteuttajana Nuorten Akatemia sekä Opetushallitus.

Koordinoinnilla tuetaan Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 4 eli Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi erityistavoitteen 4.3 valtakunnallisia ja alueellisia ESR+ hankkeita. Erityisesti hankkeet saavat tukea lasten, nuorten ja perheiden osallisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyen kehittäessään toimintaa ja palveluita. Koordinaatiohanke koordinoi ja vahvistaa kohderyhmän parissa työskentelevien alueellisten ESR+ -hankkeiden lisäksi valtakunnallisen teeman Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta hankkeiden toimintaa. Koordinaation tuesta kyseisen teeman syksyllä 2023 järjestetyssä haussa on kerrottu lisää uutiskirjeen Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta teeman osiossa.

Lisätietoa:

Lisätietoa teemasta:

Koordinaation välittävänä toimielimenä toimii Hämeen ELY-keskus.

Yhteyshenkilöt

 
Iida Partanen
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 241
iida.partanen(at)ely-keskus.fi
Annamari Asikainen
erityisasiantuntija
Sosiaali- ja terveysministeriö
P. 0295 163 232
annamari.asikainen(at)gov.fi
Merja Niemi
neuvotteleva virkamies
Opetus- ja kulttuuriministeriö
P. 029 533 0229
merja.niemi(at)gov.fi
 

Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio

Anna Keto-Tokoi
hankejohtaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos P. 029 524 7074
[email protected]
Erika Mäntylä
asiantuntija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
erika.mantyla(at)thl.fi
Lisätietoa (thl.fi)

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio

Elina Weckström
hankepäällikkö
P. 050 306 5588
elina.weckstrom(at)sos-lapsikyla.fi
Urpo Uusitalo
kumppanuuspäällikkö
P. 040 099 5546
urpo.uusitalo(at)nuortenakatemia.fi
Timo Sinivuori
Opetusneuvos, kehittämisyksikön päällikkö
Opetushallitus
P. 029 533 1444
[email protected]
 
Lisätietoa (osallisuudenkoordinaatio.fi)

 

Sosiaalisten innovaatioiden koordinaatiohanke (ESR+)

 

Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen (ESR+ TL 5.1.) toimintalinja on täydessä vauhdissa

Tavoitteena on, että Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa eli SOILA-koordinaatio ja alueiden rahoittamat hankkeet muodostavat yhdessä kehittämisen kokonaisuuden, jossa ohjelmakauden päättyessä on saatu uudistettua suomalaista lastensuojelua entistä paremmaksi ja niin sosiaalisesti kuin taloudellisestikin kestävämmäksi.

Ensimmäisen rahoitushaun tuloksen hanketoiminta on nyt käynnissä

Seitsemän aluehanketta on saanut myönteisen rahoituspäätöksen ja syksyyn mennessä odotetaan käynnistyvän yhteensä 13 aluehanketta 14 eri maakunnassa. Hankkeet vastaavat strategisiin tavoitteisiin 1) lastensuojelun sijoitusten väheneminen avohuollon tukea kehittämällä, 2) vanhemmuuden ja koko perheen tuen vahvistuminen sekä 3) jälkihuollon uudistaminen monialaiseksi aikuistumisen tueksi.

SOILA-koordinaatio tarjoaa käynnissä oleville hankkeille tukea koko niiden elinkaaren ajan. Keväällä 2024 käynnistettiin yhteinen oppimisverkosto ja avattiin Howspace alusta vuoropuhelulle. Jatkossa SOILA tarjoaa mm. fasilitoituja yhdessä oppimista, teemaverkostoja, hankkeiden välistä vertaiskehittämistä ja -arviointia, ekosysteemi- ja innovaatiovalmennusta sekä vauhdittaa viestintää. SOILA:n tukema nuorista ja vanhemmista koostuva kokemustaustaisten asiantuntijoiden ryhmä tukee aluehankkeissa tehtävää kehittämistä. Tervetuloa kaikki TL 5.1. hanketoimijat yhdessä oppimaan!

Toinen rahoitushaku on nyt auki

Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen ESR+ TL 5.1 -rahoitushaku on auki 29.4. – 16.9.2024 Etelä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen alueilla. Itä-Suomen osalta hakua ei avata. Katso lisätietoa maakuntakohtaisesti ja usein kysytyt kysymykset SOILA-koordinaatiohankkeen Tietoa rahoituksesta -sivulta. Rahoitus jaetaan maakunnittain ja tavoitteena on, että jokaisessa maakunnassa toimii aluehanke. Ajankohtaista on vastata hanketoimilla myös strategiseen tavoitteeseen 4) Lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveysongelmiin vastaaminen sijaishuollon aikana.

Menesty hankehaussa - Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen (ESR+ TL5.1)

 • 28.5 valtakunnallinen hakuinfo ELY-keskusten ja SOILA:n yhteistyönä. Tutustu materiaaleihin!
 • Kesä-syyskuussa SOILA tarjoaa neljän kerran hankesuunnitteluvalmennuksen välitehtävineen. Se tähtää valmiiseen hankehakemukseen.
 • Hankekohtaisissa sparraukset tarjoavat lisäbuustia.
 • Tutustu SOILA:n lukujärjestykseen hanketuen sivuilla! https://thl.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/sosiaaliset-innovaatiot-lastensuojelussa-koordinaatiohanke-soila-/hanketuki

Avoimet tilaisuudet vahvistavat yhdessä oppimista lastensuojelun uudistamista valtakunnallisesti

Keväällä 2024 SOILA:n järjestämiin tilaisuuksiin osallistui noin 1500 ihmistä kaikista Manner-Suomen hyvinvointialueilta ja Helsingistä. Tutustu materialeihin ja ilmoittaudu tuleviin tapahtumiin Tapahtumat-sivulla

SOILA viestii ja vaikuttaa

Sosiaalisten innovaatioiden katsaus tukee lastensuojelun uudistamistyötä

Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa – mitä niiden erityispiirteet ovat? SOILA -koordinaatiohankkeen ja Innokylän katsaus taustoittaa suomalaisen lastensuojelun kehittämis- ja innovaatiotoimintaa viimeisen 15 vuoden ajalta läpi eri ohjelmakausien kohti systeemistä kehittämistä. Katsauksen yhdeksän suositusta kertovat, miten sosiaalisia innovaatioita mahdollistetaan niin, että ne samalla toteuttavat sosiaalisesti kestävää kehitystä ja varmistavat lasten, nuorten ja perheiden mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämään ja elinympäristöönsä.

Lataa maksutta Julkarista:

Kokemusnäkökulmien ymmärtäminen on laadukkaiden innovaatioiden kulmakivi

SOILAn kehittäjänuorten kokoama kokemusnäkökulmia lastensuojelun uudistamiseen -julkaisu antaa evästyksiä TL 5.1 strategisten tavoitteiden huomioimiseen lastensuojelun innovaatiotyössä.

Tilaamalla SOILAn uutiskirjeen saat tiedon tulevista tapahtumista, tilaisuuksista ja aikatauluista suoraan sähköpostiisi.

Teeman välittävänä toimielimenä toimii Hämeen ELY-keskus. Koordinaatiohankkeen kokonaisrahoitus on 4 milj. euroa (STM). Lisäksi alueilta rahoitettaviin pilottihankkeisiin käytetään 26 milj. euroa.

Lisätietoa rahoitushauista löydät SOILAn verkkosivuilta keskitetysti sekä rakennerahastot.fi -alueiden sivustoilta.

Lisätietoa teemasta:

Yhteyshenkilöt

 
Iida Partanen
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 241
iida.partanen(at)ely-keskus.fi
Elina Palola
sosiaalineuvos
Sosiaali- ja terveysministeriö
P. 029 516 3595
etunimi.sukunimi(at)gov.fi
Susanna Hoikkala
neuvotteleva virkamies
Sosiaali- ja terveysministeriö
P. 029 516 3482
susanna.hoikkala(at)gov.fi
 

Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke (SOILA)

Tanja Hirschovits-Gerz
hankepäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
P. 029 524 7954
tanja.hirschovits-gerz(at)thl.fi
 
Lisätietoja (thl.fi)

Innovaatio- ja osaamisverkostot

     


Innovaatio- ja osaamisverkostot (EAKR)

Teeman tavoitteena on tukea osaamisintensiivisten, uusien innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemien syntymistä ja elinkeinoelämälähtöistä osaamisen uudistumista. Teeman kautta pk-yritykset saadaan lähemmäksi uutta tietoa ja osaamista, joiden kautta kehittää omaa liiketoimintaa. Teeman hankkeiden kautta tavoitellaan korkealaatuisia ratkaisuja, joilla on myös kansainvälistä potentiaalia.

 

Vuoden alussa teemassa käynnistyi 6 valmisteluhanketta:

 • Tutkimuksesta vetovoimaa elintarvikealan pk yrityksille
 • AI Sport
 • SIX Supercharger - digitaaliset kaksoset kestävässä ja älykkäässä valmistuksessa
 • Tekoälyohjattu tarkka tiedonsaanti keskisuurissa yrityksissä
 • Hyvinvointialan Metaversumi (Wellbeing Verse)
 • Tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntäminen teollisuusprosessien ja rakennusten energiatehokuuden parantamisessa (AIKO)

Teemassa on avoinna haku elinkeinoelämälähtöisille tutkimushankkeille 31.7.2024 asti. Seuraava haku on tulossa jo syksyllä 2024. Aikataulusuunnitelma on nähtävissä: Rahoitushaut Innovaatio ja osaamisverkoille - Innoverkostot. Sivustolta löytyy myös edellisen hakuinfon tallenne sekä muuta hankehakuun liittyvää materiaalia.

TKI-infrastruktuurit tukemassa elinkeinoelämää

Teeman koordinaatiohanke Innoverkostot tukee elinkeinoelämälähtöistä osaamisen uudistumista ja yritysten kasvua myös kartoittamalla elinkeinoelämän käyttöön soveltuvia TKI-infrastruktuureja Suomessa. TKI-infrastruktuurit – esimerkiksi laboratoriot, mittausvälineet, tietoverkot, uusien teknologioiden ja palveluiden kehitysympäristöt sekä erilaiset asiantuntijapalvelut – voivat tukea tutkimustulosten hyödyntämistä yritysten liiketoiminnassa.

Kartoituksen tarkoituksena on tunnistaa ne infrastruktuurit, joissa on kaupallista hyödyntämispotentiaalia erityisesti pk-yritysten liiketoiminnan kasvun näkökulmasta. Kartoituksen avulla pyritään rakentamaan vaatimusmäärittely kaupallisesti hyödynnettäville TKI-infrastruktuureille sekä edistämään infrastruktuurien tarjoajien kyvykkyyksiä tuotteistaa palveluitaan. Kartoituksessa tarkastellaan pääasiassa tutkimusorganisaatioiden (yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimuslaitokset) hallinnoimia infrastruktuureja, mutta mukana on myös kaupunkien ja muiden toimijoiden ylläpitämiä kehitysympäristöjä.

Innoverkostot –koordinaatiohanke tukee teeman toteutusta

Koordinaatiohanke verkottaa ja tukee toiminnallaan Innovaatio- ja osaamisverkostot teeman rahoitettavia hankkeita ja pyrkii osaltaan lisäämään maakuntarajat ylittävää yhteistyötä eri TKI-toimijoiden välillä. 

Hanke jalkauttaa aktiivisesti tietoa avoimista rahoitushauista sekä viestii teeman tuloksista. Lisäksi koordinaatiohankkeella tuetaan elinkeinoelämälähtöistä osaamisen uudistumista ja sitä kautta kasvavaa yritysten liiketoimintaa.

Seuraa koordinaatiohankkeen toimintaa ja esitä toiveita teeman toimintaan!

Lisätietoa teemasta:

Yhteyshenkilöt:    
Tiina Arpola
yritysasiantuntija
Etelä-Savon ELY-keskus
P. 0295 026 131
tiina.arpola(at)ely-keskus.fi
Gitte Meriläinen
yritysasiantuntija
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
P.  0295 038 118
gitte.merilainen(at)ely-keskus.fi
Kalevi Pölönen
yksikön päällikkö
Etelä-Savon ELY-keskus
P. 0295 026 091
kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi
Koordinaatiohanke:
Martti Mäkimattila
projektipäällikkö
P. +358 40 738 8177
martti.makimattila(at)lab.fi

Vihreä siirtymä

 


​​​​​​​  

Vihreän siirtymän teemakokonaisuus (EAKR)

Teemat:

 • 2.1 Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
 • 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintätoimet
 • 2.3 Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta

Ensimmäisen hakukierroksen hankkeet rahoitettu

Valtakunnallisen vihreän siirtymän EAKR-teemakokonaisuuden haut päättyivät 2.10.2023. Teemasta Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen rahoitettiin 1 (saapuneita hakemuskokonaisuuksia 4), teemasta Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintätoimet 5 (12) ja teemasta Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta 5 (29) hankekokonaisuutta. Hankkeisiin voit tutustua esimerkiksi Valtakunnallisen vihreän siirtymän koordinaatiohankkeen verkkosivustolla tai EU:n alue- ja rakennepolitiikan hanketietopalvelusta (eura2021.fi).

Vihreän siirtymän valtakunnallisten teemojen (EAKR) toiset haut ovat käynnistyneet toukokuussa

Valtakunnallisella toiminnalla haetaan laajempia maakuntarajat ylittäviä skaalautuvia demonstraatiohankkeita, joissa tunnistetaan kokeilukulttuuri ja uusien toimintamallien esiin tuominen. Valtakunnalliset hankkeet kohdistuvat useamman suuralueen tarpeisiin ja tähtäävät valtakunnalliseen hyödynnettävyyteen. Pääsääntöisesti hankkeiden toimenpiteitä toteutetaan useamman suuralueen alueella ja tyypillisesti ne ovat useampien toimijoiden yhteistyö- eli ryhmähankkeita. Tuloksena syntyy laajasti hyödynnettäviä ja skaalautuvia vihreän siirtymän ratkaisuja.

Toisella hakukierroksella ovat mukana teemat 2.1 Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen sekä 2.3 Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta.

Vihreän siirtymän valtakunnallinen haku teemassa Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasu-päästöjen vähentäminen (YM/EAKR) 8.5.–2.10.2024

Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen -teemasta rahoitettavien hankkeiden keskeinen tavoite on kasvihuonekaasupäästöjen kustannustehokas vähentäminen. Tavoitteeseen pyritään vahvistamalla yhteistyötä ja eri sektoreiden (yritykset, kunnat, tutkimustahot, kolmas sektori jne.) osaamisen hyödyntämistä sekä huomioimalla mahdollisuuksien mukaan ympäristöministeriön Vihreän siirtymän valtakunnallisten teemojen välinen synergia.

Hankkeiden tuloksena Suomeen syntyy uusia energiatehokkuuteen liittyviä ratkaisuja, toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä, joilla vastataan hiilineutraaliuden ja vihreän siirtymän haasteisiin ja joita voidaan hyödyntää myös hankkeiden päättymisen jälkeen.

Vihreän siirtymän valtakunnallinen haku teemassa Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta (YM/EAKR) 8.5.–2.10.2024

Kiertotalousteemassa tähdätään lisäarvoa tuottaviin hankkeisiin, joissa kehitetään ratkaisuja materiaalien kiertoon ja luonnonvarojen kulutuksen järkeistämiseen. Painopisteinä ovat esimerkiksi kokeilut, joilla edistetään jakamistaloutta ja uudelleenkäyttöä, tuotantokapasiteetin ja sivuvirtojen hyödyntämistä sekä kiertotalouden yhteistyömalleja. Siirtymistä hiilineutraaliin kiertotalouteen tukee luonnonvarojen säästeliäs käyttö, materiaalien pitäminen kierrossa ja arvon lisääminen sekä palvelullistaminen. Tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä ja hyödyntää eri sektoreiden (yritykset, kunnat, tutkimustahot, kolmas sektori jne.) osaamista sekä edistää ympäristöministeriön Vihreän siirtymän valtakunnallisten teemojen välistä synergiaa. Hankkeiden tuloksena Suomeen syntyy uusia kiertotalouteen liittyviä ratkaisuja, toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä, joilla vastataan hiilineutraaliuden ja vihreän siirtymän haasteisiin ja joita voidaan hyödyntää myös hankkeiden päättymisen jälkeen.

Hankehakuinfo 14.5.2024

Valtakunnallinen vihreän siirtymän koordinaatiohanke osallistui yhdessä Hämeen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten kanssa toiseen hankehakukierrokseen liittyvän hankehakuinfon toteuttamiseen. Tilaisuus järjestettiin Teamsilla 14.5. Hakuinfomateriaali on saatavissa:

Sparraustilaisuudet potentiaalisille hankehakijoille 12.6.2024 klo 9–11 ja elokuussa 2024 (tarkempi ajankohta selviää myöhemmin)

Valtakunnallinen vihreän siirtymän koordinaatiohanke järjestää yhteistyössä Hämeen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten kanssa kaksi Q&A-sparraustilaisuutta potentiaalisille hankehakijoille. Ensimmäinen tilaisuus on 12.6. klo 9–11 ja toinen myöhemmin tarkemmin sovittavana ajankohtana elokuussa. Tilaisuudet toteutetaan Teamsilla. Katso ilmoittautumisohjeet koordinaatiohankkeen verkkosivustolta https://valtakunnallinenvihreasiirtyma.fi.

Tilaisuuksien materiaalit ovat saatavissa myöhemmin:

Koordinaatiohankkeen muita kuulumisia

Valtakunnallinen vihreän siirtymän koordinaatiohanke oli mukana fasilitoimassa toisen hakukierroksen hakupainotusten valmistelua järjestämällä kevään aikana teeman asiantuntijapoolille työpajojen sarjan. Koordinaatiohanke tuotti lisäksi prosessiin asiantuntijatietoa.

Koordinaatiohanke on tiedottanut vihreän siirtymän valtakunnallisista teemoista lukuisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa: näitä ovat olleet muun muassa Motivan ja kumppaneiden järjestämä Kestävän rahoituksen pyöreä pöytä 13.3. Helsingissä sekä YM:n ja paikallisten toimijoiden järjestämät Vihreän rahoituksen kiihdyttämö -tilaisuudet 25.3.–27.3. Lappeenrannassa, Joensuussa ja Rovaniemellä. Joensuun tilaisuus striimattiin. Hankehakijoita kontaktoidaan monikanavaisesti, ja koordinaatiohankkeeseen päin voi aina olla matalalla kynnyksellä yhteydessä! Syksyn yhtenä merkittävänä ponnistuksena on osallistuminen 18.–19.9. Helsingissä järjestettäville Kuntamarkkinoille, jossa koordinaatiohankkeella on oma esittelypiste.

Koordinaatiohanke järjesti vihreän siirtymän valtakunnallisista teemoista (EAKR) ensimmäiseltä kierrokselta rahoitetuille hankkeille verkostoitumistilaisuuden 28.5. Teamsilla. Tilaisuuden tavoitteena oli verkottaa hankkeita keskenään, tehdä hankkeille tutuksi muiden hankkeiden sisältöjä ja tunnistaa yhteistyön paikkoja. Samaan tavoitteeseen vastaa osaltaan koordinaatiohankkeen edustajan nimeäminen kuhunkin rahoitetun hankkeen ohjausryhmään.

Koordinaatiohankkeen pääviestintäkanava on sen oma verkkosivusto. Sivustolla on tietoa valtakunnallisen vihreän siirtymän EAKR-teemakokonaisuudesta ja niiden rahoituksesta, rahoitetuista hankkeista, tapahtumista ja ajankohtaisista asioista.

Lisätietoa teemoista:

Lisätietoa teemoista:

Yhteyshenkilöt

 
Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintätoimet:
Paula Alho
rahoitusasiantuntija
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
P. 0295 037 284
paula.alho(at)ely-keskus.fi
Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta:
Johanna Jalonen
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 154
johanna.jalonen(at)ely-keskus.fi

Valtakunnallinen vihreän siirtymän teemakokonaisuuden koordinaatiohanke

Olli Voutilainen
Luonnonvarakeskus Luke
P. 029 532 2402
olli.voutilainen(at)luke.fi
Harri Määttä
Oamk
P. 050 599 6612
harri.maatta(at)oamk.fi
Milla Anttila
HAMK
P. 050 911 1343
milla.anttila(at)hamk.fi