Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen, huono-osaisuuden torjunta

Teeman tavoitteena on vahvistaa heikoimmassa työmarkkina-asemassa ja suurimmassa huono-osaisuusriskissä olevien henkilöiden aktiivista toimijuutta ja osallisuutta sekä kiinnittymistä koulutukseen ja työmarkkinoille. Tavoitteena on kohderyhmään kuuluvien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, jotta heillä olisi riittävät voimavarat pyrkiä aktiivisesti parantamaan omaa ja tarvittaessa myös läheistensä elämäntilannetta. Sukupuolinäkökulma huomioidaan kaikissa hankkeissa ja lisäksi toteutetaan erityisesti tasa-arvoa edistäviä hankkeita. 

Tavoitteisiin päästään kehittämällä, levittämällä ja juurruttamalla monialaisia, oikea-aikaisia, saavutettavia ja katkeamattomia hyvinvointi-, sosiaali-, terveys-, kuntoutuspalveluita sekä vahvistamalla verkostomaista työotetta sekä lisäämällä tietoa ja osaamista sukupuolten tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. 

Toiminnassa on tärkeää tunnistaa erityisesti ne haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt, jotka eivät ole palvelujen piirissä, eivät kykene käyttämän digitaalisia palveluja, joilla on vaikeuksia hakea ja saada tukea, sekä henkilöt jotka ovat arjessaan yksinäisiä tai heillä ei ole laajoja tukiverkostoja. Sukupuoli sisältyy kaikkiin ryhmiin ja vaikuttaa yksilön rooliin yhteisöissä, mutta voi olla myös itsenäinen syrjintää aiheuttava tekijä. 

Valtakunnallinen toiminta luo hankekehittämiselle suuntaviivat ja toimintakehyksen luoda uusia innovaatioita osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi sekä niiden alueelliselle levittämiselle. Valtakunnallisen kehittämisen keskiössä on laaja-alainen yhteiskehittäminen ja kumppanuus toimijoiden välillä. Koska valtakunnallinen toiminta keskittyy strategisesti keskeisiin kehittämisteemoihin, tulee sen perustua laajaan kumppanuus- ja verkostotoimintaan, johon tulee mahdollisuuksien mukaan osallistaa toimenpiteiden kohderyhmää mm. yhteiskehittämisellä ja kokemusasiantuntijoiden mukaan ottamisella. Valtakunnallisen toiminnan kautta varmistetaan, että kaikista keskeisimmät kehittämistoimet toteutuvat ohjelmakaudella. 

Yhteyshenkilöt

 

Henna Leppämäki
erityisasiantuntija
Sosiaali- ja terveysministeriö
henna.leppamaki(at)gov.fi

Annamari Asikainen
erityisasiantuntija
Sosiaali- ja terveysministeriö
annamari.asikainen(at)gov.fi

Juulia Hutri
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 139
juulia.hutri(at)ely-keskus.fi