Yksinkertaistetut kustannusmallit

Ohjelmakaudella 2021–2027 kaikissa hankkeissa käytetään yksinkertaistettuja kustannusmalleja hankkeen kustannusten korvaamiseksi joko kokonaan tai vähintään osittain. Yksinkertaistettuja kustannusmalleja ovat prosenttimääräinen korvaus (flat rate), yksikkökustannukset ja kertakorvaus (lump sum).  

Yksinkertaistetuilla kustannusmalleilla saadaan enemmän fokusta hanketoiminnan tuloksiin ja vaikuttavuuteen. Ne vähentävät tuen saajan työmäärää erityisesti tuen maksamisvaiheessa, nopeuttavat maksatushakemusten käsittelyä ja vähentävät lisäselvitysten tarvetta. Yksinkertaistettuja kustannusmalleja käyttämällä hanketoiminnassa on mahdollista keskittyä enemmän aidon muutoksen aikaansaamiseen sekä tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden tukemiseen hankkeesta aiheutuvien tosiasiallisten kustannusten yksityiskohtaisen tarkastelun sijaan.

Tuen hakija saa tiedon hankehaussa käytettävissä olevista kustannusmalleista hakuilmoituksesta ja -ohjeista. Tarvittaessa lisätietoja voi kysyä rahoittavalta viranomaiselta. Tuen hakija tekee hankehakemuksessa esityksen hankkeessa käytettävästä kustannusmallista. Rahoittava viranomainen tekee lopullisen päätöksen hankkeessa käytettävästä kustannusmallista tukipäätöksessä. Päätös tehdään hankkeen koko toteuttamisajaksi, eli kustannusmallia ei voi muuttaa hankkeen toteuttamisaikana.  

Yksinkertaistetuista kustannusmalleista säädetään tukikelpoisuusasetuksessa (866/2021) ja yritystukilain nojalla rahoitettavien hankkeiden osalta yritystukiasetuksessa (895/2021).

Lait ja asetukset

Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021, rahoituslaki)

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (866/2021, tukikelpoisuusasetus)

Tukikelpoisuusasetuksen muistio

Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 (758/2021, yritystukilaki)

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028 (895/2021, yritystukiasetus)

Yritystukiasetuksen muistio