Hankkeiden yleiset ja erityiset valintaperusteet

Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman seurantakomitea on hyväksynyt hankkeiden valinnassa käytettävät menetelmät ja valintaperusteet. Valintaperusteilla tarkoitetaan yleisiä valintaperusteita ja erityisiä valintaperusteita. 

Yleiset valintaperusteet

Yleiset valintaperusteet ovat EU- ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia, joista rahoittavan viranomaisen tulee riittävästi varmistua ennen hankkeen hyväksymismenettelyä. Mikäli jokin yleinen valintaperuste ei täyty, hanke ei voi saada rahoitusta.

Yleiset valintaperusteet

Erityiset valintaperusteet

Erityisiä valintaperusteita on kolmenlaisia: sisällöllisiä, horisontaalisia ja tarkentavia.

Sisällölliset erityiset valintaperusteet ovat erityistavoitekohtaisia. Ne eivät rajaa hankkeiden tukikelpoisuutta, vaan pyrkivät nostamaan esille parhaita hankkeita. Valintaperusteiksi on nostettu ohjelman erityistä lisäarvoa tuottavia painopisteitä tai painotuksia.

Horisontaalisista valintaperusteista kaikkia hankkeita koskevat toimenpiteet tasa-arvon, EU:n peruskirjan periaatteiden, kestävän kehityksen ja Itämeri-strategian tukemiseksi (pois lukien JTF). ESR+-hankkeissa arvioidaan lisäksi esteettömyyden, syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden toteutumista.

Haun sisältöä voi täsmentää tarkentavilla valintaperusteilla. Tarkentava valintaperuste voi koskea alueellisen strategian, valtakunnallisen teeman tai innovaatioekosysteemisopimuksen painotuksia. Hakuilmoituksessa täsmennetään tarkentavan valintaperusteen sisältö.

Rahoittava viranomainen arvioi hakemuksen pisteyttämällä haussa sovellettavat sisällölliset ja tarkentavat erityiset valintaperusteet asteikolla 0–5. Horisontaaliset valintaperusteet pisteytetään asteikolla 0–3.

Erityiset valintaperusteet

Tarvittaessa hanketoimijat saavat lisätietoja valintamenettelyistä ja valintaperusteista rahoittavilta viranomaisilta eli maakuntien liitoilta, ELY-keskuksista ja Ruokavirastosta. Tarkemmat yhteystiedot alueittain löytyvät täältä.

Lisätietoja:

EU:n perusoikeuskirja
EU:n Itämeri-strategia