Allmänna och särskilda urvalskriterier för projekt

Övervakningskommittén i programmet Ett förnybart och kompetent Finland godkände metoder och urvalskriterier för val av projekt. Urvalskriterier avser allmänna urvalskriterier och särskilda urvalskriterier.

Allmänna urvalskriterier

De allmänna urvalskriterierna är krav som grundas på EU-lagstiftning och nationell lagstiftning, och som finansieringsmyndigheten måste försäkra sig om på ett tillräckligt sätt före godkännandeförfarandet för projektet. Om ett allmänt urvalskriterium inte uppfylls, kan projektet inte få finansiering. 

Allmänna urvalskriterier

Särskilda urvalskriterier

Det finns tre typer av särskilda urvalskriterier: innehållsmässiga, horisontala och preciserande.

De särskilda urvalskriterierna för innehållet är specifika för det särskilda målet. De begränsar inte projektens stödberättigande, utan syftet är att lyfta fram de bästa projekten. Fokusområden eller prioriteringar som ger programmet speciellt mervärde har lyfts fram som urvalskriterier.

Horisontala urvalskriterier som gäller för alla projekt är åtgärder som stöder jämställdhet, principerna i EU-stadgan, hållbar utveckling och Östersjöstrategin (med undantag av FRO). I ESF+-projekt utvärderas även förverkligandet av tillgänglighet, icke-diskriminering och likabehandling.

Innehållet i ansökningen kan preciseras genom mer specifika urvalskriterier. Ett mer specifikt urvalskriterium kan gälla betoning av en regional strategi, ett nationellt tema eller ett avtal om innovationsekosystem. Ansökningsannonsen anger innehållet i det mer specifika urvalskriteriet.

Finansieringsmyndigheten bedömer ansökan genom att poängsätta de innehållsmässiga och specifika särskilda urvalskriterier som tillämpas i utlysningen på en skala 0–5. Horisontala urvalskriterier poängsätts på en skala 0–3.

Särskilda urvalskriterier

Vid behov får projektaktörerna mer information om urvalsförfarandena och urvalskriterierna av de finansierande myndigheterna, alltså landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Livsmedelsverket. Närmare kontaktuppgifter för de olika regionerna finns här.

Mer information:

europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
EU:s Östersjöstrategi