Lagar och förordningar

Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska fonder regleras av både nationell och europeisk lagstiftning, som den finansierande myndighetens beslut och instruktioner baseras på. Arbets- och näringsministeriet (ANM) är förvaltande myndighet och meddelar de finansierande myndigheterna beslut och anvisningar.

Nationell lagstiftning för programperioden 2021–2027

Den rättsliga grunden består av tre lagar och fyra förordningar som innehåller bestämmelser om bland annat myndigheter och andra aktörer som deltar i genomförandet av programperioden samt om projekt som finansieras med medel ur fonderna för Europeiska unionens regional- och strukturpolitik.

Lag om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (756/2021)

I lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (756/2021, genomförandelagen) finns bestämmelser om systemet för planering av regionutvecklingen och dess aktörer samt om myndigheternas uppgifter och befogenheter. Lagen innehåller också nationella bestämmelser om genomförandet av programmen inom målet europeiskt territoriellt samarbete, dvs. Interregprogrammen och Interregprogrammen vid de yttre gränserna.

I statsrådets förordning om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (797/2021, genomförandeförordningen) preciseras ge-nomförandelagens bestämmelser om genomförandet och samordningen av den nationella regionalpolitiken och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik.

Lag om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (757/2021)

I lagen om finansiering av regionutveckling och av Europeiska unionens regional- och struk-turpolitiska projekt (757/2021, finansieringslagen) preciseras och kompletteras den nationella tillämpningen av regelverket för fonderna. Lagen tillämpas förutom på projekt under programperioden också på beviljande och utbetalning av medel för nationell regionutveckling och av nationell medfinansiering av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna.

I statsrådets förordning om finansiering av regionutvecklingsprojekt och av Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska projekt (867/2021, finansieringsförordningen) finns bestämmelser om stödets användningsändamål, ansökan om stöd, beslutsfattande, utbetalning av stöd och situationer och förfaranden vid förändringar i projektet.

I statsrådets förordning om stödberättigande kostnader  finansierade med medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska fonder (866/2021, förordningen om stödberättigande) finns nationella bestämmelser om ersättningsgrunderna för kostnader för projekt som finansieras under programperioden, tillgängliga kostnadsmodeller, de allmänna förutsättningarna för stödberättigande kostnader, godtagbara kostnader och väsentliga förfaranden i samband med dem.

Lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028 (758/2021)

Lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet åren 2021–2028 (758/2021, lagen om företagsstöd) trädde i kraft den 13 augusti 2021. Den gäller två typer av understöd som NTM-centralerna beviljar för utvecklande av företagsverksamhet: understöd för utvecklande av företag och understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön. Understödsprogrammen används för att genomföra EU:s regional- och strukturpolitiska program under programperioden 2021–2027 samt för understöd som finansieras nationellt. 

Med stöd av lagen har det utfärdats en förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028.

Miljöskyddslagstiftning och anvisningar

Arbetslagstiftning

EU-lagstiftning för programperioden 2021–2027

Förutom den nationella lagstiftningen styrs strukturfondsverksamheten även av EU-rättsakter. 

I EU:s förordning om allmänna bestämmelser fastställs gemensamma regler för de medel som förvaltas gemensamt i de olika regional- och strukturpolitiska fonderna. Närmare bestämmelser om Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden+ (ESF+) och Fonden för en rättvis omställning (FRO) finns i de fondspecifika förordningarna.

Fördrag

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2000/C 364/01)

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning