Resekostnadsmodeller

 

Enhetskostnadsmodell för resekostnader 


Under programperioden 2021–2027 används enhetskostnadsmodellen för resekostnaderi vissa projekt som finansieras med stöd av den så kallade finansieringslagen.

Enligt modellen räknas projektets stödberättigande resekostnader genom att multiplicera den enhetskostnad som tillämpas på resan med de godkända enheterna, dvs. stödberättigande resdagar. En resdag (en tidsperiod på högst 24 timmar) börjar när en person inleder resan från sin tjänste- eller arbetsplats eller sin bostad och slutar när personen återvänder från resan till sin tjänste- eller arbetsplats eller bostad. Varje ny resdag som inleds berättigar till en ersättning i enlighet med enhetskostnaden.

Resekostnadernas enhetskostnader är:
 
1) resekostnader för sådana resor i hemlandet som föranleds av projektet, där en enkel resa företas på över 15 km avstånd från personens tjänste- eller arbetsplats eller bostad: 
a) för projektpersonalens del är enhetskostnaden 176 euro/resdag, och 
b) för projektets målgrupp samt för representanterna för de organisationer som deltar i projektet är enhetskostnaden 132 euro/resdag,

2) resekostnader för utlandsresor föranledda av projektet: 
a) enhetskostnaden för resor till Europa är 368 euro/resdag, och 
a) enhetskostnaden för resor utanför Europa är 720 euro/resdag. 

Vid utlandsresor är enhetskostnaden densamma för projektpersonalen och projektets målgrupp samt för representanterna för de organisationer som deltar i projektet.

Enhetskostnadsmodellen för resekostnader kan användas i utvecklingsprojekt av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden+ (ESF+) och Fonden för rättvis omställning (JTF), som finansieras med stöd av den så kallade finansieringslagen och där man använder kostnadsmodellen flat rate 7 %. Modellen kan även användas som stöd när kostnadsberäkningar görs för projektansökan till utvecklingsprojekt som finansieras som projekt som får engångsersättning med stöd av finansieringslagen. Modellen tillämpas inte på understöd för utvecklande av företag och understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö som finansieras med stöd av lagen om företagsstöd.

Den förmedlande myndigheten anger i ansökningsannonsen de kostnadsmodeller som är tillgängliga i projektutlysningen. Den förmedlande myndigheten ska, med iakttagande av principerna om transparens och jämlik behandling av dem som ansöker om stöd, i ansökningsannonsen och -anvisningarna på förhand per ansökningsomgång meddela de förfaranden som används för kostnadsberäkningen för projekt som får engångsersättning. 

När enhetskostnadsmodellen för resekostnader används ska man i beredningen av projektplanen fästa särskild uppmärksamhet vid att de resekostnader som framställs i projektplanen är tillräckliga med avseende på projektets innehåll, men att de samtidigt är realistiska och ändamålsenliga.

För att resekostnaderna ska ersättas krävs det att stödmottagaren har verifierat de förverkligade resorna och resdagarna i ansökan om utbetalning av stödet

1) genom en reseräkning som anger restiden och resans start- och sluttid, samt

2) en rese- eller mötesrapport eller något annat dokument som verifierar deltagandet. Av verifikationen ska det tydligt framgå resans syfte för alla som har deltagit i resan samt att resan föranleds av projektet.

Enhetskostnaderna för resekostnaderna följer gällande fastställda belopp och under hela projektets genomförandetid ska de enhetskostnader som gäller den dag då stödbeslutet har fattats tillämpas på projektet. Förvaltningsmyndigheten granskar årligen behovet av att jämka enhetskostnadernas storlek.