Bekämpning av bedrägeri

Målet med åtgärderna för bedrägeribekämpning är att utveckla projektens förvaltningsprocess, så att risken för oavsiktligt missbruk kan förebyggas och att det skulle vara svårare att begå avsiktligt missbruk eller det skulle vara möjligt att förhindra sådant.

Förvaltningsmyndigheten för programmet Ett förnybart och kompetent Finland och de förmed-lande organen förbinder sig att uppfylla höga rättsliga, etiska och moraliska normer samt följer principerna om integritet, opartiskhet och ärlighet. Förvaltningsmyndigheten och förmedlande organ motverkar bedrägeri och korruption samt tillämpar nolltolerans mot bedrägeri och korrupt-ion. Detsamma förutsätts även av stödmottagare i strukturfondsprojekt. Alla misstankar om oe-gentligheter och bedrägerier undersöks noggrant oberoende av om den misstänkte ansöker om stöd eller är en tjänsteman inom förvaltningen.

Begrepp

Med missbruk och oegentligheter hänvisas till alla oavsiktliga och avsiktliga åtgärder som leder till att offentliga medel används mot deras föreskrivna användningsändamål.
Med bedrägeri avses åtgärder genom vilka bedragaren avsiktligt vilseleder för att uppnå ekonomisk fördel. Exempel på bedrägerier är subventionsbedrägeri, förskingring, mutor, förfalskning och överträdelse av tjänsteplikten. Bedrägeri är avsiktlig verksamhet och bedragaren får oberättigad ekonomisk fördel av det. Bedrägeri har inte enbart eventuella ekonomiska konsekvenser. Det kan även skada anseendet för den organisation som ansvarar för en effektiv och resultatrik förvaltning av medlen.

Med korruption avses missbruk av inflytande för egen vinning. Missbruk kan handla om brottsliga handlingar eller annars vara oetiskt. Korruption kan ta sig uttryck som intressekonflikter och dubbelroller, karteller, svängdörrspolicy (beslutsfattare övergår från den offentliga sektorn till affärslivet och tvärtom), tagande och givande av mutor, osaklig påverkan av en annan persons beslut och favorisering av släktingar eller bekanta. Karakteristiskt för korruptionen i Finland är att verksamheten är lagenlig men likväl oetisk.  Läs mer om korruption

Det är fråga om en intressekonflikt när ett opartiskt och objektivt utförande av uppgifterna äventyras på grund av skäl som hänför sig till familjen, känslolivet, en politisk eller nationell preferens, ekonomisk fördel eller vilka som helst andra gemensamma fördelar, till exempel till en sökande eller mottagare av EU-medel. En intressekonflikt är en situation där en person inte kan fatta ett rättvist beslut eftersom det kunde påverka hen. I förvaltningslagen (434/2003) finns bestämmelser om jäv, dvs. intressekonflikt vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter.

Anmälan om korruption