Interreg-program 2021–2027

​​Programmen enligt målet för regionalt samarbete i Europa, dvs. Interreg-programmen, är en del av EU:s region- och strukturpolitik.

Interreg-programmen stöder integration av gränsområden och större gränsöverskridande samarbetsområden samt skapande och stärkande av nätverk mellan områden och städer. Programmen påverkar regionernas konkurrenskraft och ekonomiska utveckling genom att öka samarbetet, främja utbytet av erfarenheter och sprida god praxis. Genom programmet främjas också miljömålen enligt EU:s gröna giv.

Genom programmen stärker man också Östersjöområdet som europeiskt och globalt ekonomiskt område samt söker lösningar på utmaningarna i de glesbebyggda områdena i norr.
Finland deltar under perioden 2021–2027 i verkställandet av 11 Interreg-program:

Program för gränsöverskridande samarbete

 • Aurora                                                      
 • Central Baltic  
 • Kolarctic                                     
 • Karelia                                        
 • South-East Finland – Russia   

Program för samarbete mellan stater

 • Northern Periphery and Arctic                       
 • Baltic Sea Region                      

Program för samarbete mellan regioner

 • Interreg Europe                      
 • Interact                                     
 • ESPON                                       
 • Urbact                                        

Tidtabellerna för färdigställande av programdokumentet, det nationella godkännandet och kommissionens godkännande samt inledandet av de första ansökningsomgångarna varierar mellan programmen. Interreg-programmen för perioden 2021–2027 väntas i huvudsak inledas i slutet av 2021 och i början av 2022.

Mer information om de programspecifika förberedelserna fås på programmens webbplatser och i deras kanaler i sociala medier samt från de programansvariga vid arbets- och näringsministeriet.