Interreg-program 2021–2027

​​​​​​​Programmen för European Territorial Cooperation (ETC)-målet, det vill säga Interreg-programmen, är en del av EU:s regional- och strukturpolitik.

Interreg-programmen stöder integreringen av gränsområden och bredare, gränsöverskridande samarbetsområden, samt skapandet och förstärkningen av nätverk mellan regioner och städer. Ge-nom att öka samarbetet, främja utbyte av erfarenheter och sprida god praxis påverkar programmen regionernas konkurrenskraft och ekonomiska utveckling. Programmen främjar även miljömål i enlighet med European Green Deal.

Dessutom stärker programmen Östersjöregionen som ett europeiskt och globalt ekonomiskt om-råde och söker gemensamma lösningar på glesbygdens utmaningar i norr.

Finland kommer att delta i genomförandet av åtta Interreg-program under programperioden 2021–2027.

Under programperioden 2014-2020 deltog Finland i tre ENI CBC yttre gränssamarbetesprogram: Karelia, Kolarctic och Sydöstra Finland - Ryssland. Genomförandet av programmen för stödmot-tagare kommer att fortsätta till slutet av 2023. Programmen kommer att stängas för gott i början av 2025.

Interreg-program verksamma i Finland

Program för gränsöverskridande samarbete

Program för transnationellt samarbete

Program för interregionalt samarbete