Företagsfinansiering

NTM-centralen kan bevilja understöd för utvecklande av företag i regel för små och me-delstora företags utmanande utvecklingsprojekt. Understöd kan beviljas för investeringar och annan utveckling. Med en utvecklingsåtgärd avses utvecklande av företagets affärs-kompetens, internationalisering, produkter, tjänster och produktionsmetoder, beredning av projekt samt annat med detta jämförbart betydande utvecklande av företagsverksamheten.

Avsikten med understöd som beviljas är att uppmuntra företag till målmedveten, långsiktig och målinriktad utveckling och förnyelse av affärsverksamhet som är inriktad på tillväxt och internationalisering samt att dela företagets risk som är förknippad med genomföran-det av projektet. Stödjandet av företagens tillväxt och internationalisering förbättrar syssel-sättningen i regionen och därigenom regionens livskraft och attraktivitet..

Ansökan

Ansökan ska lämnas in innan projektet inleds. Understöd söks elektroniskt via EURA 2021-ansökningssystemet.

Ansökningsannonserna för öppna ansökningar publiceras förutom på EURA också på webbplatsen strukturfonder.fi under ansökningstider.  

Rådgivning

Innan du lämnar in ansökan om bidrag rekommenderar vi att du kontaktar den nationella finansieringsrådgivningen för små och medelstora företag:

  • telefonnummer: 029 502 4800, vardagar kl. 9–15 eller
  • e-post: [email protected]​​​

Vid behov kan du också kontakta företagsexperterna i Östra Finland. Kontaktuppgifter till företagsexperterna i Östra Finland: Kontaktuppgifter (strukturfonder.fi)

​​​​​​Mer information

Presentationsmaterial från informationsmöten om understöd för utvecklande av företag:

Företagsfinansiering som riktas till landsbygden

Stöd för utvecklingsbehov och investeringsbehov hos mikroföretag på landsbygden kan också sökas hos närings-, trafik- och miljöcentralen. Denna finansiering kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Villkoren är av samma typ som för stöd som beviljas från Europeiska regionala utvecklingsfonden eller av nationella finansiärer.

Business Finland

Innovationsfinansieringsverket Business Finland beviljar finansiering för företagens forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Business Finlands finansiering kan sökas av företag, forskningsorganisationer och producenter av offentlig service.