Utvecklingstyngdpunkterna i Östra Finland

I Finland förverkligas det gemensamma EU:s regional- och strukturpolitiska programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027, som innehåller åtgärder från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden+ (ESF+) och Fonden för rättvis omställning (JTF). Åland har ett eget program.

Varje landskaps landskapsprogram och tyngdpunkterna för smart specialisering har en central roll i genomförandet. Smart specialisering spelar en viktigare roll än tidigare och i en del projekt är dess beaktande en nödvändig förutsättning för finansiering. Om landskapens tyngdpunkter finns närmare information på landskapens sidor.

Landskapens samarbetsgrupper (MYR)

Varje landskap har en lagstadgad grupp påverkare, dvs. en landskapets samarbetsgrupp (MYR), som har i uppgift att främja förverkligandet av landskapens prioriteringar och samordna dessa med de möjligheter som staten och Europeiska unionen erbjuder. Landskapets samarbetsgrupp är ett forum där aktörer som påverkar landskapets livskraft, såsom kommunerna, landskapsförbundet, statsförvaltningen, forsknings- och utbildningsorganisationer, arbetsmarknads- och näringsorganisationer samt civilsamhällets representanter samlas vid samma bord. MYR fattar beslut om till exempel betydande projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program. Landskapsregeringen utser samarbetsgruppen för kommunfullmäktiges mandatperiod.

Samarbetsgruppens sekretariat bereder MYR:s ärenden samt fattar beslut om det regional- och strukturpolitiska programmets förslag om projektfinansiering som omfattar mindre än 0,5 miljoner euro för landskapsförbundet eller NTM-centralen. Sekretariatet består av representanter för ovannämnda finansiärer.

Tilldelningen av finansiering styrs av programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027, som innehåller åtgärder från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden+ (ESF+) och Fonden för rättvis omställning (JTF).

Webbplatsen uppdateras. Avsikten är att den information som saknas fås på sidorna så snart som möjligt.