Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Europeiska regionala utvecklingsfonden är en av fonderna i Europas kohesionspolitik, vars mål är att jämna ut skillnaderna i utvecklingen mellan länderna och regionerna, skapa livskraft, förbättra sysselsätt-ningen, stöda en hållbar tillväxt och öka konkurrenskraften. Fonden stöder dessa mål genom att finansi-era olika utvecklingsprojekt. Fonden stöder också hållbar stadsutveckling.

Finlands mål

Europeiska regionala utvecklingsfondens mål har sammanställts i programmet Ett förnybart och kompe-tent Finland 2021–2027. I programmet ingår tre verksamhetslinjer där man finansierar ERUF-projekt. Un-der varje verksamhetslinje finns också specialmål, som närmare beskriver programmets innehåll. 

Ett innovativt Finland (verksamhetslinje 1)

1.1 Förbättring av förutsättningarna för forskning och innovation samt ibruktagande av avancerad teknik: De centrala målen är att öka FUI-intensiteten och främja näringslivsorienterad inno-vationsverksamhet, med hänsyn till klimatmålen och målen för hållbar utveckling.

1.2 Utnyttjande av digitaliseringens möjligheter för medborgarnas, företagens och den offentliga förvaltningens bästa: Genom programmet strävar man efter att på ett heltäckande sätt ta vara på de affärsmöjligheter som digitaliseringen, dataekonomin och de teknologiska omvälvningarna ger. Ibruktagande och skalning av FUI-resultat som främjar digitalisering är centralt för att möjliggöra tillväxt i affärsverksamheten.

1.3 Förbättring av små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft: Målet är att hjälpa små och medelstora företag att växa på ett resurssmart sätt på den inhemska och utländska marknaden samt att förnya sin verksamhet genom att stödja deras förutsättningar för tillväxt och internationalisering, affärsverksamhetskompetens och digitalisering samt investeringar och FUI-verksamhet som stöder tillväxten, förnyelsen och produktiviteten.

Ett klimatneutralt Finland (verksamhetslinje 2)

2.1 Främjande av energieffektivitetsåtgärder och minskning av växthusgasutsläpp: Målet är att främja en förändring av energisystemet, som strävar till en snabb och betydande minskning av växthusgasutsläppen. Systemförändringen berör bland annat energiintensiv industri, byggnads-beståndet och energiproduktionen.

2.2 Anpassning till klimatförändringen, förebyggande av risker samt främjande av beredskapen för och återhämtningen efter katastrofer: Anpassning till klimatförändringen innebär aktiv beredskap för klimatförändringens effekter, förutseende och minskning av negativa effekter samt tillvaratagande av de möjligheter som de positiva effekterna ger. Vid sidan av de åtgärder som syftar till att bekämpa klimatförändringen är även anpassning nödvändig. Trots samhällets allmänt taget goda beredskapsnivå finns områden, näringar och befolkningsgrupper som är sårbara för klimatförändringens effekter.

2.3 Främjande av övergången till cirkulär ekonomi: En klimatneutral cirkulär ekonomi minskar materialsvinnet, utsläppen och transportbehoven, förbättrar företagens konkurrenskraft och uppfyller konsumenternas behov. Hållbar och sparsam användning av naturresurser samt främ-jande av materialeffektivitet i olika produktionsprocesser, från energiproduktionen till gruvindu-strin och verksamheten inom den offentliga sektorn, hör till de centrala målen för cirkulär eko-nomi.

Ett mer tillgängligt Finland (verksamhetslinje 3)

3.1 Utveckling av den regionala och lokala tillgängligheten: Genom åtgärderna
förbättrar och moderniserar man landsvägs- och logistikförbindelser som är viktiga för små och medelstora företags konkurrenskraft, möjligheterna att koppla ihop olika mobilitets- och trans-portformer, vägtrafikförbindelser och -tjänster som utvecklar näringslivet och verksamhetsmiljön för små och medelstora företag, förbindelserna för gång och cykling samt trafiksäkerheten. Åt-gärderna utförs endast i östra och norra Finland med den särskilda finansieringen för glesbe-byggda områden i norr.

Finansiering

Den EU-finansiering som Finland får från Europeiska regionala utvecklingsfonden uppgår till omkring 837 miljoner euro. Till åtgärderna kanaliseras också nationell offentlig och privat finansiering, vilket innebär att den totala ERUF-finansieringen för programperioden 2021–2027 är uppskattningsvis 1,5 miljarder euro.

ERUF-förordningen