Prioriteringar för utvecklingen i Södra Finland

I Finland genomförs EU:s gemensamma regional- och strukturpolitiska program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027, som omfattar åtgärder som finansieras genom Europeiska regionutvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF) och Fonden för en rättvis omställning (JTF). Åland har ett eget program.

Landskapens landskapsprogram och prioriteringar inom smart specialisering har en central roll i genomförandet. Smart specialisering har en viktigare roll än tidigare, och i en del projekt är hänsyn till smart specialisering en nödvändig förutsättning för finansiering. Mer information om landskapens prioriteringar finns på landskapens egna sidor.

Landskapens samarbetsgrupper

Landskapets samarbetsgrupp (LSG) samordnar och sammanpassar strukturfondsverksamheten i landskapet. Gruppen följer upp och övervakar det systematiska genomförandet av strukturfondsprogrammen. I LSG medverkar företrädare för olika centralorganisationer, regionala myndigheter och de största kommunerna. Samarbetsgruppens sekretariat bereder ärenden för beslut i LSG och fattar självständigt beslut i vissa ärenden.​​​