Anvisningar för ansökan om finansiering

Vilken typ av projekt kan få finansiering?

Projekt som finansieras av EU:s regional- och strukturpolitiska fonder, måste genomföra något av målen för programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. I programmet beskrivs mål genom insatsområden och särskilda mål.

NTM-centralerna beviljar också understöd för utvecklande av företag från programmets resurser, mer information om detta finns under punkten företagsfinansiering samt NTM-centralernas egna webbplatser.

Innan man upprättar ansökan är det bra att utreda

 • hurdana begränsningar fastställs för projekten i ansökningsannonsen
 • vilka andra instanser deltar i finansieringen av projektet
 • vilken kostnadsmodell som nämns i ansökningsannonsen lämpar sig bäst för projektet
 • om din organisation bedriver sådan ekonomisk verksamhet i projektet som måste omfattas av de minimis-regeln.

Läs anvisningarna för sökande samt anvisningar för ifyllning av ansökan i EURA 2021-systemet; där hittar du mer detaljerad information om ovan nämnda frågor.

Vem kan söka finansiering?

Finansiering kan sökas av till exempel läroanstalter, olika organisationer, forskningsinstitut, kommuner, företag och andra sammanslutningar med rättsförmåga. Programdokumentet definie-rar eventuella stödmottagare enligt insatsområden. Syftet är att så många människor som möjligt får nytta av stödet. Den sökande ska ha kompetens om projektets tema samt förutsättningar att genomföra projektverksamhet och fortsätta verksamheten efter projektet.

Hurdant är ett bra projekt?

Ett bra projekt stöder regionens och målgruppens välbefinnande. Det kan producera nya innovat-ioner, företag och arbetstillfällen. Det ökar kunnandet och sysselsättningskapaciteten. Projektet kan fokusera på att förebygga utslagning och förbättra arbetsförmågan. Projektet strävar efter att hitta nya lösningar och metoder, internationalisera samt sprida bra modeller. Ett bra projekt bygger på samarbete och partnerskap. Projekten förutsätts främja jämställdhet, principerna i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna samt hållbar utveckling.

En bra projektansökan har följande egenskaper:

 • Det finns tydliga motiveringar för behovet av projektet
 • Målet och åtgärderna är tydliga och väldefinierade
 • Målgruppen är tydligt definierad och begränsad
 • Nödvändiga partner för projektet har åtagit sig att delta
 • Kostnadsberäkningen i förhållande till projektets mål och åtgärder är motiverad och rimlig
 • Projektet har en plan för fortsättning och etablering av verksamheten samt för att sprida resultaten
 • Genomföraren av projektet har kommit överens om annan finansiering av projektet och har förbundit sig vid en självfinansieringsandel
 • Tillräckliga och kompetenta personalresurser har avsatts för projektet

Hur ansöker jag om finansiering?

Finansiering söks elektroniskt i EURA 2021-systemet. Ansökan om finansiering förutsätter identifiering i Suomi.fi.

Läs noggrant ansökningsblanketten och anvisningarna i systemet. När man planerar ett projekt ska man i förväg utreda vilket av programmets insatsområden och särskilda mål projektet omfattas av.

När ansöker jag om finansiering?

Finansieringsmyndigheterna (NTM-centraler, landskapsförbund) inleder öppna utlysningar med mer specifika teman och publicerar annonser om ansökningar. Ansökningsannonserna finns på adressen www.eura2021.fi. Information om utlysningar publiceras också på webbplatsen rakennerahastot.fi.

Var ansöker jag om finansiering?

Landskapsförbund, SF NTM-centralerna och Livsmedelsverket beviljar finansiering för projekt. Kontaktuppgifter till landskapsförbundet och SF NTM-centralen i det egna området finns på de stora områdenas webbplats.

Förvaltningen av EU:s region- och strukturpolitiska fonder i närings-. trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) har centraliserats till fyra NTM-centraler:

 • I norra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten i Uleåborg, som också sköter förvaltningen vid NTM-centralerna i Kajanaland och Lappland
 • i östra Finland, NTM-centralen i Södra Savolax i S:t Michel, som också sköter förvaltningen vid NTM-centralerna i Norra Savolax och Norra Karelen
 • I västra Finland, NTM-centralen i Mellersta Finland i Jyväskylä som också sköter förvaltningen vid NTM-centralerna i Egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, Södra Österbotten och Österbotten
 • I södra Finland, NTM-centralen i Tavastland i Lahtis, som också sköter förvaltningen vid NTM-centralerna i Nyland och Sydöstra Finland

​​​Det deltagande företagets de minimis-redogörelse