Stöd och samordning av delaktighet, jämställdhet mellan könen och jämlikhet i Europeiska socialfondens arbete 2021–2027

Hänsyn till delaktighet, jämställdhet mellan könen och jämlikhet är en del av ett effektfullt programarbete av hög kvalitet och förhindrar diskriminering. I programmet Ett sysselsättande, kunnigt och inkluderande Finland har dessa teman beaktats genomgående i alla särskilda mål. Dessutom utvecklas temana särskilt genom projekt som fokuserar på dem. Det huvudsakliga målet för det riksomfattande temat Stöd och samordning av delaktighet, jämställdhet mellan könen och jämlik-het är att stödja genomförandet av programmet och aktörerna i detta arbete bland annat genom utbildning, informationsproduktion och kommunikation. Genom samordnings- och stödåtgärder säkerställs integrering, inplantering och utnyttjande av temana på nationell, regional och kommunal nivå.

 Riksomfattande tema

  • Stöder (de förmedlande myndigheterna) vid högkvalitativt anordnande av ansökningar för projekt som särskilt förbättrar delaktigheten, jämlikheten och jämställdheten mellan könen. Ökar projektgenomförarnas och myndigheternas medvetenhet och sakkunskap om jämlikhet och jämställdhet samt förbättrar färdigheterna att utvärdera resultat.
  • Faciliterar samarbetet för projekt som hör till SM 4.3 samt samlar in och sprider bästa praxis för användning i projekten och på ett mer allmänt plan i samhället.
  • Tar fram information om temana kring främjande av delaktighet, jämlikhet och jämställdhet mellan könen, följa den nationella respektive internationella debatten om teman och förmedla den till stöd för projektutvecklingsarbetet. Ordnar utbildning och evenemang för påverkare. 
  •  Utvecklar indikatorer och utvärderingsmetoder för delaktighet, jämlikhet och jämställdhet mellan könen.  Stöder uppföljningen och rapporteringen av integreringen och målen för jämställdheten mellan könen under programperioden. 
  • Stöder programaktörerna i kommunikationen om delaktighet, jämlikhet och jämställdhet mellan könen.
  • Ser till att resultaten av tidigare samordningsprojekt utnyttjas, och fortsätter att utveckla dem (Sokra, Solmu, Osuma, Valtava)

Länk till innehåll i temat >>