Utvecklingens tyngdpunkter i Västra Finland

I Finland genomförs EU:s gemensamma regional- och strukturpolitiska program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027, som omfattar åtgärder som finansieras genom Europeiska regionutvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF+) och Fonden för en rättvis omställning (JTF, Just Transition Fund). Åland har ett eget program.

Landskapens landskapsprogram och tyngdpunkter inom smart specialisering har en central roll i genomförandet. Smart specialisering har en viktigare roll än tidigare, och i en del projekt är hänsyn till smart specialisering en nödvändig förutsättning för finansiering. Mer information om landskapens tyngdpunkter finns på landskapens egna sidor.

Landskapens samarbetsgrupper (LSG)

Alla landskap har en lagstadgad samarbetsgrupp för landskapet (LSG) som samordnar och sammanpassar strukturfondsverksamheten i landskapet. Gruppen följer upp och övervakar det systematiska genomförandet av strukturfondsprogrammen. LSG fattar beslut om betydande projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program.

LSG medverkar företrädare för olika centralorganisationer, regionala myndigheter och kommuner. Samarbetsgruppens sekretariat bereder ärenden för beslut i LSG och fattar självständigt beslut i vissa ärenden. Landskapsstyrelsen utser samarbetsgruppen för kommunfullmäktiges mandatperiod.