Fonden för en rättvis omställning (JTF)

JTF svarar på de negativa socioekonomiska och miljömässiga effekterna av övergången till låga koldioxid-utsläpp för att trygga sysselsättningen och hållbara regionala ekonomier. I Finland baserar sig JTF-beredningen på punkten i regeringsprogrammet om att användningen av torv för energi ska halveras före slutet av 2030. Torvbranschen står för omkring 2 500 årsverken i Finland. En betydande nedskärning av branschen har stora direkta och indirekta negativa effekter på regionekonomierna och sysselsättningen, och man svarar på dessa effekter med JTF med EU:s region- och strukturpolitiska åtgärder.

JTF-åtgärderna ska vara i linje med den nationella klimat- och energistrategin. Som horisontell princip följer man bland annat ”do no significant harm”-principen. JTF-åtgärderna räknas automatiskt till 100 procent som klimatåtgärder. JTF-åtgärderna förutsätts inte ha särskilda utsläppsminskningsmål.

Användningen av JTF-medel fastställs i regionala övergångsplaner, som utarbetas under ledning av landskapsförbunden och NTM-centralerna i enlighet med partnerskapsprincipen i 14 landskap: Östra och Norra Finlands sju landskap samt landskapen Södra Österbotten, Satakunta, Mellersta Finland, Södra Karelen, Kymmenedalen, Österbotten och Birkaland. Till Birkalands JTF-område hör dock endast Parkano, Kihniö, Virdois och Punkalaidun.

Övergångsplanerna har förberetts intensivt i landskapen sedan februari 2021. Områdesindelningen för JTF-finansieringen (644 miljoner euro med den nationella finansieringsandelen medräknad till gängse priser) avtalades i det finanspolitiska utskottet den 30 september 2021. Tanken är att en ministerarbetsgrupp för hållbar utveckling ska dra upp riktlinjer för JTF:s innehåll i november 2021.

Det sammantagna målet för beredningen är att fonden ska börja verkställas sommaren 2022. Tidtabellen är utmanande och förutsätter att övergångsplanerna färdigställs för inlämning till kommissionen under mars månad. Kommissionen har lyft fram att planerna ska vara tillräckligt högklassiga och färdiga. Finlands JTF-förslag inklusive övergångsplaner lämnas in som programändringsförslag för programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Ingen övergångsplan får avslås, eftersom hela ändringsför-slaget då faller. JTF-befogenheterna kan delas ut först när JTF-förslaget och alla övergångsplaner som ingår i det har godkänts av kommissionen.

Fondens komplementaritet och synergimöjligheter i förhållande till andra fonder och instrument granskas i samband med de regionala övergångsplanerna. Ur JTF-fondens perspektiv söks kompletterande åtgärder i synnerhet från pelare II (InvestEU:s JTF-program) och III (låneinstrument för den offentliga sektorn) inom mekanismen för en rättvis omställning (JTS) samt från andra EU-instrument, såsom ERUF, ESF+, landsbygdsfonden och RRF.

Mer information:
​​​​​​​Pasi Rantahalvari
​​​​​​​Helinä Yli-Knuutila
([email protected])