Fonden för en rättvis omställning (FRO)

Europeiska unionen inrättade Fonden för en rättvis omställning (FRO-fonden) för att lindra de skadliga effekterna av klimatomställningen. Avsikten är att nå målet genom att stödja de regioner och arbetstagare som påverkas mest av omställningen och genom att främja en balanserad socioekonomisk omställning.

I Finland är FRO-fondens åtgärder grunadr sig på målet att halvera användningen av torv som energikälla före 2030. Genom fonden kompenseras de socioekonomiska och miljömässiga negativa effekter som orsakas av att användningen av torv för energiproduktion halveras. Finansieringen verkställs genom regionala omställningsplaner i de 14 FRO-landskapen.

Finlands mål

Med hjälp av finansieringen från FRO-fonden motverkas olika socioekonomiska och miljömässiga negativa konsekvenser av omställningen till en koldioxidsnål ekonomi i syfte att trygga sysselsättningen och hållbar regional ekonomi. Finansieringen riktas till åtgärder för en rättvis omställning i enlighet med programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027.

Regionalt rättvis omställning i avvecklingen av torv: Målet är att göra näringarna mångsidigare, anpassa arbetskraften inom branschen samt avhjälpa negativa miljömässiga konsekvenser. I åtgärderna för att göra näringarna mångsidigare beaktas den utvecklingspotential som visats i landskapets strategi för smart specialisering, särskilt arbetsplatser inom grön ekonomi och nya lösningar inom grön teknologi och de nya möjligheter till affärsverksamhet som lösningarna ger upphov till. Åtgärderna för omskolning och ny sysselsättning av arbetskraft riktas i första hand till personer inom torvsektorn som blivit arbetslösa och personer i sektorn som riskerar att bli arbetslösa. En särskild målgrupp är ungdomar. Torvföretagarnas kompetens och färdigheter utvecklas till exempel inom virkesdrivning och restaurering av torvmossar i syfte att möjliggöra ny affärsverksamhet. Områden som inte längre används för torvproduktion restaureras, återställs och områdena börjar användas för andra ändamål för att minska miljö- och utsläppskonekvenserna samt för att göra näringarna mångsidigare.

Finansiering

Den EU-finansiering som Finland får från FRO-fonden uppgår till cirka 466 miljoner euro. När den nationella offentliga finansieringen inkluderas, finns cirka 665 miljoner euro tillgängligt för projekten under programperioden 2021–2027.

FRO-finansieringen täcker de sju landskapen i östra och norra Finland samt Södra Österbotten, Satakunta, Mellersta Finland, Södra Karelen, Kymmenedalen, Österbotten och Birkaland. Av kommunerna i Birkaland är det emellertid bara Parkano, Kihniö, Virdois och Punkalaidun som hör till FRO-området. Finansieringen riktas till åtgärder i enlighet med de omställningsplaner som regionerna gjort upp.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056 av den 24 juni 2021 om inrättande av fonden för en rättvis omställning