ERUF-ansökan för perioden 12.5.-12.8.2022

Den första ERUF-ansökningsomgången har öppnats för perioden 12.5.-12.8.2022

Södra Karelens förbund utlyser ansökningsomgången för ansökan inom Europeiska regionutvecklingsfondens (ERUF) program Ett förnybart och kompetent Europa 2021–2027 för följande verksamhetslinjer och specifika mål:  

Verksamhetslinje 1: Ett innovativt Finland 

Specifikt mål 1.1: Förbättring av att ta i bruk forsknings- och innovationsberedskap för introduktion av utvecklade teknologier (1.i)

 • För det specifika målet 1.1 ska alla projekt genomföra Södra Karelens strategi för smart specialisering (en bindande förutsättning) och främja ett övergripande samarbete för forsknings- och utbildningssektorn samt näringslivet. Inom alla projekt förutsätts ett gemensamt utvecklande med företagen och i företagens intresse samt att denna förbindelse ska säkerställas innan ansökan lämnas in.
 • Ansökan motses särskilt för projekt som förverkligar programmets mål: 1. Innovativa och smarta lösningar som utgår från näringslivets behov, fria verksamhetsmodeller samt utveckling och sambruk av försöks-, piloterings-, demonstrations- och inlärningsmiljöer samt forskningsinfrastrukturer. 2. Förstärkning av FUI -verksamhet utgående från närings- och arbetslivet samt att kompetens- och innovationssystem uppkommer, utvecklas och sammankopplas med de nationella och internationella värdenätverken inkl. en grön övergång.

Specifikt mål 1.2: Utnyttjande av digitaliseringens möjligheter för medborgarnas, företagens och den offentliga förvaltningens bästa (1.ii)

 • För det specifika målet 1.2 allokeras finansiering till en projektverksamhet som förstärker en regional innovationskoncentration (en utveckling som siktar till EDIH -verksamhet. 

Verksamhetslinje 2: Ett kolneutralt Finland 

Specifikt mål 2.1: Främjande av energieffektivitetsåtgärder samt minskning av växthusgasutsläpp (2.i)  

 • I ansökan för specialmål 2.1 betonas följande teman 1. Reparationsbyggande i anslutning till energieffektivitet (inkl. det kulturhistoriska byggnadsbeståndet) samt att byggnadernas energi- och materialeffektivitet och smarta lösningar utvecklas. 2. FUI- arbete och nya möjligheter till affärsverksamhet, som hänför sig till rena energikällor och en decentraliserad mångsidig energiproduktion ska främjas. I projekten uppmuntras särskilt samarbete med små och medelstora företag. 

Specifikt mål 2.3: Främjande av en övergången till en cirkulär ekonomi (2.vi) 

 • I specialmålet 2.3 betonas projekt, som ska genomföras tillsammans med företagen i temana: 1. Ekosystem, kompetenskoncentrationer och nätverk utvecklas samt andra samarbetsformer stöds, i vilka även stora företag kan delta. 2. Produktutveckling enligt en cirkulär ekonomi utvecklas. 3. Försöksprojekt som hänför sig till kommunernas cirkulära ekonomi stöds.

Projekt kan ansökas som regionala, över landskapsgränserna eller som överkommunala. Före beredningen av ett projekt över landskapsgränserna eller som ett överregionalt projekt, ska man förvissa sig om att verksamhetslinjen och specialmålet är utlyst i båda landskapen.

Urvalsförfarande och urvalsgrunder

Ansökningarna bedöms enligt de allmänna urvalsgrunderna och de specifika urvalsgrunderna. Alla de allmänna urvalsgrunderna som gäller finansiering ska bli uppfyllda, för att ansökan kan gå vidare till bedömning och poängsättning för de specifika urvalsgrunderna.

 • Urvalsgrunderna för de enskilda, specifika målen har angetts i annonsen om utlysningen för ansökan. I de specifika urvalsgrunderna bedöms de horisontala urvalsgrunderna på skalan 0–3. De andra specifika urvalsgrunderna bedöms på skalan 0–5.

Vi finansierar projekt som bäst:

 • genomför programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027, länk
 • som stöder målen för Södra Karelens landskapsprogram 2022–2025, länk
 • som stöder en smart specialisering (Innovationsstrategin) 2022–2025, länk 

Vid valet fäster man särskild uppmärksamhet på ansökningarnas kvalitet samt resultatmässigheten och effektiviteten hos de åtgärder som ska finansieras. Projekten ska producera produkt- och resultatindikatorer som anförts i programmet Ett innovativt och kompetent Finland 2021–2027.

Förutsättningarna för beviljande av stöd och finansiärens riktlinjer

Stöd kan beviljas ett offentligrättsligt samfund och en privaträttslig juridisk person, som besitter tillräckliga ekonomiska och andra förutsättningar för att genomföra projektet. Dessa kan exempelvis vara utvecklingsföretag, högskolor, forskningsinstitut, anordnare av andra stadiets utbildning, kommuner, samkommuner, föreningar, organisationer och stiftelser.

Utvecklingsprojektet resultat ska kunna allmänt utnyttjas. Stöd får inte användas som ett allmänt verksamhetsunderstöd. Stöd får inte heller beviljas ett enskilt företag för att utveckla dess egen affärsverksamhet. De allmänna utvecklingsföretagen kan innehålla stöd för enskilda utvecklingsåtgärder och pilotverksamhet, s.k. stöd av ringa betydelse (de Minimis). På dem tillämpas inte kravet på allmän användbarhet.

De lagbaserade maximibeloppen för stödet är i utvecklingsprojekten 80 % och i investeringsprojekten 70 %. Projekten ska ha sökandens egen finansiering och där kan även finnas annan finansiering, såsom kommunens eller annan offentlig finansiering eller privat finansiering.
Behandlingen av projektansökningarna tar cirka 3 månader från att ansökningstiden gått ut. Behandlingstiden påverkas av ansökningens kvalitet (behovet av tilläggsutredning, avtal o.d.) samt av tidtabellen för möten, som hänför sig till processen för handläggningen av ansökningarna.
Tiden för att genomföra projekten är i regel högst 3 år.

I grupprojekten beviljas stödet två eller flera genomförare, vilka genomför projektet enligt en gemensam projektplan och ett gemensamt avtal. Närmare om grupprojekt i handboken för sökande.

För dem som genomför grupprojekt över landskapsgränserna eller överregionala grupprojekt lönar det sig att i god tid stå i kontakt med den egna regionens finansiering och förvissa sig om betoningarna för ansökan på området. Södra Karelens förbund kan bevilja finansiering för ett överkommunalt projekt endast, om förbundet innehar den erforderliga fullmakten för beviljandet inom finansieringsramen.

Projektets kostnader anförs genom att förenklade kostnadsmodeller används. Lönerna anförs enligt en enhetskostnadsmodell. Rekommendationen i första hand är att använda en flat rate 40 % -mall. I den beräknas för lönekostnaderna en andel på 40 %, vilken innehåller alla de övriga kostnaderna som specificerats i projektansökan. Om projekten inte alls har lönekostnader för projektanställda, eller om kostnaderna som föranleds av upphandlade tjänster utgör minst 30 procent av projektpersonalens lönekostnader eller reskostnaderna är minst 20 procent av projektpersonalens lönekostnader, används en flat rate 7 % -mall. Om samma projekt utöver utvecklandet har investeringar, används i utvecklingsdelen en kostnadsmodell med flat rate på 7 % och i investeringsdelen en flat rate på 1,5 %. Det är också möjligt med en modell med en engångsersättning.

Ifall stödmottagaren anför mervärdesskatt som en slutlig kostnad, ska den som ansöker i en bilaga till projektansökan framlägga ett utlåtande som erhållits från skatteförvaltningen eller en annan tillräcklig utredning.

Till ansökan ska fogas finansieringsförbindelser av de eventuella företagen och andra partner (kommunal finansiering, annan offentlig finansiering, privat finansiering).

För mer information: 

Ansökningsguiden finns på webbplatsen rakennerahastot.fi 

Information om projektansökan lämnas av finansieringssakkunniga hos Södra Karelens förbund: 

regionutvecklingschef Laura Peuhkuri, +358 40 631 5970, [email protected] 
regionutvecklingsexpert Heli Gynther, +358 40 485 5109, [email protected] 
finansieringsexpert Merja Taipale, +358 40 139 0174, [email protected] 
landsbygdsombudsman Jari Lantta, +358 40 524 0540, [email protected]

Ansökan om ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling, Villmanstrand-Imatra ekosystemavtal 12.5.-2.6.2022

Södra Karelens förbund utlyser ansökningsomgången för EU-finansiering för hållbar stadsutveckling ur programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 för att genomföra ekosystemavtalet för Villmanstrand-Imatra.

Ansökningsomgången gäller programmets verksamhetslinje 1 och det specifika målet 1.1.

Verksamhetslinje 1: Ett innovativt Finland 

Specifikt mål 1.1: Förbättrande av ibruktagandet av forsknings- och innovationsberedskaper och utvecklade teknologier (1.i) 

Finansieringen inriktar sig på projekt, som genomför ekosystemavtalet för stadsregionen Villmanstrand-Imatra (på finska) och dess åtgärdshelheter i åtgärdsprogrammet (på finska) Förstärkande av ekosystemservicen och en gemensam utveckling inom Greenreality Network samt En kolneutral företagspark och för att locka kompetenta aktörer. Åtgärdshelheternas tyngdpunkter är:

 • Förverkligande av de samverkande målen för GRN -nätverkets strategi och uppstartande av de identifierade investerings- och demonstrationsobjekten:
  • städernas och företagskonsortiernas projekt och investeringar som utvecklingsunderlag och som objekt för hållbar stimulans identifieras och startas
  • start för ett Green Electrification- konferensevenemang.
  • utredningar för att inleda investeringar som hänför sig till grön elektrifiering
 • Främjande av innovationssamarbete på regional och internationell nivå:
  • en sammankoppling av företag och städer med de internationella nätverken stöds.
  • utvecklande av kompetens som hänför sig till att direkt ansöka och återföra EU-finansiering, att starta upp EU-projektkonsortier och delta i dem, InvestIn -verksamhet och samarbete med Business Finland.
 • För att locka Mioni Industrial Park - Ekosystemaktörer:
  • företag som är förknippade med områdets teman samt temat för innovationskoncentration söks för att komplettera områdets ekosystem.
  • förbindelserna med Lab-LUT koncernens aluminiumverksamhet och företagen skapas.

Stödets maximala belopp är 60 %. Projektet ska ha sökandens egen finansiering och där kan även finnas annan finansiering, såsom kommun- eller annan offentlig finansiering eller privat finansiering.    
Verksamheten av projekt som ska finansieras från det specifika målet 1.1 ska vara enligt tyngdpunkterna hos regionens strategi för smart specialisering.

Urvalsförfarandet och urvalsgrunderna

Ansökningarna lämnas in i EURA 2021-systemet senast 2.6.2022.

Ansökningarna bedöms enligt de allmänna urvalsgrunderna och de specifika urvalsgrunderna. Alla de allmänna urvalsgrunderna som gäller finansiering ska bli uppfyllda, för att ansökan kan gå vidare till bedömning och poängsättning för de specifika urvalsgrunderna.

I de specifika urvalsgrunderna bedöms de horisontala urvalsgrunderna på skalan 0–3. De andra specifika urvalsgrunderna bedöms på skalan 0–5. 

Ansökningarna med den bästa framgången vid poängsättningen går vidare till fortsatt beredning. Behandlingen tar 2–3 månader efter att tiden för ansökandet har gått ut. Handläggningstiden påverkas av ansökans kvalitet (behovet av tilläggsutredning, avtal o.d.) samt tidtabellen för möten i anslutning till processen för behandlingen av ansökningarna.

Närmare information och anvisningar för att ansöka om finansiering finns på webbplatsen rakennerahasto.fi i punkten För projektaktörerna och Ansökningsguiden (på finska). 

Förutsättningarna för beviljande av stöd och finansiärens riktlinjer 

Stöd kan beviljas ett offentligrättsligt samfund och en privaträttslig juridisk person, som besitter tillräckliga ekonomiska och andra förutsättningar för att genomföra projektet. Dessa kan exempelvis vara utvecklingsföretag, högskolor, forskningsinstitut, anordnare av andra stadiets utbildning, kommuner, samkommuner, föreningar, organisationer och stiftelser.

Utvecklingsprojektets resultat ska vara allmänt användbara. Stöd får inte användas som ett allmänt verksamhetsunderstöd. Stöd får inte heller beviljas ett enskilt företag för att utveckla dess egen affärsverksamhet. De allmänna utvecklingsföretagen kan innehålla stöd för enskilda utvecklingsåtgärder och pilotverksamhet, s.k. stöd av ringa betydelse (de minimis). På dem tillämpas inte kravet på allmän användbarhet. 

Projekten ska producera produkt- och resultatindikatorer som anförts i programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027.

I grupprojekten beviljas stödet två eller flera genomförare, vilka genomför projektet enligt en gemensam projektplan och ett gemensamt avtal. Närmare om grupprojekt i handboken för sökande. Ifall ett grupprojekt inte är möjligt i denna ansökningsomgång, kan en projekthelhet med flera aktörer ansökas som parallellprojekt i EURA 2021-systemet. I projektansökningarna som ingår i samma projekthelhet ska projektens inbördes samarbete beskrivas. Projekten sammanställs genom åtgärd av finansiären till en helhet med en sammanfattande kod. 

För dem som genomför grupprojekt över landskapsgränserna eller överregionala grupprojekt lönar det sig att i god tid stå i kontakt med den egna regionens finansiering och förvissa sig om betoningarna för ansökan på området. 

Projektets kostnader anförs genom att förenklade kostnadsmodeller används. Rekommendationen i första hand är att använda en flat rate 40 % -mall. I den beräknas för lönekostnaderna en andel på 40 %, vilken innehåller alla de övriga kostnaderna som specificerats i projektansökan. Om projekten inte alls har lönekostnader för projektanställda, eller om kostnaderna, vilka föranleds av upphandlade tjänster, utgör minst 30 procent av projektpersonalens lönekostnader eller reskostnaderna är minst 20 procent av projektpersonalens lönekostnader, används en flat rate 7 %-mall. Om samma projekt vid sidan om utvecklandet har investeringar, används i utvecklingsdelen en kostnadsmodell med flat rate på 7 % och i investeringsdelen en flat rate på 1,5 %. 

Ifall stödmottagaren anför mervärdesskatt som en slutlig kostnad, ska den som ansöker, i en bilaga till projektansökan, framlägga ett utlåtande som erhållits från skatteförvaltningen eller annan tillräcklig utredning.

Till ansökan ska fogas finansieringsförbindelser av de eventuella företagen och andra partner (kommunal finansiering, annan offentlig finansiering, privat finansiering). 

Ansökan ska lämnas senast 2.6.2022.

Verksamhetssammanslutningen Innokaupungit skapar världens mest fungerande försöks- och innovationsmiljö fram till år 2030! Sammanslutningen Innokaupungit förenar två utvecklingsinstrument, städernas ekosystemavtal och det riksomfattande nätverket för innovationer och kompetens.

För mer information i anslutning till ansökningsomgången:

regionutvecklingschef Laura Peuhkuri, Södra Karelens förbund, 040 631 5970, [email protected] och förvaltningsexpert Susanna Kaskinen, 040 682 5819, [email protected]