Utvecklingstyngdpunkterna – Satakunta

Genom Satakuntastrategins kortsiktiga verksamhetslinjer för utveckling (VL 1 Ett Satakunta med hållbar tillväxt, VL 2 Ett Satakunta med välmående befolkning och miljö) strävar man efter att stärka landskapets konkurrenskraft och livskraft under landskapsprogramperioden 2022–2025.

Verksamhetslinje 1 Ett Satakunta med hållbar tillväxt

Verksamhetslinje 1 har som huvudsakligt mål att främja Satakuntas livskraft och förnyelse, stärka tillväxtbranscher och kompetenskoncentrationer samt göra näringslivet framgångsrikt. För att trygga livskraften och tillväxten i landskapets kompetens- och innovationskoncentrationer är det viktigt att utveckla verksamhetsmiljön hållbart, med hänsyn till den gröna övergångens mål och digitaliseringens möjligheter.
 

Det huvudsakliga målet för verksamhetslinje 1 främjas genom tre utvecklingsteman:

 • Ett smart Satakunta – målet är att stärka och förnya landskapets tillväxtbranscher samt kompetens- och innovationscentrum
 • Ett kunnigt Satakunta – målet är att landskapets förnyade och innovativa kompetenskoncentrationer samt områdets forsknings- och utbildningsorganisationer ska genomföra nationellt och internationellt betydelsefull innovationsverksamhet i samarbete med näringslivet. Genom utbildning och vetenskap skapas en bildningsgrund som stärker och förnyar samhället. Förändringarna i arbetet förutsätter uppdaterad kompetens, kontinuerligt lärande, förutseende av kompetensbehov samt förbättrad matchning av arbetskraft.
 • Företagandets och sysselsättningens Satakunta – målet är att stärka företagandet, utveckla företagens affärsmiljöer samt nätverka även internationellt för att främja landskapets livskraft och tillväxt. Ett mål är att ta all arbetskraftspotential i bruk och förebygga utanförskap.

Verksamhetslinje 2 Ett Satakunta med välmående befolkning och miljö

Verksamhetslinje 2 har som huvudsakligt mål att Satakunta ska vara ett landskap med en smidig vardag och en högklassig miljö, där man tar hand om invånarnas välbefinnande och säkerhet. 

Det huvudsakliga målet för verksamhetslinje 2 främjas genom tre utvecklingsteman:

 • I utvecklingstemat Välmående invånare i Satakunta har man som mål att främja invånarnas välbefinnande och förutsättningar för ett gott liv.
 • I utvecklingstemat En smidig vardag i Satakunta har man som mål att främja förutsättningarna för en smidig vardag: tillgång till tjänster, en fungerande infrastruktur och smidiga förbindelser.
 • I utvecklingstemat Ett Satakunta med en attraktiv, mångsidig och högklassig miljö är målet att stärka landskapets attraktivitet och ta hand om miljön som en del av upprätthållandet av livskraften och attraktiviteten samt ekologisk hållbarhet.

I processen för utarbetande av Satakuntas strategi har man identifierat landskapets kompetens- och innovationskluster enligt smart specialisering. Smart specialisering har en central roll i stärkandet av landskapets livskraft, tillväxt och innovationsverksamhet. Partnerskap samt byggande och verksamhet i internationella nätverk bidrar till att stärka landskapets spetsområden.

 • Teknikmetall-, mineral- och batteriklustret: Satakunta har ett internationellt betydelsefullt ekosystem för produktion och vidareförädling av teknikmetaller, som växer genom den efterfrågan på metaller som digitaliseringen och elektrifieringen i anslutning till grön tillväxt skapar.
 • Automations- och robotikklustret: I Satakunta finns ett starkt kluster som är specialiserat på automatik och robotik: Robocoast-nätverket omfattar företag som arbetar med robotik, automatik, föremålens internet och artificiell intelligens, samt även forsknings-, utvecklings- och utvecklingsorganisationer.
 • Energiklustret: Satakunta har en mångsidig koncentration av energiproduktion, där energiförbrukningen är tre gånger så stor som landskapets förbrukning och 26 procent av hela Finlands produktion.
 • Livsmedelsklustret: Styrkan i Satakuntas livsmedelsproduktion är dess mångsidighet. I Satakunta finns många nationella spetsföretag inom branschen, och landskapet har också långa traditioner av avtalsproduktion som tryggar produktionens ekonomiska, ekologiska och etiska hållbarhet. Livsmedelsproduktionen i Satakunta är också en viktig del av den nationella försörjningsberedskapen.
 • Bioekonomi och cirkulär ekonomi: Satakunta erbjuder en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för bioekonomins tillväxt. Till de centrala naturresurserna för biokapital i Satakunta hör biomassa, det vill säga organiskt material, från skogarna, marken, åkrarna, vattendragen och havet. Satakuntas industriella symbioser skapar förutsättningar för energi- och materialeffektivitet samt koldioxidsnåla tillvägagångssätt för cirkulär ekonomi.
 • Blå ekonomi: Den blå ekonomins styrkor i Satakunta är kopplade till FUI-verksamhet i anknytning till vatten, offhoreindustri, havskluster, utveckling av vattenkompetens, grundvatten, vattenskydd, stimulering av fiskerinäringen, välfärdstjänster och turism på alla vattendrag.
 • Upplevelseekonomi: I Satakunta erbjuds ansvarsfullt producerade och attraktiva turismtjänster samt högklassiga kulturtjänster, och i landskapet ordnas högklassiga evenemang som är kända på internationell nivå och som har en viktig betydelse för områdets ekonomi. I Satakunta används kulturmiljön för att förbättra invånarnas trivsel och välbefinnande.
 • Välfärdsekonomi: Genom stödet för kunnande inom välfärdsteknologi i Satakunta kan man utveckla lösningar med vars hjälp livskvaliteten förbättras och välbefinnandet ökar, och varje individ kan klara sig i vardagen i enlighet med sina egna mål och på ett meningsfullt sätt i hela sitt liv. Genom hälsoteknologi söker man på motsvarande sätt efter lösningar för serviceproducenter inom social- och hälsovården, som används för att förebygga och behandla sjukdomar samt upprätthålla hälsan.
 • Säkerhet och försörjningsberedskap är viktiga teman i detta exportdrivna landskap. I verksamhetsmiljön i Satakunta är säkerhetsfrågor i anknytning till industrin, energiproduktionen, livsmedelsproduktionen samt transporter på land och till sjöss centrala även för den nationella försörjningsberedskapen. Cyber- och informationssäkerheten är en del av olika organisationers säkerhet, och denna dimension framhävs i ett landskap med kompetens inom automation och robotik. 

Ytterligare information:

Jyrki Tomberg, finansexpert och Krista Tupala, regionutvecklingsexpert

[email protected]