Uppföljning av projektets mål och resultat

Att uppnå resultat och rapportera om dem är avgörande för en effektiv och transparent användning av offentliga medel. 

Den finansiering som projekten får är stöd i form av understöd. Stöd återbetalas inte, om stödmottagaren uppfyller villkoren i stödbeslutet och villkoren i lagstiftningen. I gengäld rapporterar stödmottagaren vad som har åstadkommits med offentliga medel och om det som utlovats i projektplanen har åstadkommits. 

Som stödmottagare har du till uppgift att rapportera till den finansierande myndigheten om genomförandet av projektets åtgärder och uppnåendet av målen. En uppföljningsrapport som beskriver verksamheten och resultaten upprättas per betalningsperiod. Inlämnande av rapporten och den finansierande myndighetens godkännande är villkor för utbetalning av stödet. 

Beskriv tydligt projektets verksamhet och de resultat som uppnåtts i uppföljningsrapporten. Jämför resultaten med de uppsatta målen och analysera hur de har uppnåtts. Myndigheten övervakar användningen av offentliga medel och därmed skattebetalarens intressen. Därför ska myndigheten veta hur ditt projekt framskrider och om projektet framskrider planenligt. 

I projektplanen har du sannolikt också satt upp kvantitativa mål för ditt projekt (indikatortal). Anteckna i uppföljningsrapporten hur de kvantitativa målen har uppnåtts i projektet före utgången av rapporteringsperioden. Försäkra dig om att de kvantitativa utfallen är korrekta. 

I slutrapporten sammanställer stödmottagaren projektets verksamhet och resultat samt bedömer hur projektets mål har uppnåtts. 

I uppföljningsrapporterna beskriver du hur projektet framskrider enligt rapporteringsperiod, i slutrapporten bedömer du hur projektet lyckats som helhet och specificerar hur den verksamhet som utvecklats inom projektet fortsätter efter projektet. Beskriv dessutom de problem som uppstått vid genomförandet av projektet och presentera eventuella utvecklingsförslag. 

Tips: Håll projektplanen synlig när du skriver rapporten. Bekanta dig i tid med rapporteringsanvisningarna för EURA 2021-systemet. 

Tips: börja skriva slutrapporten i god tid innan projektet avslutas och reservera tillräckligt med tid för det.