Standardiserade engångsersättningar

De standardiserade engångsersättningarna avviker från den vanliga engångsersättningen på så sätt att den som ansöker om standardiserad engångsersättning inte behöver lämna in en separat kostnadskalkyl för det projekt som stödet söks för. Den förvaltande myndigheten för EU:s regional- och strukturpolitiska program har på förhand fastställt de standardiserade engångsersättningarnas belopp.

Syftet med de standardiserade engångsersättningarna är att underlätta ansöknings- och urvalsförfarandet för de vanligaste typerna av projekt där engångsersättning används.

Den förvaltande myndigheten för EU:s regional- och strukturpolitiska program har genom sitt beslut den 17 maj 2022 fastställt följande standardiserade engångsersättningar: 

  1. För utvecklingsprojekt som finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden plus (ESF+) och Fonden för en rättvis omställning (FRO) är den stan-dardiserade engångsersättningen 50 000 euro för typiska förstudieprojekt
  2. För utvecklingsprojekt som finansieras med medel från ESF+ är den standardiserade engångsersättningen 50 000 euro för projekt som gäller planering av och försök / pilotförsök med en verksam-hetsmodell för främjande av den sociala delaktigheten

De standardiserade engångsersättningar som fastställts genom den förvaltande myndighetens beslut den 17 maj 2022 kan tillämpas på utvecklingsprojekt som finansieras med stöd av lagen om finansiering av projekt inom Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (757/2021), den s.k. finansieringslagen.

De standardiserade engångsersättningar som avses i beslutet tillämpas inte på projekt som finansieras med stöd av lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028 (758/2021), den s.k. lagen om företagsstöd. 

Det fastställda beloppet motsvarar de totala kostnaderna för ett projekt. Stödets andel av det fastställda beloppet beräknas enligt den stödprocent som anges i stödbeslutet för projektet. 

De standardiserade engångsersättningar som fastställts genom den förvaltande myndighetens beslut gäller i den storlek som de fastställts vid respektive tidpunkt. På ett projekt ska under hela genomförandetiden tillämpas beloppet av den standardiserade engångsersättning som gäller den dag då stödbeslutet fattas.  

De standardiserade engångsersättningar som fastställdes genom den förvaltande myndighetens beslut den 17 maj 2022 kan inte delas upp i delar, vilket är möjligt vid vanlig engångsersättning. Förskott kan dock beviljas på motsvarande sätt som i fråga om andra projekt.

Den som ansöker om stöd får i utlysningstexten och ansökningsanvisningarna information om huruvida stan-dardiserad engångsersättning kan användas för de projekt som utlysningen gäller. Den finansierande myndig-heten kan också ange närmare villkor för projekten i utlysningstexten och ansökningsanvisningarna. Vid behov kan ytterligare information begäras av den finansierande myndigheten. 

Meddelande om den förvaltande myndighetens beslut om standardiserade engångsersättningar av den 17 maj 2022