Hoppa till innehåll

De standardiserade engångsersättningarna i Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program 2021–2027 har fastställts

Utgivningsdatum 19.5.2022 15.26 | Publicerad på svenska 19.5.2022 kl. 15.47

Förvaltningsmyndigheten för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program har genom sitt beslut den 17 maj 2022 fastställt de standardiserade engångsersättningarna i Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program – Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027.

De fastställda standardiserade engångsersättningarna är: 

  1. För utvecklingsprojekt som finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden plus (ESF+) och Fonden för en rättvis omställning (FRO) är den standardiserade engångsersättningen 50 000 euro för typiska förstudieprojekt och 
  2.  för utvecklingsprojekt som finansieras med medel från ESF+ är den standardiserade engångsersättningen 50 000 euro för projekt som gäller planering av och försök / pilotförsök med en verksamhetsmodell för främjande av den sociala delaktigheten

De standardiserade engångsersättningar som fastställts genom förvaltningsmyndighetens beslut den 17 maj 2022 kan tillämpas på projekt som finansieras med stöd av lagen om finansiering av projekt inom Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (757/2021), den s.k. finansieringslagen. 

De standardiserade engångsersättningar som avses i beslutet tillämpas inte på projekt som finansieras med stöd av lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028 (758/2021), den s.k. lagen om företagsstöd. 

De standardiserade engångsersättningar som fastställts genom förvaltningsmyndighetens beslut gäller i den storlek som de fastställts i vid respektive tidpunkt. På ett projekt ska under hela genomförandetiden tillämpas beloppet av den standardiserade engångsersättning som gäller den dag då stödbeslutet fattas.  

Syftet med de standardiserade engångsersättningarna är att underlätta ansöknings- och urvalsförfarandet för projekt i de vanligaste typerna av projekt som får engångsersättning. Vid användning av standardiserad engångsersättning behöver sökanden inte särskilt presentera ett kostnadsför-slag för ett projekt som får engångsersättning.   

Den som ansöker om stöd får information om de kostnadsmodeller som finns att tillgå för projektansökan i utlysningen och i ansökningsanvisningarna. Man kan fråga den finansierande myndigheten om ytterligare information vid behov.

Allmänt om engångsersättning