Det materiella biståndet under programperioden ”Ett förnyat och kompetent Finland 2021–2027” 

Det materiella biståndet till dem som har det sämst ställt finansieras med medel ur Europeiska socialfonden+ (ESF+). Betalkort som levererats under programperioden är avsedda för mindre bemedlade och den primära målgruppen är arbetslösa och deras familjemedlemmar. Den materiella biståndet delas ut till mindre bemedlade i projekt som genomförs av olika organisationer, såsom organisationer, församlingar, kommuner eller välfärdsområden åren 2023–2027. Livsmedelsverket delar inte ut betalkort direkt till stödmottagarna. Som en del av projektet erbjuds målgruppen materiellt bistånd i form av betalkort för anskaffning av livsmedel och basvaror. Med hjälp av projekten främjas dessutom vägledningen av mindre bemedlade till andra tjänster, deras sysselsättnings- och studiemöjligheter samt annan integration i samhället.

Utlysningsannonsen publiceras i arbets- och näringsministeriets system EURA 2021. Projektutlysningen är avsedd för offentligrättsliga sammanslutningar och privaträttsliga juridiska personer. Den som ansöker om projekt behöver Suomi.fi-användarfullmakt och användarrättigheter till systemet EURA 2021. Läs mer på webbplatsen Strukturfonder.fi
Livsmedelsverket bedömer och poängsätter ansökningarna i fråga om allmänna, horisontella och särskilda urvalskriterier. Läs mer om de allmänna och särskilda urvalskriterierna på webbplatsen Strukturfonder.fi. Projektet måste vara betydande. I utvärderingen av projekten deltar en tväradministrativ projektsamordningsgrupp.

Under programperioden 2014–2020 har Livsmedelsverket administrerat EU:s livsmedelsbistånd till dem som har det sämst ställt ur FEAD, dvs. fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt. Denna fond ersätts under programperioden 2021–2027 av Europeiska socialfonden+ (ESF+). Det materiella biståndet i Finland till dem som har det sämst ställt är en del av EU:s regional- och strukturpolitiska program ”Ett förnyat och kompetent Finland 2021–2027”. Arbets- och näringsministeriet är programmets förvaltningsmyndighet. Livsmedelsverket är förmedlande organ i fråga om projekt för materiellt bistånd. De valda projektaktörera ansvarar för koordineringen av det egna projektet och för kommunikationen. 

De utvalda projektaktörerna erbjuder biståndsmottagarna utöver rådgivning också ett betalkort för köp av livsmedel och basförnödenheter

De utvalda projektaktörerna erbjuder biståndsmottagarna utöver rådgivning också ett betalkort för köp av livsmedel och basförnödenheter
Projektaktören ska ha tillräckliga ekonomiska och andra förutsättningar för att genomföra projektet samt det kunnande som behövs för att nå de mål som ställts upp i projektplanen. De utvalda projektaktörerna skaffar betalkorten och samordnar stödåtgärderna. Stödåtgärderna kan hänföra sig till vägledning till hälsosamma kostvanor, skuldrådgivning, socialvård, sysselsättnings- och utbildningstjänster samt organisationernas olika verksamheter. Biståndsmottagaren använder ett av EU delfinansierat betalkort för att betala livsmedel och basprodukter inom dagligvaruhandeln. Tippnings-, alkohol- och tobaksprodukter utesluts ur varukorgen.

De direkta kostnaderna för materiellt bistånd (kostnader för betalkort) ersätts till fullt belopp och kostnaderna för administrativa kostnader och kompletterande åtgärder ersätts enligt den procentuella flat rate-kostnadsmodellen. Förvaltningskostnader ersätts med 7 % av de godtagbara direkta kostnaderna och kostnader för kompletterande åtgärder kan dessutom ersättas med ytterligare 7 % av de godtagbara direkta kostnaderna.

Stödåtgärderna kan vara egen verksamhet som projektaktören eller en projektpartner bedriver eller något annat projekt som aktörerna genomför. Ytterligare information t.ex. de pågående projekt som finansieras ur ESF+ hittar du på adressen https://rakennerahastot.fi/sv/ansokningstider

De projektgenomförande som valts ut i den första ansökningsomgången är:

Suomen Helluntaikirkko 
Suomen Punainen Risti
Vihreä Keidas ry 
Gruppprojekt: Kirkkopalvelut ry ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 

Finansieringsbeslut för ESR+ materialstöd har fattats för totalt cirka 9 miljoner euro.

En projektsamordningsgrupp styr projekturvalet och genomförandet

Projektsamordningsgruppen är en tvärsektoriell expertgrupp som har till uppgift att strategiskt styra projekt som gäller materiellt bistånd samt att följa upp, utvärdera och stödja genomförandet. Samordningsgruppen följer också upp att den riksomfattande och den regionala verksamhet som hänför sig till materiellt bistånd och projektets innehåll stöder och kompletterar varandra. I projektsamordningsgruppen fastställs prioriteringarna för projektperiodens projektutlysningar och till exempel betalkortets värde.

Medlemmarna i projektsamordningsgruppen:

  • Päivi Hämäläinen, SHM, ordförande för projektsamordningsgruppen
  • Henna Leppämäki, SHM
  • Minna Talvitie, Livsmedelsverket, vice ordförande för projektsamordningsgruppen
  • Sirpa Raassina, NTM-centralen i Södra Savolax
  • Niina Lamberg, NTM-centralen i Tavastland
  • Johanna Latvala, NTM-centralen i Mellersta Finland
  • Verna Piirainen, NTM-centralen i Norra Österbotten
  • Eveliina Viitanen, Livsmedelsverket, sekreterare för projektsamordningsgruppen

Projektsamordningsgruppen hör dessutom andra experter allt efter behov. Projektsamordningsgruppens sammansättning kan kompletteras senare, om så behövs.

Kontaktuppgifter
Materiellt bistånd ur ESF+ -fonden
aineellinen.apu(at)ruokavirasto.fi