Det materiella biståndet under programperioden ”Ett förnyat och kompetent Finland 2021–2027” 

Det materiella biståndet till dem som har det sämst ställt finansieras med medel ur Europeiska socialfonden+ (ESF+). Biståndet genomförs i form av projektutlysningar. Utlysningsannonsen publiceras i arbets- och näringsministeriets system EURA 2021. Projektutlysningen är avsedd för offentligrättsliga sammanslutningar och privaträttsliga juridiska personer. Livsmedelsverket delar inte ut betalkort direkt till biståndsmottagarna. Livsmedelsverket öppnar nästa projektutlysning för materiellt bistånd i början av 2024. Den som ansöker om projekt behöver Suomi.fi-användarfullmakt och användarrättigheter till systemet EURA 2021.

Ansökningsinfo för den första projektansökan organiserades tisdagen den 14 februari 2023 via Teams. Evenemanget hölls på finska.

Materialet:
Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 (PDF)Valtteri Karhu, Arbets- och näringsministeriet
Det materiella biståndets verksamhetsmiljö och kompletterande åtgärder (PDF), Minna Talvitie, Livsmedelsverket 
Beredning av projektet och urvalskriterier (PDF), Eveliina Viitanen, Livsmedelsverket
Kompletterande åtgärder som en del av projekten för materiellt bistånd (PDF), Verna Piirainen, NTM-centralen i Norra Österbotten finansieringsexpert
Praxis för betalkort (PDF), Minna Talvitie, Livsmedelsverket
Materiellt bistånd i EURA (PDF)Eveliina Viitanen, Livsmedelsverket (uppdatering 9.3.2023)
Frågor och svar (PDF)

Under programperioden 2014–2020 har Livsmedelsverket administrerat EU:s livsmedelsbistånd till dem som har det sämst ställt ur FEAD, dvs. fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt. Denna fond ersätts under programperioden 2021–2027 av Europeiska socialfonden+ (ESF+). Det materiella biståndet i Finland till dem som har det sämst ställt är en del av EU:s regional- och strukturpolitiska program ”Ett förnyat och kompetent Finland 2021–2027”. Arbets- och näringsministeriet är programmets förvaltningsmyndighet. Livsmedelsverket är förmedlande organ i fråga om projekt för materiellt bistånd.

De utvalda projektaktörerna erbjuder biståndsmottagarna utöver rådgivning också ett betalkort för köp av livsmedel och basförnödenheter

Projektaktören ska ha tillräckliga ekonomiska och andra förutsättningar för att genomföra projektet samt det kunnande som behövs för att nå de mål som ställts upp i projektplanen. De utvalda projektaktörerna skaffar betalkorten och samordnar stödåtgärderna. Stödåtgärderna kan hänföra sig till vägledning till hälsosamma kostvanor, skuldrådgivning, socialvård, sysselsättnings- och utbildningstjänster samt organisationernas olika verksamheter. Biståndsmottagaren använder ett av EU delfinansierat betalkort för att betala livsmedel och basprodukter inom dagligvaruhandeln. Tippnings-, alkohol- och tobaksprodukter utesluts ur varukorgen.

Stödåtgärderna kan vara egen verksamhet som projektaktören eller en projektpartner bedriver eller något annat projekt som aktörerna genomför. Ytterligare information t.ex. de pågående projekt som finansieras ur ESF+ hittar du på adressen https://rakennerahastot.fi/sv/ansokningstider. Kostnaderna för stödåtgärder kan ersättas procentuellt (flat rate). Sammanlagt 7 % av de huvudsakliga kostnaderna för ett projekt (betalkort) kan godkännas som procentuella.

En projektsamordningsgrupp styr projekturvalet och genomförandet

Projektsamordningsgruppen är en tvärsektoriell expertgrupp som har till uppgift att strategiskt styra projekt som gäller materiellt bistånd samt att följa upp, utvärdera och stödja genomförandet. Samordningsgruppen följer också upp att den riksomfattande och den regionala verksamhet som hänför sig till materiellt bistånd och projektets innehåll stöder och kompletterar varandra. I projektsamordningsgruppen fastställs prioriteringarna för projektperiodens projektutlysningar och till exempel betalkortets värde.

Medlemmarna i projektsamordningsgruppen:

  • Päivi Hämäläinen, SHM, ordförande för projektsamordningsgruppen
  • Henna Leppämäki, SHM, vice ordförande för projektsamordningsgruppen
  • Minna Talvitie, Livsmedelsverket
  • Sirpa Raassina, NTM-centralen i Södra Savolax
  • Niina Lamberg, NTM-centralen i Tavastland
  • Johanna Latvala, NTM-centralen i Mellersta Finland
  • Verna Piirainen, NTM-centralen i Norra Österbotten
  • Eveliina Viitanen, Livsmedelsverket, sekreterare för projektsamordningsgruppen

Projektsamordningsgruppen hör dessutom andra experter allt efter behov. Projektsamordningsgruppens sammansättning kan kompletteras senare, om så behövs.

Kontaktuppgifter
Materiellt bistånd ur ESF+ -fonden
aineellinen.apu(at)ruokavirasto.fi