Europeiska socialfonden Plus (ESF+)

Europeiska socialfonden Plus (ESF+) skapades genom en sammanslagning av den tidigare Europeiska socialfonden (ESF), ungdomssysselsättningsinitiativet (YEI), Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) samt Europeiska unionens program för sysselsättning och innovation (EaSI).

Finlands mål

ESR+-finansiering riktas till utvecklingsprojekt som stöder sysselsättningen, kunnandet och delaktigheten. De särskilda målen är totalt fem till antalet:

Vägar till arbete: Målet är att stöda sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden och utnyttja olika sätt att arbeta i samarbete med företag och andra arbetsgivare. Man strävar efter förbättrad sysselsättning genom att främja mångfalden i arbetsgemenskaperna samt den yrkesmässiga och geografiska mobiliteten, samt genom att minska den yrkesmässiga segregeringen. Utveckling av sektorsövergripande och mångprofessionella servicemodeller säkerställer bland annat obrutna servicevägar och helhetsmässigt beaktande av klienternas servicebehov.

Ny kompetens i arbetslivet: Genom stöd för kontinuerligt lärande säkerställer man att alla, även med beaktande av grupper som är underrepresenterade inom utbildning, får tillgång till flexibla studievägar, bland annat med hjälp av nya verksamhetsmodeller och digitalisering. Genom utveckling av sektorsövergripande och mångprofessionella tjänster förbättrar man matchningen och utbildningens tillgänglighet samt stärker experternas beredskap att uppfylla behoven hos ett allt mer mångsidigt klientel. Genom förbättring av kompetensen i samband med utveckling av arbetslivet främjar man produktiviteten och välbefinnandet i arbetet.

Jämlik delaktighet: Då personer som befinner sig i en svagare ställning på arbetsmarknaden får band till samhället, utbildning och arbetsmarknaden förbättras också deras delaktighet, vilket förebygger marginalisering. Verksamhet och tjänster som utgår från samhället förbättrar välbefinnandet och minskar ensamheten. För att utveckla tjänsterna skapar man omfattande former av nätverksarbete i rätt tid, samt utvecklar partnerskapen. Kompetensen gällande jämlikhet och jämställdhet mellan könen i olika tjänster utvecklas.

Skyddsnät för de ungas framtid: Genom att utveckla innehållen i barnskyddets öppen-, foster- och eftervård bidrar man till att de tjänster som erbjuds för ungdomar är effektiva och erbjuds i rätt tid. Genom åtgärderna stöder man livssituationen för barn och unga som är klienter inom barnskyddet, och i synnerhet för dem som placerats utanför hemmet, samt hjälper dem att klara sig. Genom samarbete mellan olika aktörer och utveckling av strukturerna strävar man efter sociala innovationer för att sprida och etablera de funktioner som utvecklats.

Vägkost för livet: De personer som befinner sig i en mycket svår situation får stöd i form av livsmedel och basvaror. Samtidigt erbjuds de handlednings-, rådgivnings- och stödtjänster för att främja deras tillgång till andra tjänster och sysselsättning. Man strävar efter att hjälpa de hjälpbehövande helhetsmässigt genom att beakta deras individuella behov.

Finansiering
Den EU-finansiering som Finland får från ESF+-fonden uppgår till omkring 602 miljoner euro. För projekten finns totalt omkring en miljard euro, då den nationella offentliga finansieringen räknas med.  

​​​​
ESF+-förordningen (EU) 2021/1057