Vad är en partnerskapsöverenskommelse?

För vissa EU-program och fonder utarbetas en partnerskapsöverenskommelse, där det fastställs en strategisk riktning för programplaneringen. Partnerskapsöverenskommelsen omfattar programmen Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden Plus (ESF+), Fonden för en rättvis omställning (FRO) och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF). I Finland ingår följande program i partnerskapsöverenskommelsen:

  • Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 (Fastlandsfinland//Eruf, ESF+ och FRO)
  • Ålands strukturfondsprogram 2021–2027 (Åland/Eruf och ESF+)
  • Finlands EHFVF-program (EHFVF)

I partnerskapsöverenskommelse beskrivs dessutom bl.a. hur de ovan nämnda programmen kompletterar varandra och samordnas sinsemellan samt med andra EU-program och instrument. Andra EU-instrument är till exempel programmen för EU-fonderna för inrikes frågor (asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF, fonden för inre säkerhet ISF och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering BMVI), faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) samt Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

Varför och hur ska en partnerskapsöverenskommelse upprättas?

Ingåendet av en partnerskapsöverenskommelse förutsätts i EU:s allmänna förordning om vissa EU-fonder. Arbets- och näringsministeriet svarar för samordningen av utarbetandet av partnerskapsöverenskommelsen. Beredningen har gjorts i ett nära samarbete med jord- och skogsbruksministeriet och myndigheterna på Åland. Dessutom har andra ministerier deltagit i beredningen till den del de ansvarar för beredningen av de övriga EU-program och instrument som nämns i partnerskapsöverenskommelsen. Partnerskapsöverenskommelsen har behandlats i delegationen för regional- och strukturpolitik och i arbetsgruppen Koheesio 2021+, som inrättats för beredningen av programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027.

Partnerskapöverenskommelsen godkändes nationellt av Ålands landskapsregering och statsrådet i oktober 2021. Europeiska kommissionen godkände partnerskapsöverenskommelsen den 5 maj 2022.