Innovations- och kompetensnätverk

Forskning och innovation spelar en avgörande roll för produktionsökning, ekonomisk tillväxt, näringslivsomställning och skapande av välfärd. Temat Innovations- och kompetensnätverk skapar bättre förutsättningar för regionala FoUI-aktörer att bygga upp stora och effektfulla projekthelheter och samarbetsnätverk som också kan utnyttja EU:s konkurrerade finansiella instrument som programmen Horisont Europa och Ett digitalt Europa. Genom detta tema främjas investeringar i forskning och utveckling, särskilt genom grön omställning och uppmuntran till digital förändring. Temat kompletterar universitetsstädernas ekosystemavtal och landskapens strategier för smart specialisering för att skapa en kunskaps- och innovationsdriven tillväxt.

Temat uppmuntrar regionala FoUI-aktörer, framför allt forskningsorganisationer och företag, till ett närmare samarbete över landskapsgränserna. Målet är att stödja utveckling av kunskapsintensiva, nya innovations- och affärsekosystem och en näringslivsorienterad kompetensförnyelse. Forskningsrönen ska utnyttjas mer effektivt och snabbare vid utveckling av företags affärsverksamhet och vid utbildning. Omfattande samarbete och kunskapsöverföring stöder införandet av ny teknik och utnyttjandet av de möjligheter som en ny teknik medför i företag.

Som förmedlande organ för temat har ANM valt NTM-centralen i Södra Savolax, som ansvarar för bland annat genomförandet av projektansökningar, aktiveringen av sökande, valet av projekt, uppföljningen och kommunikationen kring temat. Under perioden 2021–2027 uppgår den indikativa offentligen finansieringen för temat till sammanlagt 27 miljoner euro. Som stöd för uppgiften konkurrensutsätts ett separat samordningsprojekt.

Det ordnas separata ansökningstider om temat och då kan projektansökningar lämnas in för temat via systemet EURA 2021. Temat är förenligt med målen för programmets prioriteter 1. Ett innovativt Finland och 2. Ett klimatneutralt Finland. Strategin för det riksomfattande temat Innovations- och kompetensnätverk styrs av styrgruppen: Fart på städernas innovationsavtal och regionernas innovationsnätverk genom EU-finansiering.

Mer information ges av
Tiina Arpola, företagsexpert, NTM-centralen i Södra Savolax, telefon 0295 026 131, fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi
Sari Pikkarainen, företagsexpert, NTM-centralen i Södra Savolax, telefon 0295 026 089, fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi
Kalevi Pölönen, enhetschef, NTM-centralen i Södra Savolax, telefon 0295 026 091, fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi