Verksamhet som stöds

Tyngdpunkten ligger på projekt som genomförs av små och medelstora företag. Understöd beviljas för projekt som bedöms ha en betydande inverkan på företagets tillväxt eller förnyelse, internationalisering, innovationsverksamhet eller stärkande av kompetensen, produktivitet, digitala affärsverksamhet eller anpassning till klimatförändringen, främjande av klimat-neutralitet samt energi- eller materialeffektivitet. 

Ansökan om understöd förutsätter att sökanden har ett FO-nummer. Understöd kan inte sökas för ett företag som kommer att grundas eller för företagsgrupper.

 Understöd för utvecklande av företag är ett behovsprövat understöd. Understöd kan beviljas för ett specificerat, tydligt avgränsat utvecklingsprojekt som avviker från företagets sedvanliga verksamhet. Kostnader som kan godkännas för projektet är skäliga stödberättigande kostnader som är väsentliga med avseende på projektets genomförande. Projektets helhetsfinansiering och finansieringen av företagets övriga operativa verksamhet ska vara i skick. 

Under denna programperiod kan understöd även beviljas som engångsersättning åt små och medelstora företag som eftersträvar tillväxt, då företaget utreder möjligheten att inleda ny tillväxtverksamhet. För projekt som får engångsersättning ställs i det inledande skedet ett eller flera konkreta och mätbara mål eller utfall. Understödet betalas på grundval av det utfall som kan verifieras och som är i enlighet med den godkända projektplanen.