Stöd för personer med låg anställbarhet

För att stödja personer med låg anställbarhet behövs integrerade tjänster och åtgärder som utgår från enskilda individers behov och som utförs i aktiverande syfte och rehabiliteringssyfte. Integrationen av tjänsterna innebär en del utmaningar. Utbudet av aktiverande tjänster för arbetslösa har utvecklats, men tjänsterna har decentraliserats på flera tillhandahållare. Dessutom kan en oavbruten servicekedja inte uppnås på grund av en bristfällig samordning. Detta gör att de arbetslösa som är mer utsatta än andra ofta faller mellan olika tjänster och åtgärder. 

Sysselsättningsmålet förutsätter ett ökat arbetsmarknadsdeltagande för partiellt arbetsföra, personer med låg anställbarhet, unga, äldre och personer med invandrarbakgrund. Det behövs åtgärder för att sysselsätta dessa grupper. Den största potentialen för ökad sysselsättning finns i de grupper där sysselsättningen är låg antingen på grund av arbetslöshet eller på grund av att personerna står utanför arbetsmarknaden. För att sysselsättningsmålet ska kunna uppnås krävs det att människorna kan arbeta efter den egna arbetsförmågan och att det i arbetslivet finns möjligheter att anpassa arbetet och arbeta flexibelt. 

Genom riksomfattande strukturfondverksamhet är det möjligt att öka sysselsättningen, integrationen av tjänster som stöder arbetsförmågan och det sektorsövergripande samarbetet. Genom att utveckla och samordna tjänster är det möjligt att öka de arbetslösas förutsättningar att hitta jobb samt de arbetslösas arbets- och funktionsförmåga och sociala delaktighet.

Målgruppen för verksamheten är de mest missgynnade grupperna på arbetsmarknaden, inklusive minoriteter och specialgrupper, vars sociala delaktighet man vill främja. Till målgruppen hör också tillhandahållare av sektorsövergripande tjänster inom välfärd, socialvård, hälso- och sjukvård, rehabilitering och rådgivning samt deras ledning och personal vilkas samarbete och kunnande man vill utveckla. 

Temat fokuserar på utveckling och integration av social- och hälsovårdstjänster och rehabiliteringstjänster samt på utveckling av sektorsövergripande tjänster så att tjänsterna ska vara en del av sysselsättningsvägarna. Syftet är också att stärka kunskaperna och färdigheterna och att integrera nya verksamhetsformer i tillvägagångssätten. Målet är att förbättra kvaliteten och effektiviteten i rehabiliteringen och tjänsterna för att främja arbetsförmågan hos personer med låg anställbarhet.