Förenklade kostnadsmodeller

Under programperioden 2021–2027 används i alla projekt förenklade kostnadsmodeller för ersättande av projektets kostnader antingen helt eller delvis. Förenklade kostnadsmodeller är procentuell ersättning (flat rate), enhetskostnader och engångsersättning (lump sum). 

Genom förenklade kostnadsmodeller fås större fokus på projektverksamhetens resultat och effekt. De minskar stödmottagarens arbetsmängd särskilt när stödet betalas ut, påskyndar behandlingen av utbetalningsansökan och minskar behovet av tilläggsutredningar. Genom att använda förenklade kostnadsmodeller är det möjligt att fokusera mer på att få till stånd verkliga förändringar i projektverksamheten samt se till att projektet är resultatrikt och verkningsfullt istället för detaljerad genomgång av faktiska kostnader som orsakas av projektet.

Den sökande får information om tillgängliga kostnadsmodeller i ansökningsannonsen och anvisningarna. Vid behov kan mer information fås av finansieringsmyndigheten. Den sökande lägger fram ett förslag i ansökan om den kostnadsmodell som används i projektet. Finansieringsmyndigheten fattar det slutliga beslutet om vilken kostnadsmodell som används i projektet i stödbeslutet. Beslutet fattas för hela den tid projektet genomförs, dvs. kostnadsmodellen kan inte ändras under tiden projektet genomförs.

Om förenklade kostnadsmodeller regleras i förordningen om stödberättigande och förordningen om företagsstöd vad gäller projekt som finansieras med stöd av lagen om företagsstöd.

Lagar och förordningar

Lag om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (757/2021, finansieringslagen)

Statsrådets förordning om stödberättigande kostnader finansierade med medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska fonder (866/2021, förordningen om stödberättigande kostnader): Statsrådets förordning om stödberättigande… 866/2021 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

Förslag till förordning

Lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028 (758/2021, lagen om företags-stöd): Lag om statsunderstöd för utvecklande av… 758/2021 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

Statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028 (895/2021, förordningen om företagsstöd): Statsrådets förordning om statsunderstöd för… 895/2021 - Ursprungliga författningar - FINLEX ®

Förslag till förordning