Vad är systemet EURA 2021?

EURA 2021 är ett webbaserat digitalt system för hantering av EU:s regional- och strukturfonder under programperioden 2021–2027. Med systemet hanteras genomförandet av Europeiska regionala utveckl-ingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden+ (ESF+) och Fonden för en rättvis omställning (FRO) i Finland under programperioden 2021–2027. Alla EURA 2021-tjänster för de som ansöker om projektfinansiering och genomför projekt finns på adressen www.eura2021.fi.

Systemet används för hantering av bevillningsfullmakter och förslagsanslag för EU:s regional- och struk-turfonder. Därtill används systemet för ansökan, finansiering, utbetalning, uppföljning, övervakning, veri-fiering och granskning i fråga om projekt. Med hjälp av uppgifterna i systemet produceras en rapportering om genomförandet av EU:s regional- och strukturpolitik i Finland till Europeiska kommissionen och för nationella behov.

EURA 2021 används enbart för åtgärder i anslutning till projekt inom ramen för EU:s regional- och struk-turfonder. Bestämmelser om systemet EURA 2021 och dess användning finns i lag 757/2021 (lagen om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik).

Alla handlingar som behövs för att förvalta ansökningar och projekt inom ramen för EU:s regional- och strukturpolitik under programperioden 2021–2027 ska i enlighet med lagstiftningen bildas, förmedlas och undertecknas enbart elektroniskt i systemet EURA 2021. Arbets- och näringsministeriet äger systemet och svarar för styrningen av dess utveckling.

Användningen av systemet EURA 2021 förutsätter stark autentisering via identifieringstjänsten Suomi.fi som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt fullmakter som berättigar till att använda EURA 2021.

Mer information om egenskaperna hos systemet EURA 2021 och ibruktagandet av det finns i bruksanvisningen för de som ansöker om projektfinansiering och genomför projekt.