Företagsfinansiering

Under den finansieringsperiod som inleds (2021–2027) beviljas finansiering från strukturfonderna till olika utvecklings- och investeringsprojekt i företag. Projekten kan gälla till exempel produktion, internationalisering eller kompetens. De ska ha betydande inverkan på företagets verksamhet, förnyelse, tillväxt och konkurrensförmåga. Även sysselsättningsaspekter beaktas då finansiering beviljas. I finansieringen beaktas också särskilt projektets koldioxidsnålhet samt faktorer som bidrar till positiva konsekvenser för klimatet och miljön.

För utvecklingsåtgärder beviljas stöd till högst 50 procent. Stödets andel i investeringsprojekten är 10–35 procent. Stödets andel varierar efter projektets innehåll, geografiska läge och andra omständigheter.

Dessutom beviljar Innovationsfinansieringsverket Business Finland finansiering för företagens forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Business Finlands finansiering kan sökas av företag, forskningsorganisationer och producenter av offentlig service. Små och medelstora företag som söker tillväxt genom internationalisering är den viktigaste målgruppen.

Västra Finlands Strategi för företagsfinansiering & FRO / JTF bilaga (pdf)

Reviderad lagstiftning

Lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (758/2021) trädde i kraft den 1 november 2021. Från och med detta datum är stöden sådant stöd som ingår i finansieringen av det region- och strukturpolitiska programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027.

Den sökande ska kontakta NTM-centralens riksomfattande finansieringsrådgivning för små och medelstora företag tfn 029 502 4800 eller de personer som svarar för den lokala NTM-centralens företagsfinansiering innan ansökan lämnas in. På detta sätt får han eller hon en uppfattning om förutsättningarna för finansiering av projektet redan innan ansökan lämnas in.

Företagsfinansiering för att utveckla verksamheten och för investeringar kommer i huvudsak från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Företagsfinansiering som riktas till landsbygden

Stöd för utvecklingsbehov och investeringsbehov hos mikroföretag på landsbygden kan också sökas hos närings-, trafik- och miljöcentralen. Denna finansiering kommer emellertid från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Villkoren är av samma typ som för stöd som beviljas från Europeiska regionala utvecklingsfonden eller av nationella finansiärer. Mer information om stöden till företag på landsbygden finns på Livsmedelsverkets webbplats: Stöd till företag på landsbygden (ruokavirasto.fi)