Procentuell ersättning (flat rate -kostnadsmodell)

Vid användning av procentuell ersättning eller flat rate -kostnadsmodellen ersätts en del kostnader som orsakas av projektet med procentuell ersättning eller en så kallad flat rate -andel. 

Den procentuella ersättningens andel beräknas beroende på den flat rate -modell som tillämpas på projektet antingen av stödberättigande lönekostnader eller av projektets alla stödberättigande så kallade omedelbara kostnader.  

 Modellen förenklar behandlingen av kostnader som uppstår då projektet genomförs, eftersom stödmottagaren inte behöver identifiera kostnader som ersätts med flat rate -andelen i utbetalningsansökan eller lägga fram utdrag eller verifikat som berör dessa ur projektets bokföring i utbetalningsansökan, verifieringar eller granskningar.

I följande avsnitt beskrivs närmare de flat rate -kostnadsmodeller som används under programperioden 2021–2027.

Procentuella ersättningar i projekt som finansieras med stöd av lagen om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (757/2021, den s.k. finansieringslagen)

Flat rate 40 % (ERUF, ESF+, JTF)

Denna flat rate-modell används i första hand i utvecklingsprojekt. I modellen ersätts alla andra kostnader som orsakas av projektet förutom lönekostnaderna för projektpersonalen med ett belopp som är 40 procent av de godtagbara lönekostnaderna. Lönekostnaderna ersätts i enlighet med enhetskostnadsmodellen för lönekostnader eller den standardiserade bikostnadsmodellen.

Denna flat rate -modell är endast ämnad för utvecklingsprojekt. Ifall samma ERUF- eller JTF-projekthelhet även inkluderar ett investeringsprojekt, ska en separat projektansökan göras för investeringsprojektet i EURA 2021 -systemet. På investeringsprojektet tillämpas den flat rate 1,5 %-kostnadsmodell som beskrivs nedan. För kombinerade utvecklings- och investeringsprojekt kan man vid behov be finansieringsmyndigheten om mer information.

Flat rate 7 % (ERUF, ESF+, JTF)

En sju procents flat rate -modell används i projekt, som inte är anpassade för en 40 procents modell. Sådana är projekt som inte alls har några lönekostnader för projektpersonal samt projekt, där kostnaderna som orsakas av köpta tjänster utgör minst 30 procent av lönekostnaderna för projektpersonalen eller resekostnaderna utgör minst 20 procent av lönekostnaderna för projektpersonalen.

Lönekostnaderna ersätts i enlighet med enhetskostnadsmodellen för lönekostnader eller den standardiserade bikostnadsmodellen. Köpta tjänster som behövs för det innehållsmässiga genomförandet av projektet, resekostnader för resor på högst 15 kilometer och andra så kallade direkta kostnader i enlighet med 9 § (ERUF och JTF) eller 11 § (ESF+ och JTF) i förordningen om stödberättigande ersätts som faktiska orsakade kostnader eller vad gäller resekostnader i enlighet med enhetskostnadsmodellen. Andelen på 7 % som ersätts procentuellt beräknas av alla tidigare nämnda stödberättigande direkta kostnader.

Ifall samma ERUF- eller JTF-projekt även inkluderar en investering, ska i den tillämpas den flat rate 1,5 %-kostnadsmodell som beskrivs i följande avsnitt. Ett utvecklingsprojekt som finansieras med flat rate 7 % -kostnadsmodellen och ett investeringsprojekt som finansieras med flat rate 1,5 % -kostnadsmodellen kan ansökas och administreras som ett projekt i EURA 2021 -systemet. För kombinerade utvecklings- och investeringsprojekt kan man vid behov be finansieringsmyndigheten om mer information.

Flat rate 1,5 % (ERUF, JTF)

Denna flat rate -kostnadsmodell tillämpas på investeringsprojekt. I 10 § 2 mom. i förordningen om stödberättigande finns en uttömmande förteckning över kostnader, som kan ersättas som projektets direkta investeringskostnader. Dessa är bland annat anskaffnings- och leasingkostnader för maskiner och anordningar som behövs för det innehållsmässiga genomförandet av projektet samt andra materiella och immateriella investeringar.

Direkta investeringskostnader ersätts på basis av faktiska och betalda stödberättigande kostnader och kostnaderna ska styrkas med verifikat från bokföringen. Andelen på 1,5 % som ersätts procentuellt beräknas av alla stödberättigande direkta kostnader och med den ersätts projektets alla andra kostnader.

Flat rate 7 % för projekt för materiellt stöd till dem som har det sämst ställt (ESF+)

 I projekt för materiellt stöd till dem som har det sämst ställt som finansieras av Livsmedelsverket kan som direkta kostnader ersättas kostnader för inköp av livsmedel och kostnader för inköp av grundläggande materiellt bistånd med undantag av begagnade varor. Därtill kan ersättas kostnader för transport för utdelning till dem som har det sämst ställt som föranleds av anskaffningen av livsmedel och grundläggande materiellt bistånd. Andra än tidigare nämnda kostnader ersätts med en andel som är sju procent av godtagbara direkta kostnader.  Kostnader som ersätts enligt ett procenttal omfattar åtminstone förvaltnings-, transport-, lagrings- och tillverkningskostnader.

Projekt för materiellt stöd till dem som har det sämst ställt erbjuder även handledning och rådgivning till dem som har det sämst ställt. Sådan hjälp kallas kompletterande åtgärder. Med kompletterande åtgärder ökar man målgruppens medvetenhet om deras möjligheter att utnyttja olika tjänster och stödformer såsom social- och hälsovård, sysselsättnings- och utbildningstjänster samt organisationernas olika verksamheter. Kostnader som kompletterande åtgärder orsakar projektet ersätts med en procentandel som är 7 % av godtagbara direkta kostnader.

Procentuella ersättningar i projekt som finansieras med stöd av lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028 (758/2021, den s.k. lagen om företagsstöd)

Flat rate 7 % av understödet för utvecklande av företag (ERUF, JTF)

I fråga om projekt som inbegriper utvecklingsåtgärder godkänns som grund för understödet direkta kostnader, vilka är lönekostnader, kostnader för anlitande av externa tjänster och sakkunniga, kostnader för deltagande i en utställning eller mässa som främjar internationalisering, kostnader för råvaror och halvfabrikat som hänför sig till utvecklingen av produkter, och kostnader för resor till utlandet, inklusive kostnaderna för de delar av resorna som företas i Finland.

 Direkta kostnader ersätts på basis av faktiska och betalda stödberättigande kostnader. Dessa kostnader ska styrkas med verifikat från bokföringen. Andelen på 7 % som ersätts procentuellt beräknas av alla stödberättigande direkta kostnader och med den täcks projektets alla andra kostnader.

Flat rate 1,5 % av understödet för utvecklande av företag (ERUF, JTF)

Som investeringsprojektets direkta kostnader kan ersättas lönekostnader i anslutning till byggande, jordbyggnadskostnader, byggkostnader, kostnader för anskaffning och leasing av maskiner och anordningar, och kostnader för immateriella investeringar.

 Direkta investeringskostnader ersätts på basis av faktiska och betalda stödberättigande kostnader och kostnaderna ska styrkas med verifikat från bokföringen. Andelen på 1,5 % som ersätts procentuellt beräknas av alla stödberättigande direkta kostnader och med den täcks projektets alla andra kostnader.

Flat rate 40 % och flat rate 7 % av understödet för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö (ERUF, JTF)

Flat rate 40 % -kostnadsmodellen kan användas endast i projekt för utvecklande av verksamhetsmiljön som inbegriper utvecklingsåtgärder. I modellen ersätts alla andra kostnader som orsakas av projektet förutom lönekostnaderna för projektpersonalen med ett belopp, som är 40 procent av de godtagbara lönekostnaderna.

Ifall kostnaderna för anlitande av externa tjänster och sakkunniga utgör minst 30 procent av godtagbara lönekostnader för projektpersonalen eller projekthelheten inkluderar utöver utvecklingsåtgärder även investering, kan som direkta kostnader ersättas godtagbara lönekostnader och kostnader som orsakas av anlitande av externa tjänster och sakkunniga. Då ersätts andra kostnader som orsakas av projektet med en andel som är sju procent av alla stödberättigande direkta kostnader.

Flat rate 1,5 % av understödet för utvecklande av verksamhetsmiljön (ERUF, JTF)

Som investeringsprojektets direkta kostnader kan ersättas lönekostnader i anslutning till byggande, byggkostnader, kostnader för anskaffning och leasing av maskiner och anordningar, och kostnader för immateriella investeringar.

 Direkta investeringskostnader ersätts på basis av faktiska och betalda stödberättigande kostnader och kostnaderna ska styrkas med verifikat från bokföringen. Andelen på 1,5 % som ersätts procentuellt beräknas av alla stödberättigande direkta kostnader och med den ersätts projektets alla andra kostnader.