Prosenttimääräinen korvaus (flat rate -kustannusmalli)

Prosenttimääräistä korvausta, eli flat rate -kustannusmallia, käytettäessä osa hankkeesta aiheutuvista kustannuksista korvataan prosenttimääräisellä korvauksella eli niin sanotulla flat rate –osuudella. 

Prosenttimääräisen korvauksen osuus lasketaan hankkeeseen sovellettavasta flat rate –mallista riippuen joko tukikelpoisista palkkakustannuksista tai hankkeen kaikista tukikelpoisista niin sanotuista välittömistä kustannuksista.   

Malli yksinkertaistaa hankkeesta aiheutuvien kustannusten käsittelyä, koska tuen saajan ei tarvitse yksilöidä flat rate –osuudella korvattavia kustannuksia maksatushakemuksessa eikä esittää niitä koskevia kirjanpidon otteita tai tositteita maksatushakemuksessa, varmennuksissa eikä tarkastuksissa.

Seuraavissa kohdissa on kuvattu tarkemmin ohjelmakaudella 2021–2027 käytettäviä flat rate -kustannusmalleja. 

Prosenttimääräiset korvaukset alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021, ns. rahoituslaki) nojalla rahoitettavissa hankkeissa

 
Flat rate 40 % (EAKR, ESR+, JTF)

Tämä on kehittämishankkeissa ensisijaisesti käytettävä flat rate -malli. Mallissa kaikki muut kehittämishankkeesta aiheutuvat kustannukset kuin hankehenkilöstön palkkakustannukset korvataan 40 prosentin osuudella hyväksyttävistä palkkakustannuksista. Palkkakustannukset korvataan palkkakustannusten yksikkökustannusmallin tai vakiosivukulumallin mukaisesti. 

Tämä flat rate -malli on tarkoitettu ainoastaan kehittämishankkeille. Mikäli samaan EAKR- tai JTF-hankekokonaisuuteen sisältyy myös investointihanke, siitä on tehtävä erillinen hankehakemus EURA 2021 -järjestelmässä. Investointihankkeeseen sovelletaan jäljempänä kuvattua flat rate 1,5 % -kustannusmallia. Kehittämis- ja investointihankkeiden yhdistelmistä voi tarvittaessa kysyä lisätietoja rahoittavalta viranomaiselta. 

Flat rate 7 % (EAKR, ESR+, JTF)

Seitsemän prosentin flat rate -mallia käytetään hankkeissa, joihin 40 prosentin malli ei sovellu. Tällaisia ovat hankkeet, joissa ei ole lainkaan hankehenkilöstön palkkakustannuksia sekä hankkeet, joissa ostopalveluista aiheutuvat kustannukset ovat vähintään 30 prosenttia hankehenkilöstön palkkakustannuksista tai matkakustannukset ovat vähintään 20 prosenttia hankehenkilöstön palkkakustannuksista. 

Palkkakustannukset korvataan palkkakustannusten yksikkökustannusmallin tai vakiosivukulumallin mukaisesti. Hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvat ostopalvelut, matkakustannukset yli 15 kilometrin matkoista ja muut tukikelpoisuusasetuksen 9 §:n (EAKR ja JTF) tai 11 §:n (ESR+ ja JTF) mukaiset niin sanotut välittömät kustannukset korvataan tosiasiallisesti aiheutuneiden kustannusten mukaisesti tai matkakustannusten osalta yksikkökustannusmallin mukaisesti. Prosenttimääräisenä korvattava 7 %:n osuus lasketaan kaikista edellä mainituista tukikelpoisista välittömistä kustannuksista. 

Mikäli samaan EAKR- tai JTF-hankkeeseen sisältyy myös investointi, siihen sovelletaan seuraavassa kohdassa kuvattua flat rate 1,5 % -kustannusmallia. Flat rate 7 %:n -kustannusmallilla rahoitettava kehittämishanke ja flat rate 1,5 % -kustannusmallilla rahoitettava investointihanke voidaan hakea ja hallinnoida EURA 2021 -järjestelmässä yhtenä hankkeena. Kehittämis- ja investointihankkeiden yhdistelmistä voi tarvittaessa kysyä lisätietoja rahoittavalta viranomaiselta. 

Flat rate 1,5 % (EAKR, JTF)

Tätä flat rate -kustannusmallia sovelletaan investointihankkeisiin. Tukikelpoisuusasetuksen 10 §:n 2 momentissa on tyhjentävä luettelo kustannuksista, jotka voidaan korvata hankkeen välittöminä investointikustannuksina. Näitä ovat muun muassa hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvien koneiden ja laitteiden hankinnasta ja leasingista aiheutuvat kustannukset sekä muut aineelliset ja aineettomat investoinnit. 

Välittömät investointikustannukset korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin perustuen ja kustannukset todennetaan kirjanpidon tositteilla. Prosenttimääräisenä korvattava osuus 1,5 % lasketaan kaikista tukikelpoisista välittömistä kustannuksista ja sillä korvataan kaikki muut hankkeen kustannukset.

Vähävaraisten aineellisen avun hankkeita koskeva flat rate 7 % (ESR+)

Ruokaviraston rahoittamissa vähävaraisten aineellisen avun hankkeissa välittöminä kustannuksina voidaan korvata elintarvikkeiden ostokustannukset ja perushyödykkeiden ostokustannukset pois lukien käytettyinä hankitut tavarat. Lisäksi voidaan korvata näiden hankinnasta johtuvat kuljetuksesta vähävaraisille jakamista varten aiheutuneet kustannukset. Muut kuin edellä luetellut kustannukset korvataan osuudella, joka on 7 % hyväksyttävistä välittömistä kustannuksista.  Prosenttimääräisenä korvattavia kustannuksia voivat olla ainakin hallinto-, kuljetus-, varastointi- ja valmistuskustannukset. 

Vähävaraisten aineellisen avun hankkeissa tarjotaan vähävaraisille myös ohjausta ja neuvontaa. Tällaista apua kutsutaan liitännäistoimenpiteeksi. Liitännäistoimenpiteillä lisätään kohderyhmän tietoisuutta heidän mahdollisuuksistaan hyödyntää erilaisia palveluja ja tukimuotoja kuten sosiaali- ja terveydenhuoltoa, työllisyys- ja koulutuspalveluja sekä järjestöjen erilaisia toimintoja. Liitännäistoimenpiteistä hankkeelle aiheutuvat kustannukset korvataan prosenttimääräisinä ja korvaus on 7 % hyväksyttävistä välittömistä kustannuksista.

Prosenttimääräiset korvaukset valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021 – 2028 annetun lain (758/2021, ns. yritystukilaki) nojalla rahoitettavissa hankkeissa 
Flat rate 7 % yrityksen kehittämisavustuksessa (EAKR, JTF)


Kehittämistoimenpiteitä sisältävissä hankkeissa välittöminä kustannuksina voidaan korvata palkkakustannukset, ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat kustannukset, kansainvälistymistä edistävään näyttelyyn tai messuille osallistumisesta aiheutuvat kustannukset, tuotteiden kehittämiseen liittyvien raaka-aineiden ja puolivalmisteiden kustannukset sekä ulkomaille suuntautuvien matkojen kustannukset mukaan lukien kotimaan matkaosuuksista aiheutuvat kustannukset.

Välittömät kustannukset korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin perustuen. Nämä kustannukset todennetaan kirjanpidon tositteilla. Prosenttimääräisenä korvattava osuus 7 % lasketaan kaikista tukikelpoisista välittömistä kustannuksista ja sillä katetaan kaikki muut hankkeen kustannukset.

Flat rate 1,5 % yrityksen kehittämisavustuksessa (EAKR, JTF)

Investointihankkeen välittöminä kustannuksina voidaan korvata rakentamiseen liittyvät palkkakustannukset, maanrakennuskustannukset, rakennuskustannukset, koneiden ja kaluston hankinta- ja leasingkustannukset sekä aineettomien investointien kustannukset.

Välittömät investointikustannukset korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin, maksettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin perustuen ja kustannukset todennetaan kirjanpidon tositteilla. Prosenttimääräisenä korvattava osuus 1,5 % lasketaan kaikista tukikelpoisista välittömistä kustannuksista ja sillä katetaan kaikki muut hankkeen kustannukset.

Flat rate 40 % ja flat rate 7 % toimintaympäristön kehittämisavustuksessa (EAKR, JTF)

Flat rate 40 % -kustannusmallia voidaan käyttää vain kehittämistoimenpiteitä sisältävissä toimintaympäristön kehittämishankkeissa. Mallissa kaikki muut kehittämishankkeesta aiheutuvat kustannukset kuin hankehenkilöstön palkkakustannukset korvataan summalla, joka on 40 prosenttia hyväksyttävistä palkkakustannuksista.

Mikäli ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat kustannukset ovat vähintään 30 prosenttia hankehenkilöstön hyväksyttävistä palkkakustannuksista tai hankekokonaisuuteen sisältyy kehittämistoimenpiteiden lisäksi investointi, välittöminä kustannuksina voidaan korvata hyväksyttävät palkkakustannukset ja ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat kustannukset. Tällöin muut hankkeesta aiheutuvat kustannukset korvataan kaikista tukikelpoisista välittömistä kustannuksista laskettavalla seitsemän prosentin osuudella.

Flat rate 1,5 % toimintaympäristön kehittämisavustuksessa (EAKR, JTF)

Investointihankkeen välittöminä kustannuksina voidaan korvata rakentamiseen liittyvät palkkakustannukset, rakennuskustannukset, koneiden ja kaluston hankinta- ja leasingkustannukset sekä aineettomien investointien kustannukset.

Välittömät investointikustannukset korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin, maksettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin perustuen ja kustannukset todennetaan kirjanpidon tositteilla. Prosenttimääräisenä korvattava osuus 1,5 % lasketaan kaikista tukikelpoisista välittömistä kustannuksista ja sillä korvataan kaikki muut hankkeen kustannukset.