Valtakunnallisten teemojen uutiskirje - joulukuu 2022

Osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto+ (ESR+) rahoituksesta on sovittu käytettäväksi ns. valtakunnallisten teemojen toteuttamiseen. Tässä joulukuun uutiskirjeessä esittelemme teemojen toteutettuja ja tulevia toimenpiteitä sekä koordinaatiohankkeita.

Työllisyys

Osaaminen

Osallisuus

Innovaatio- ja osaamisverkostot

Vihreä siirtymä


Työllisyys

  

​​​​​​​


Työmarkkinoiden kohtaanto (ESR+)

Työmarkkinoiden kohtaanto teeman tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen tehokkaiden työvoima- ja yrityspalveluiden avulla. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa parantavia malleja ja palveluita kehitetään pyrkien vastaamaan työnantajien rekrytointihaasteisiin. Tavoitteisiin kuuluu myös TE-palveluiden yritysyhteistyön vahvistaminen ja toimintatapojen kehittäminen.

Työmarkkinoiden kohtaanto -teeman koordinaatiohankehaku oli avoinna 16.5.-30.9.2022. Koordinaatiohankkeen toteuttajaksi valittiin Uudenmaan ELY-keskus hankehakemuksella Tulevaisuuden työmarkkinat. Koordinaatiohankkeen arvioitu aloitusaika on 1.1.2023 ja toteutusaika on ohjelmakauden loppuun.

Työmarkkinoiden kohtaanto teemalle avattiin ensimmäinen ns. alahankehaku 19.9.-31.10.2022. Haussa haettiin toteuttajaa hallituksen puoliväliriiheen tehdyn kirjauksen mukaisesti TE-palvelujen työvälityksen tehostamishankkeelle. Tällä TE-toimistojen kohtaanto -hankkeella pyritään vastaamaan työmarkkinoiden kohtaantohaasteisiin erityisesti TE-palvelujen toimintaa tehostamalla. Hanke tulee osaltaan tukemaan toukokuussa 2022 käynnistyneen pohjoismaisen työvoimapalvelumallin toteutusta.

TE-toimistojen kohtaanto -hankkeen tehtäviä ovat mm. työvälityksen tehostaminen kehittämistoimenpiteiden kautta ja yritysten työvoimatarpeiden ja työnhakijoiden kohtaamisen parantaminen sekä yritysten piilotyöpaikkojen näkyväksi tekeminen (yritysharavointi).

Hakuun saapui kaksi hakemusta ja näiden osalta arviointiprosessi on vielä kesken.

Työmarkkinoiden kohtaanto -teemaan liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä Keski-Suomen ELY-keskukseen

Lisätietoa teemasta:

Työmarkkinoiden kohtaanto | Rakennerahastot

Yhteyshenkilöt:  
Rahoitusasiantuntija Satu Tuimala
Keski-Suomen ELY-Keskus
P. 0295 024 019
satu.tuimala(at)ely-keskus.fi

 

Uusia työmahdollisuuksia työpaikkoja kehittämällä (ESR +)

Teeman hanketoiminnassa kehitetään, pilotoidaan ja levitetään hanketoimijan, palvelujärjestelmän ja työnantajien yhteistyöllä erilaisia konkreettisia työllistymistä parantavia toimia.

Teema käynnistyi syksyllä 2023 selvityshankehaulla. Selvityshankkeen tarkoituksena on kartoittaa työnantajiin kohdistunut hanketoiminta ja hankkeiden tulokset sekä koota työnantajiin kohdistuneesta hanketoiminnasta työnantajien näkökulma. Kartoituksessa selvitetään haasteet ja parhaat käytännöt. Kartoituksen pohjalta rakennetaan työnantajaprofiileja, jotka kuvaavat miten erilaiset työnantajat hyötyvät erilaisista tukipalveluista. Selvityshankkeen aikana järjestään myös työpajatoimintaa kevään 2023 aikana. Tuloksena saadaan suosituksia toimivista toimintamalleja sekä tiekarttaa osatyökykyisten työllistämisen edistämiseksi. Hanke käynnistyy vuoden 2023 alussa.

Lisätietoa teemasta:

Uusia työmahdollisuuksia työpaikkoja kehittämällä | Rakennerahastot

Yhteyshenkilöt:    
Yritysasiantuntija Tiina Arpola
Etelä-Savon ELY-keskus
P. 0295 026 131
tiina.arpola(at)ely-keskus.fi
Rahoituspäällikkö Timo Ollila
Etelä-Savon ELY-keskus
P. 0295 026 695
timo.ollila(at)ely-keskus.fi

 

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen (ESR+)

Teemassa toteutetaan ohjelmakaudella 2021-2027 koordinaatiohanke, jonka toiminnalla tuetaan valtakunnallisen yhteiskunnallisten yritysten strategian toimeenpanoa. Strategian tarkoituksena on vahvistaa yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä, lisätä uusien yhteiskunnallisten yritysten määrää sekä kehittää yhteiskunnallisten yritysten osaamista. Tavoitteena on elinvoimainen yhteiskunnallisten yritysten ekosysteemi, joka osallistuu tehokkaasti yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen. Yksi strategian keskeisimmistä tavoitteista on työllistää osatyökykyisiä ja muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia.

Koordinaatiohanke toimii yhteistyössä yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen (YYO) kanssa. Yhteistyöllä varmistetaan, että osaamiskeskuksen valtakunnallinen työ leviää ja juurtuu alueelliseen ja paikalliseen toimintaan.

Hankkeen tehtäviin kuuluu myös teemaan liittyvän alueellisen toiminnan edistäminen sekä yhteiskunnallisiin yrityksiin erikoistuneiden neuvonta- ja ohjauspalveluiden vahvistaminen.

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen teeman koordinaatiohankkeen haku oli avoinna 20.5.-31.8.2022. Hankehaussa haettiin usean toteuttajaorganisaation yhteistä valtakunnallista koordinaatiohanketta toteuttamaan valtakunnallisen teeman toimeenpanoa koko ohjelmakaudella 2021-2027. Hakuun saapui hakemukset yhdentoista hakijan yhteiselle ryhmähankkeelle. Haun arviointi- ja valintaprosessi on tehty, ja hakijoiden kanssa käydään vielä tarkentavia neuvotteluja. Koordinaatiohanke pyritään käynnistämään alkuvuoden 2023 aikana.

Lisätietoa teemasta:

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen | Rakennerahastot

Yhteyshenkilöt:  
Rahoitusasiantuntija Jukka Anttila
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 021 241
jukka.anttila(at)ely-keskus.fi
Rahoituspäällikkö Niina Lamberg
Hämeen ELY-Keskus
P. 0295 025 153
niina.lamberg(at)ely-keskus.fi

 

Maahanmuuttaneiden toimiva arki Suomessa: työ, osaaminen ja osallisuus (ESR+)

Teeman kehittämistyötä tehdään työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella kumppanuusperiaatteella. Teema koostuu neljästä sisältöalueesta:

 1. kotona pitkään lapsia hoitaneiden vanhempien työelämäosallisuus,
 2. vieraskielisten asiakkaiden tukeminen työelämään siirtymiseksi ja työelämässä,
 3. vieraskielisten asiakkaiden tukeminen peruspalveluissa ja
 4. vieraskielisten kielellinen tuki

Lisätietoa teemasta ja sisältöalueista:

Maahanmuuttaneiden toimiva arki | Rakennerahastot

Ensimmäisenä teemassa on saatu päätökseen koordinaatiohankkeen valintaprosessi. Johtoryhmä on käsitellyt arvioinnin tuloksena syntyneen valintaesityksen 6.10.2022. Parhaillaan ovat käynnissä tarkentavat neuvottelut hakijan kanssa. Hankkeen toiminta käynnistyy alkuvuodesta 2023.

Koordinaatiohankkeen toiminta painottuu TEM:n, OKM:n ja STM:n hallinnonalojen ESR+ -ohjelman sisältöihin (työ, osaaminen ja osallisuus) ja sen tehtäviä ovat alueellisen hanketoiminnan koordinointi ja tukeminen erityisasiantuntemuksella teemoihin liittyvien valtakunnallisten strategioiden suuntaisesti. Koordinaatiohanke edistää monialaista sidosryhmä- ja verkostotyötä sekä tukee teemaan liittyviä kumppanuuksia. Se kokoaa alueellisten hankkeiden parhaat käytännöt ja verkostoyhteistyön tulokset yhteen valtakunnallisella tasolla ja vahvistaa siten teemaan liittyvää rakenteellista kehittämistä, tietopohjaa ja tulosten vaikuttavuutta. Vaikuttavuuden lisäämiseksi hankkeessa edistetään maahanmuuttaneiden oman näkemyksen ja osaamisen tuomista palveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Koordinaatiohanke myös tukee hyviä väestösuhteita ja vahvistaa toiminnassaan rahaston kumppanuusnäkökulmaa läpileikkaavasti.

Ajankohtaista:

31.10.-15.12.2022 on käynnissä pilottihaku sisältöalueessa Kotona lapsia hoitavien vanhempien työelämäosallisuus (STM). Vuonna 2023 toteutettavaksi on suunniteltu haut liittyen sisältöosioihin Vieraskielisten asiakkaiden tukeminen työelämään siirtymiseksi ja työelämässä (TEM) ja Vieraskielisten kielellinen tuki (OKM). Vieraskielisten asiakkaiden tukeminen peruspalveluissa (STM) -sisältöosion haku on arvioitu toteutuvan keväällä 2024.

Lisätietoa teemasta:

Maahanmuuttaneiden toimiva arki | Rakennerahastot

Yhteyshenkilöt:  
Rahoitusasiantuntija Auli Vuorela
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 021 264
auli.vuorela(at)ely-keskus.fi
Rahoituspäällikkö Niina Lamberg
Hämeen ELY-Keskus
P. 0295 025 153
niina.lamberg(at)ely-keskus.fi

 

 

Osaaminen

  


Jatkuva oppiminen (ESR+)

Teemassa vahvistetaan toimijoiden kyvykkyyttä toimia jatkuvan oppimisen tavoitteiden mukaisesti ja kehitetään uusia toimintamalleja toiminnan tueksi. Kansallisten linjausten mukaista kehittämistä jatkuvan oppimisen tavoitteiden mukaisesti edistetään strategisesti kohdennetuilla hankkeilla ja kokeiluilla. Pääpaino on koulutustoimijoiden rakenteiden ja toimintamallien kehittämisessä. Samalla edistetään toimijoiden verkostoitumista ja vahvistetaan yhteistyötä.

Jatkuva oppiminen -teeman koordinoivan hankkeen haku järjestettiin ajalla 12.5.–18.8. ja 8.9.–19.10.2022. Valinta koordinoivaksi hankkeeksi tehdään vuoden 2022 aikana. Koordinoiva hanke mm. aktivoi teeman hankkeiden yhteistyötä ja koostaa parhaat käytännöt hankkeiden ja muiden toimijoiden käyttöön.

Ensimmäiset varsinaiset hankehaut järjestetään alkuvuodesta 2023. Teeman valtakunnallisissa hankkeissa ei rahoiteta koulutushankkeita jatkuvaa oppimista tukevaan koulutustarjontaan, vaan niille on haettavissa rahoitusta esimerkiksi alueellisissa ESR-hankehauissa sekä Jotpan rahoitushauissa.

Jatkuva oppiminen -teeman välittävänä toimielimenä toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja teeman EU- ja valtion rahoituksen määrä ohjelmakaudella on 38,8 miljoonaa euroa.

Lisätietoa teemasta:

Jatkuva oppiminen | Rakennerahastot

Yhteyshenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa:   
Henri Helander
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
P. 0295 038 221
henri.helander(at)ely-keskus.fi
Marika Lindroth
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
P. 0295 037 082
marika.lindroth(at)ely-keskus.fi

 

Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen (ESR+)

Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen teemassa on tavoitteena tiiviimpi yhteistyö elinkeinoelämän, oppilaitosten ja tutkimustoimijoiden kanssa, jotta osaamisen uudistaminen vastaa nopeasti muuttuviin elinkeino- ja työelämän sekä toimintaympäristön muutoksesta aiheutuviin osaamistarpeisiin.

Teeman rahoituksella toteutetaan kehittämishankkeita, joilla vahvistetaan luovia aloja ja luovaa taloutta elinkeinorakenteen monipuolistajana sekä vahvistetaan taide- ja kulttuurialan osaamista.

Teeman koordinaatiohankkeeksi valikoitui Taiteen edistämiskeskuksen Luova verkko -hanke, joka fasilitoi teeman hankkeiden keskinäistä yhteistyötä, toteuttaa viestintää sekä kokoaa ja levittää parhaat käytännöt.

Valtakunnallisessa teemassa järjestettiin ideahaku 31.10 – 2.12.2022, joka keräsi lähes 260 luovan ja kulttuurialan hankeideaa. Ideoiden esittäjät saavat kirjallisen palautteen tammikuussa 2023. Varsinainen rahoitushaku järjestetään alkuvuodesta 2023.

Lisätietoa teemasta:

Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen | Rakennerahastot

Yhteyshenkilöt:  
Rahoitusasiantuntija Minna Taipale
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 106
minna.taipale(at)ely-keskus.fi
Rahoituspäällikkö Niina Lamberg
Hämeen ELY-Keskus
P. 0295 025 153
niina.lamberg(at)ely-keskus.fi

 

Työelämän kehittäminen (ESR+)

Teemalla tavoitellaan työelämän laadun ja työorganisaatioiden uudistamista osaamisen lisäämisellä mm. työn tuottavuus, työhyvinvointi sekä työturvallisuus huomioiden. Teemassa yhdistetään TEM:n ja STM:n painopisteet työelämän kehittämisessä. Kyseessä on EU:n strateginen hankekokonaisuus, jota hallintoviranomainen (TEM) ja Euroopan komissio seuraavat tarkemmin.

Toiminnalla edistetään työhyvinvointia ja työssä jaksamista, hyvän työelämän kehittymistä ja työelämän laatua. Kehitetään myös toimintatapoja, digitaalisia ratkaisuja ja tuotanto- ja palveluprosesseja, jotka parantavat samanaikaisesti tuottavuutta ja tuloksellista työn tekemistä sekä työhyvinvointia. Tavoitteena on myös edistää mikro- ja pk-yritysten ja muiden organisaatioiden muutoskyvykkyyttä, oppimismyönteisyyttä ja osaamista. Toiminnan tuloksena organisaatioiden työhyvinvointia ja tuottavuutta on parannettu ja valmiuksia muutoksiin on lisätty.

Teeman koordinoivan hankkeen haku oli avoinna 1.6.-30.9.2022. Tarkentavat neuvottelut valittavan hankkeen kanssa ovat käynnissä ja koordinoiva hanke pyritään käynnistämään alkuvuodesta 2023. Koordinaatiohanke mm. palvelee työelämän kehittämisen valtakunnallisia ja alueellisia hankkeita tutkitulla tiedolla ja hyvillä käytännöillä sekä sparraamalla ja verkottamalla toimijoita entistä vaikuttavampaan kehittämistoimintaan.

Teeman kehittämishankkeiden haku avataan arviolta helmi-maaliskuun aikana.

Työelämän kehittäminen -teeman välittävänä toimielimenä toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja teeman EU- ja valtion rahoituksen määrä ohjelmakaudella on 27,7 miljoonaa euroa.

Lisätietoa teemasta:

Työelämän kehittäminen | Rakennerahastot

Yhteyshenkilöt:    
Rahoitusasiantuntija Anne-Maaria Kurvinen
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
P. 0295 038 228
[email protected]
Rahoitusasiantuntija Marika Lindroth
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
P. 0295 037 082
[email protected]

Osallisuus

                 

 


Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta (ESR+)

Teeman tavoitteena on parantaa lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia merkitykselliseen elämään ja aktiiviseen osallisuuteen yhteiskunnassa. Tämä tapahtuu kehittämällä ja ottamalla käyttöön uudenlaista arjen voimavarojen, hyvinvoinnin ja toimintavalmiuksien tukea yhdessä lasten, nuoren ja perheiden kanssa. Läpileikkaavana toimintatapana on yhteistyön syventäminen eri toimijoiden ja hallinnonalojen kesken, jotta voidaan edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea, pärjäävyyttä ja osallisuutta, vanhempien kouluttautumista ja työllisyyttä ja torjua lapsiperheiden köyhyyttä.

Valtakunnalliset pilottihankkeet keskittyvät seuraaviin alateemoihin:

 • Haavoittuvassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden tunnistaminen ja arjessa tukeminen
 • Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa työskentelevien eri alojen ammattilaisten osaamisen vahvistaminen
 • Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa tukeminen aktiiviseen ja yhdenvertaiseen osallistumiseen kulttuuri- ja liikuntapalveluissa sekä ohjattuun vapaa-ajan toimintaan

Teemaan linkittyvä koordinaatiohanke Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio Euroopan sosiaalirahastotyössä 2021-2027 on ollut haussa 15.6.-15.9.22 ja toteuttajien kanssa käydään parhaillaan neuvotteluja. Tavoitteena on, että koordinaatiohankkeet käynnistyvät alkuvuodesta 2023. Koordinaatiohankkeen osa-alue Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhdenvertaisuus, osallisuus ja tasa-arvo (OKM) tulee antamaan tukea ja verkottamaan erityisesti tämän teeman hankkeita yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja tasa-arvon edistämisessä.

Tavoitteena on järjestää teeman kehittämishankkeiden ensimmäinen haku syksyllä 2023.

Välittävänä toimielimenä toimii Hämeen ELY-keskus ja teeman julkisen rahoituksen määrä ohjelmakaudella on 13 milj. euroa (STM) ja 10 milj. euroa (OKM) eli yhteensä 23 milj. euroa.

Lisätietoa teemasta:

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta | Rakennerahastot

Yhteyshenkilöt:  
Rahoitusasiantuntija Iida Partanen
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 241
iida.partanen(at)ely-keskus.fi
Rahoituspäällikkö Niina Lamberg
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 153
niina.lamberg(at)ely-keskus.fi

 

Vaikeasti työllistyvien tukeminen (ESR+)

Teemassa painottuvat sosiaali- ja terveys- sekä kuntoutuspalveluiden kehittäminen ja integroiminen sekä monialaisten palveluiden kehittäminen osaksi työllistymispolkuja. Lisäksi pyritään osaamisen vahvistamiseen sekä uusien toimintatapojen luomiseen. Tavoitteena on vaikeasti työllistyvien työkyvyn tuen palvelujen ja kuntoutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen palvelujärjestelmässä.

Valtakunnallisella hanketoiminnalla tuetaan laaja-alaista työtä, jolla haetaan ratkaisuja aluerajat ylittäviin osallisuuden ja tasa-arvon haasteisiin sekä vaikeasti työllistyvien hyvinvoinnin edistämiseen. Valtakunnallisen toiminnan avulla lisätään työllisyyttä ja työkykyä tukevien palveluiden integraatiota sekä monialaista yhteistyötä. Palveluiden kehittäminen ja yhteensovittaminen tukee työttömien työllistymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta.

Toiminnan kohderyhminä ovat työmarkkinoiden näkökulmasta heikoimmassa asemassa olevat henkilöt, mukaan lukien vähemmistöt ja erityisryhmät kuten nuoret, ikääntyneet, koulupudokkaat, maahanmuuttajataustaiset, romanit, rikosseuraamustaustaiset, osatyökykyiset ja vammaiset. Kohderyhmään kuuluvat myös monialaisten hyvinvointi-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutus- sekä neuvontapalveluiden tarjoajat ja niiden johto ja henkilöstö, joiden yhteistyötä ja osaamista halutaan kehittää.

Toiminnan alateemat:

 • Aikuissosiaalityön menetelmien ja vammaispalvelujen kehittäminen tukemaan paremmin vaikeasti työllistyvien tarpeita.
 • Työkyvyn tuen tarpeen tunnistaminen ja menetelmien kehittäminen terveydenhuollossa.
 • Monialaisten palvelujen kehittäminen (yhteistyö varsinkin TE-palveluiden, sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen kesken).
 • Osaamisen vahvistaminen ja osaamista tukevien palveluiden kehittäminen (koulutus, matalan kynnyksen palvelut, sosiaalityö ja sosiaaliohjaus).
 • Ikääntyville henkilöille kehitettävät työkyvyn tuen menetelmät ja työelämään osallistumiseen mahdollistavat toimenpiteet, jotka sisältävät monialaiset palvelut ja työpaikan toimet.
 • Esteettömien palvelujen rakentaminen tukemaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien hyvinvointia, terveyttä, työkykyä ja osallisuutta (uudet digitaaliset ratkaisut, innovatiiviset tuotteet ja osallistavat palvelut).
 • Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen liittyen kaikkiin alateemoihin.

Teeman toimintaa koordinoidaan Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio -teemaan kuuluvan valtakunnallisen koordinaatiohankkeen kautta (STM). Koordinaatiohankkeen haku oli avoinna 15.6.-15.9.2022, ja koordinoiva hanke pyritään käynnistämään alkuvuodesta 2023.

Teeman kehittämishankkeiden haut käynnistetään koordinaatiohankkeen käynnistyttyä. Ensimmäinen hankehaku järjestetään vuoden 2023 aikana.

Lisätietoa teemasta:

Vaikeasti työllistyvien tukeminen | Rakennerahastot

Yhteyshenkilöt:  
Rahoitusasiantuntija Jukka Anttila
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 021 241
jukka.anttila(at)ely-keskus.fi
Rahoituspäällikkö Niina Lamberg
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 153
niina.lamberg(at)ely-keskus.fi

 

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen, huono-osaisuuden torjunta (ESR+)

Teeman tavoitteena on vahvistaa heikoimmassa työmarkkina-asemassa ja suurimmassa huono-osaisuusriskissä olevien henkilöiden aktiivista toimijuutta ja osallisuutta sekä kiinnittymistä koulutukseen ja työmarkkinoille. Haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä voivat olla esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät ja vähävaraiset, vaikeasti päihdeongelmaiset, asunnottomat, vammaiset henkilöt, maahanmuuttajat, etniset vähemmistöt, rikosseuraamusasiakkaat, mielenterveysongelmista kärsivät ja ikääntyneet.

Tavoitteena on kohderyhmään kuuluvien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, jotta heillä olisi riittävät voimavarat pyrkiä aktiivisesti parantamaan omaa ja tarvittaessa myös läheistensä elämäntilannetta. Sukupuolinäkökulma huomioidaan kaikissa hankkeissa ja lisäksi toteutetaan erityisesti tasa-arvoa edistäviä hankkeita. Valtakunnallisen kehittämisen keskiössä on laaja-alainen yhteiskehittäminen ja kumppanuus toimijoiden välillä. Koska valtakunnallinen toiminta keskittyy strategisesti keskeisiin kehittämisteemoihin, tulee sen perustua laajaan kumppanuus- ja verkostotoimintaan, jossa painotetaan toimenpiteiden kohderyhmän osallistamista mm. yhteiskehittämisellä ja kokemusasiantuntijoiden mukaan ottamisella.

Teemaan linkittyvä koordinaatiohanke Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio Euroopan sosiaalirahastotyössä 2021-2027 on ollut haussa 15.6.-15.9.22 ja toteuttajien kanssa käydään parhaillaan neuvotteluja. Tavoitteena on, että koordinaatiohankkeet käynnistyvät alkuvuodesta 2023. Teeman kehittämishankkeiden ensimmäinen haku järjestetään vuoden 2023 aikana. Hakuja ei tulla järjestämään vuosittain vaan tavoitteena on toteuttaa 2-3 hakua ohjelmakauden aikana.

Teeman välittävänä toimielimenä toimii Hämeen ELY-keskus. Teeman rahoituskehysarvio ohjelmakaudelle 2021-2027 on 16 milj. euroa (STM).

Lisätietoa teemasta:

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen, huono-osaisuuden torjunta | Rakennerahastot

Yhteyshenkilöt:  
Rahoitusasiantuntija Iida Partanen
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 241
iida.partanen(at)ely-keskus.fi
Rahoituspäällikkö Niina Lamberg
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 153
niina.lamberg(at)ely-keskus.fi

 

Sosiaalisten innovaatioiden koordinaatiohanke (ESR+)

Sosiaalisten innovaatioiden toimintalinja keskittyy tukemaan hanketyön keinoin lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten pärjäävyyttä uudistamalla ja parantamalla heidän saamaansa tukea, palveluja ja niiden vaikuttavuutta. Valtakunnallisen koordinaation kautta vahvistetaan sosiaalisten innovaatioiden toimintatavan osaamista ja hyödyntämistä osana kansallista lastensuojelun ja muun palvelujärjestelmän kehittämistä sekä edistetään sosiaalisten innovaatioiden hyödyntämistä ja skaalaamista mm. toimimalla välittäjänä alueellisten pilottien ja ministeriöiden välillä.

Tavoitteena on, että valtakunnallinen koordinaatiohanke ja alueiden rahoittamat pilottihankkeet muodostavat tavoitteellisen yhdessä kehittämisen kokonaisuuden, jossa ohjelmakauden päättyessä on saatu uudistettua suomalaista lastensuojelua entistä paremmaksi ja sosiaalisesti sekä taloudellisesti kestävämmäksi. Tämän mahdollistamiseksi alueellisten pilottien tulisi olla hyvin fasilitoituja, tavoitteellisia, mukautuvia ja innovatiivisia kehittämiskokeiluja, joiden oppeja ja tuloksia yhteiskehitetään, vertaisarvioidaan, mallinnetaan, jaetaan ja kootaan yhteen hankkeiden koko keston ajan. Valtakunnallisen koordinaation kautta edistetään yhteisesti linjattujen tavoitteiden saavuttamista alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä vahvistetaan sosiaalisten innovaatioiden toimintatavan osaamista ja hyödyntämistä osana kansallista lastensuojelun ja muun palvelujärjestelmän kehittämistä.

Koordinaatiohankehaku oli auki 9.6.-31.8.22. Hakuun saapui kaksi erillistä hankekokonaisuutta, joista yksi eteni erityisten valintaperusteiden arviointiin. Kyseisen ryhmähankkeen hakijoiden kanssa käydään parhaillaan tarkentavia neuvotteluja. Tavoitteena on saada koordinaatiohanke toimintaan alkuvuodesta 2023. Alueelliset kehittämishankehaut erityistavoitteen 5.1 osalta on tarkoitus järjestää huhti-toukokuussa 2023. Välittävinä toimieliminä toimivat ELY-keskukset vastaavat alueellisten hakujen avaamisesta.

Teeman välittävänä toimielimenä toimii Hämeen ELY-keskus. Koordinaatiohankkeen kokonaisrahoitus on 4 milj. euroa (STM). Lisäksi alueilta rahoitettaviin pilottihankkeisiin käytetään 20 milj. euroa.

Lisätietoa teemasta:

Sosiaalisten innovaatioiden koordinaatiohanke | Rakennerahastot

Yhteyshenkilöt:  
Rahoitusasiantuntija Iida Partanen
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 241
iida.partanen(at)ely-keskus.fi
Rahoituspäällikkö Niina Lamberg
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 153
niina.lamberg(at)ely-keskus.fi

 

Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio Euroopan sosiaalirahastotyössä 2021-2027 (ESR+)

Kyseessä on koordinaatio, jonka kautta varmistetaan osallisuuteen, sukupuolten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvien keskeisten kehittämistoimenpiteiden toteutuminen ohjelmakaudella. Tavoitteena on vahvistaa kehittämishankkeiden ja eri ohjelmien välistä yhteistyötä sekä tukea ja lisätä keskinäistä tiedon vaihtoa teeman aihealueisiin liittyen. Koordinaation kautta varmistetaan myös aiempien ohjelmakausien koordinaatiohankkeiden tulosten hyödyntämistä ja jatketaan niiden kehittämistä (mm. Sokra, Solmu, Osuma, Valtava).

Kyseessä on EU:n strateginen hankekokonaisuus, jota hallintoviranomainen (TEM) ja Euroopan komissio seuraavat tarkemmin.

Teeman hankehaku, jossa haettiin koordinaatiohankkeita teeman mukaiseen työhön, oli auki 15.6.-15.9.22. Koordinaatiohankkeita haettiin kahteen teeman alla toimivaan osa-alueeseen:

 1. Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio (STM rahoitus kokonaisuudessaan 5 milj.€)
 2. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhdenvertaisuus, osallisuus ja tasa-arvo (OKM rahoitus kokonaisuudessaan 3,6 milj. €)

Hakuun saapui yhteensä kolme hankekokonaisuutta. Kahden ryhmähankkeen hakijoiden kanssa käydään parhaillaan tarkentavia neuvotteluja. Tavoitteena on, että koordinaatiohankkeet käynnistyvät alkuvuodesta 2023. Molemmat osatoteutukset (STM ja OKM) työskentelevät kiinteässä yhteistyössä, suunnitellen toimintaa yhdessä sekä levittäen parhaita toimintamalleja sektorirajat ylittäen. Koordinaatiohankkeille muodostetaan yhteinen ohjausryhmä.

Koordinaation välittävänä toimielimenä toimii Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoa teemasta:

Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio Euroopan sosiaalirahastotyössä 2021-2027 | Rakennerahastot

Yhteyshenkilöt:  
Rahoitusasiantuntija Iida Partanen
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 241
iida.partanen(at)ely-keskus.fi
Rahoituspäällikkö Niina Lamberg
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 153
niina.lamberg(at)ely-keskus.fi

 

Innovaatio- ja osaamisverkostot


Innovaatio- ja osaamisverkostot (EAKR)

Innovaatio- ja osaamisverkostot teeman tavoitteena on tukea osaamisintensiivisten, uusien innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemien syntymistä ja elinkeinoelämälähtöistä osaamisen uudistumista. Teeman toiminta on käynnistynyt vuoden 2022 aikana rakentamalla yhteistyötä Kestävän kaupunkikehittämisen Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -toiminnassa: Innokaupungit - Innovoivat kaupungit ja yhteisöt ovat mukana luomassa Suomesta maailman toimivinta kokeilu- ja innovaatioympäristöä vuoteen 2030 mennessä!

Keväällä 2022 Innovaatio- ja osaamisverkostot teemassa haettiin valmisteluhankkeita. Hakemuksia napakoihin 6kk hankkeisiin saapui yhteensä 18 kokonaisuuteen. Syksyn 2023 aikana näistä 7 on päässyt aloittamaan toiminnan päätöksien myötä. Valmisteluhankkeiden teemat ja toteuttajat:

 • Datasta vauhtia valmistavan teollisuuden liiketoimintaan, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy & Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
 • Puu- ja hybridirakenteisten välipohjatuotteiden optimointi vähähiiliseen rakentamiseen, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
 • 3D-tulostuksen yhteishankeen valmisteluhanke (3DTY-v), Oulun yliopisto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu & Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
 • Virtual Remote Operation, Turun ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu & Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Teollisuuden jätevesistä biokaasua ja arvokomponentteja, Oulun yliopisto & Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Vetytalouden ja hiilen kiertotalouden valtakunnallinen innovaatio ja osaamisverkosto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
 • Biojalostamot osana kestävää ja älykästä kiertotalous yhteiskuntaa (BioJaÄly), LAB-ammattikorkeakoulu

Valmisteluhankkeet esittäytyivät syyskuussa Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -tilaisuudessa 13.9.2022. Tilaisuudessa sparrattiin hanketoteuttajia hyviin hankkeisiin, esitettiin toiveita rahoittajille ja luotiin valmisteluhankkeiden välistä yhteistyötä.

Seuraava hankehaku teemassa on auki 15.1-15.3.2023, jolloin teemalle haetaan koordinaatiohanketta sekä avataan haku kehittämishankkeille. Näistä järjestetään hakuinfo 8.12.2022 Helsingissä, johon kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua joko paikan päälle tai etänä Teamsin välityksellä.

Koordinaatiohankkeelta odotamme meille tukea hanketoimijoiden aktivointiin ja verkottamiseen, viestintään ja raportointiin yhteistyössä Innovatiiviset kaupungit ja yhteisöt -kokonaisuudessa sekä vaikuttavuusarviointiin ja sidosryhmäyhteistyöhön.

Kehittämishankkeiden osalta puhumme elinkeinoelämäverkottuneista tutkimushankkeista, joissa haetaan elinkeinoelämän tarpeista lähtevää TKI-toimintaa, joka tapahtuu koulutusorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten yhteistyönä yritysten kanssa. Hankkeiden tulee tukea tutkimustiedon hyödyntämistä yrityksissä tai uusien teknologioiden käyttöönottoa ja jalostamista sekä kehittämistä kohti kaupallistamista ja markkinoille vientiä.

Ajankohtaista:

 • Hakuinfo ja työpaja 8.12.2022 hybridinä (Helsinki & Teams)
 • Kehittämishankehaku 15.1-15.3.2023
 • Koordinaatiohankehaku 15.1.-15.3.2023
 • Valmisteluhankehaku 15.8.-15.10.2023
 • Kehittämishankehaku 15.8-15.10.2023

Kaikkeen teemaan liittyvässä voi olla yhteyksissä Etelä-Savon ELY-keskukseen:

Lisätietoa teemasta:

Innovaatio- ja osaamisverkostot | Rakennerahastot

Yhteyshenkilöt:    
Yritysasiantuntija Tiina Arpola
Etelä-Savon ELY-keskus
P. 0295 026 131
tiina.arpola(at)ely-keskus.fi
Yritysasiantuntija Sari Pikkarainen
Etelä-Savon ELY-keskus
P. 0295 026 089
sari.pikkarainen(at)ely-keskus.fi
Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen
Etelä-Savon ELY-keskus
P. 0295 026 091
kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi
 

Vihreä siirtymä

 

Vihreän siirtymän teemakokonaisuus (EAKR)

Et. 2.1 Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, et 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintätoimet sekä et 2.3 Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta.

Kokonaisuudessa rahoitetaan hankkeita, joissa kehitetään laajasti hyödynnettäviä ja skaalautuvia ratkaisuja. Ne voivat olla esimerkiksi kokeilukulttuuriin ja uusien toimintamallien esiintuomiseen liittyviä demonstraatiohankkeita. Tulosten tulee tähdätä valtakunnalliseen hyödynnettävyyteen. Rahoitusta voivat hakea muun muassa yritykset, kunnat ja kuntayhtymät, muut alueelliset toimijat, korkeakoulut, tutkimuslaitokset sekä yhdistykset ja säätiöt. Energiatehokkuus- ja ilmastonmuutosteemoissa rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja kiertotalousteemassa Hämeen ELY-keskus.

Ympäristöministeriön vastuulla oleville kolmelle toimintalinjan 2 Hiilineutraali Suomi valtakunnalliselle teemalle, et. 2.1 Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, et 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintätoimet sekä et 2.3 Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta perustetaan yksi yhteinen koordinaatiohanke.

Koordinaatiohankkeen tehtävänä on vahvistaa valtakunnallisten teemojen toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta tukemalla teemojen toimeenpanoa toteuttavia hankkeita ja fasilitoimalla kunkin teeman hankkeiden keskinäistä ja teemojen välistä yhteistyötä. Koordinaatiohanke tukee valtakunnallisten teemojen yhteensovittamista muiden kansallisten ja kansainvälisten (erityisesti EU) rahoitusohjelmien, strategioiden ja aloitteiden kanssa. Koordinaatiohankkeen tulee harjoittaa laajaa sidosryhmäyhteistyötä alue- ja valtakunnan tasolla valtakunnallisille teemoille asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi.

Koordinaatiohankkeen tehtävänä on tukea valtakunnallisten hankkeiden ja muun kansallisella ja alueellisella tasolla tehtävän toiminnan täydentävyyttä ja synergioita. Hanke järjestää seminaareja sekä idea- ja hanketyöpajoja sidosryhmille. Tilaisuuksien tarkoituksena on mm. tukea hakijoita tarjoamalla teemoihin liittyvää uusinta tietoa tutkimuksesta ja hyvistä käytänteistä (ml. kansainväliset käytännöt), vahvistaa kunkin teeman hakijoiden/toimijoiden keskinäistä ja teemojen välistä yhteistyötä sekä kerätä syötteitä hakupainotusten suuntaamiseksi. Hanke on teemoja rahoittavien ELY-keskusten (Pohjois-Pohjanmaan ELY ja Hämeen ELY) tukena myös varsinaisten hakujen järjestämisessä (mm. hakuinfojen järjestelyissä). Alustavan suunnitelman mukaan hankehakuja järjestetään vähintään kerran vuodessa. Hanke vastaa laajasta sisäisestä ja ulkoisesta valtakunnallisen toiminnan viestinnästä ja teemoja koskevien parhaiden käytäntöjen kokoamisesta ja levittämisestä sekä tuottaa selvityksiä tarpeen mukaan.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus avasi Vihreän siirtymän valtakunnallisten teemojen yhteisen koordinaatiohankkeen haun (YM) ajalle 16.5. – 17.8.2022. Haussa saapui yksi ryhmähakemus. Hakijoiden kanssa käydään parhaillaan neuvotteluja. Tavoitteena on järjestää ensimmäiset varsinaiset haut keväällä 2023.

Lisätietoa teemoista:

Vihreä siirtymä | Rakennerahastot

Yhteyshenkilöt:  
Rahoitusasiantuntija Paula Alho
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
P. 0295 037 284
[email protected]
Rahoitusasiantuntija Johanna Jalonen
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 154
johanna.jalonen(at)ely-keskus.fi