Kestävä kaupunkikehitys Porissa

Porin ekosysteemisopimuksen temaattiset painopistealueet ovat 

1) Teknologiametallit ja kiertotalous
2) Automaatio ja robotiikka

Painopistealueet on valittu alueelle vuosikymmenten aikana syntyneiden vahvuuksien pohjalta. Ne ovat Porin kaupungin kasvu- ja elinvoimaohjelman, Satakuntaliiton älykkään erikoistumisen strategian ja korkeakoulujen strategioiden mukaisia.

Painopistealue: Teknologiametallit ja kiertotalous

Porin alue tavoittelee edelläkävijyyttä vähähiilisyydessä sekä uusimman osaamisen ja teknologian hyödyntämisessä. Teollinen investointi Suomessa on usein globaali ekoteko – esimerkiksi metallienjalostuksen päästöt Suomessa ovat noin kuudesosa verrattuna Aasian vastaavaan tuotantoon. Metallit ovat kiertotalouden ytimessä, metalleja voidaan kierrättää loputtomasti ja teolliset ekosysteemit ovat kiertotalouden keskeisiä toimijoita. Liikenteen, energiantuotannon ja varastoinnin sekä elektroniikan sovellukset sähköistävät maailmaa kiihtyvällä vauhdilla. Vähähiilisyys ja resurssien niukkuus toimivat painopisteen kasvun ajureina ja luovat uusille metallituotteille sekä kiertotalouden sovelluksille ympäristöön positiivisesti vaikuttavaa kysyntää.

Paikallisina vahvuuksina alueen teknologiametalli- ja kiertotalousekosysteemiin kuuluu noin 3000 suoraa työpaikkaa ja se tekee noin 2 mrd. euron vuosittaisen liikevaihdon pääasiassa vientiin. Ekosysteemin yrityksillä on kansainvälisesti merkittävää teollisuuden tutkimustoimintaa. Alueelle vuosikymmenten aikana rakentunut ainutlaatuinen teollinen infrastruktuuri sekä teollisuudessa kulkevat mittavat materiaalivirrat mahdollistavat tutkimuksen, kokeilut ja teollisen mittakaavan investoinnit samalla alueella.

Tavoitteena on Porin alueen täysin päästötön teollisuus 2027 (hiilineutraalisuus). Alueen teollisuuden muodostaman innovaatioalustan avulla yhdistettynä oppilaitosten ja tutkimuslaitosten tekemään tki-toimintaan luodaan globaalisti sovellettavia vähäpäästöisiä teknologiaratkaisuja (hiilikädenjälki). Toimenpiteillä luodaan yhteisellä alustalla toimiva kansainvälinen teollisuuden ja startup-yritysten innovaatioekosysteemi, joka mahdollistaa nopeat kokeilut ja ensimmäiset referenssit.

  • Toimenpidekokonaisuus: Osaamisen lisääminen tki-toimintaa kasvattamalla
  • Toimenpidekokonaisuus: Kansainvälisesti kiinnostava ja kilpailukykyinen invest in -toimintaympäristö
  • Toimenpidekokonaisuus: Startup-toiminnan tuominen osaksi ekosysteemiä

Painopistealue: Automaatio ja robotiikka

Kasvussa oleva Porin alueen automaatio-, robotiikka- ja tekoäly-yritysten keskittymä tarjoaa ratkaisuja laajamittaisesti kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja sektoreilla. Tukemalla uusien digitaalisten ratkaisujen (automaatio, robotiikka ja tekoäly) kehitystä ja käyttöönottoa parannetaan maailman ympäristöystävällisimmän teollisuuden ja palvelusektorin kasvuedellytyksiä. Soveltavan tutkimuksen ja yritysesimerkkien avulla Porin seudusta luodaan Teollisuus 4.0 -teeman eurooppalainen keskus, josta löytyy kansainvälisen tason huippuluokan osaamista automaatio- ja robotiikka-alan ratkaisujen soveltamiseen sekä referenssikohteita.

Paikallisina vahvuuksina automaatiokehitystä vauhdittavat yli 100 yrityksen Robocoast-verkosto, 1500 asiantuntijaa sekä alueen korkeakoulujen ja kehitysyhtiön muodostama osaamisyhteisö. Pori on kansallisesti yksi keskeisimmistä valmistavan vientiteollisuuden keskittymistä. Tärkeää on, että teollisuuden modernisointiosaaminen (vähähiilisyys ja tuottavuus) sekä automaation, robotiikan ja tekoälyn soveltava osaaminen on alueella vahvaa. Tavoitteena on kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu teollisuuden living lab -ympäristö, jonne automaatio- ja robotiikka-alan kansainväliset huippuyritykset haluavat tulla testaamaan ja kehittämään uusia ratkaisuja. SOTE-/palvelusektorilla käännetään ikääntymisen haasteet kasvavaksi kansainväliseksi liiketoiminnaksi ja parannetaan ikääntyvien elämää.

  • Toimenpidekokonaisuus: Modernisointipalvelulla ja kokeiluympäristöllä tuottavuutta
  • Toimenpidekokonaisuus: Invest in –toiminnan vahvistaminen
  • Toimenpidekokonaisuus: Osaajien houkuttelu sekä integrointi yrityksiin ja tutkimusryhmiin

Kaupunkien kanssa solmittavat ekosysteemisopimukset yhdessä muodostavat EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kestävää kaupunkikehittämistä koskevan kaupunkikehittämisen suunnitelman. Kunkin kaupunkiseudun sopimuksessa toteutettavien toimenpiteiden tulee olla kaupunkikehittämisen suunnitelman mukaisia. Toimeenpanossa noudatetaan lakia alueiden kehittämisestä ja alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta ja rahoittamisesta. Hankkeiden tukikelpoisuuden arviointi perustuu Uudistuva- ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman ohjelma- asiakirjaan.

Satakuntaliiton yhteyshenkilöt:
Rahoitusasiantuntija Jyrki Tomberg
Aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma