Hankkeen kustannukset

Kustannusten tukikelpoisuus

Kustannusten tukikelpoisuutta määrittelee hankkeen rahoituspäätös ja sen ehdot sekä kansallinen lainsäädäntö ja erityisesti ns. tukikelpoisuusasetus (valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta, 866/2021). Ohjelmakauden 2021–2027 hankkeita koskeva tukikelpoisuusasetus tuli voimaan 7.10.2021.
Ohjelmakauden 2014–2021 hankkeisiin sovelletaan niiden hyväksymisajankohtana voimassa olleita lakeja ja asetuksia.

Julkiset hankinnat

Hankkeissa suuren kustannuserän muodostavat usein erilaiset hankinnat. Hankinnoissa on noudatettava ns. hankintalakia (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016), jos tuen saaja on julkinen toimija (valtio, kunta, kuntayhtymä, julkisoikeudellinen laitos tai säätiö) tai jos hankkeen rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta. Julkisella rahoituksella tarkoitetaan EU:n ja valtion sekä kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden hankkeelle osoittamaa rahoitusta, mukaan lukien tuen saajan omarahoitus. Omaa hankettasi koskevat hankintoihin liittyvät ehdot on kuvattu hankkeesi rahoituspäätöksessä.

Hankkeen rahoitus

Hankkeita rahoitetaan pääsääntöisesti vain osittain alue- ja rakennepolitiikan rahastoista. Hankkeella tulee siten olla myös muita rahoituslähteitä. Hankkeen rahoitussuunnitelmassa ilmoitetaan haettavan tuen (eli EU:n ja valtion rahoituksen) ja muun hanketta koskevan rahoituksen määrä. Rahoitus eritellään suunnitelmassa yksityiseen, kunnalliseen ja muuhun julkiseen rahoitukseen sen perusteella, keneltä rahoitus hankkeeseen saadaan. Rahoitussuunnitelmassa eritellään myös tuen saajan omarahoitus. Omarahoituksella tarkoitetaan tuen saajan oman organisaation osuutta hankkeen rahoituksesta.

Ulkopuolisesta rahoituksesta on oltava sopimukset hakemuksen liitteenä ja rahoitusosuudet on suoritettava maksuna tuen saajan tilille. Mikäli sopimuksia ei ole saatavilla hakemusvaiheessa, rahoittava viranomainen pyytää ne hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Maksatuksen hakeminen

Tuensaaja hakee rakennerahastotuen osuutta maksuun maksatushakemuksella, joka täytetään sähköisesti EURA 2021 -järjestelmässä. Hakemus ja kaikki liiteasiakirjat toimitetaan rahoittavalle viranomaiselle sähköisesti järjestelmän kautta.

Hankkeen tarkastus ja valvonta

Hankkeisiin tehtävien tarkastusten ja niihin kohdistuvan valvonnan tavoitteena on varmistaa rahoituksen asianmukainen käyttö ja ohjelmien noudattaminen. Tarkastuksista yleisempiä ovat rahoittavan viranomaisen tekemät hankkeeseen paikan päälle kohdistuvat varmennuskäynnit. Paikan päälle tehtävien varmennuksien tarkoituksena on varmistua hankesuunnitelmaan kuuluvien tulosten ja tavoitteiden toteutumisesta sekä kustannusten tukikelpoisuudesta. Varmennukset tehdään hankkeen toteutusaikana. Ne ovat luonteeltaan myös ohjaavia ja hankkeen toimintaa tukevia. Käynnillä on hyvä tilaisuus keskustella hankkeesta ja sen toteuttamisesta.

Lisäksi tarkastuksia tekevät tarkastusviranomainen (valtiovarainministeriön controller -toiminto) sekä EU:n tarkastuselimet (EU- komissio ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin).

Yksittäisen hankkeen osalta tarkastajilla voi olla tarkastusoikeus, joka koskee hanketta ja sen rahoitusta kokonaisuudessaan. Tarkastajalla on oikeus päästä hankkeen kannalta merkityksellisiin rakennuksiin, toimitiloihin tai paikkoihin. Tarkastajalla on oikeus tarkastaa em. paikkoja sekä tuensaajan olosuhteita, tietojärjestelmiä ja asiakirjoja. Tuen saajalla puolestaan on velvollisuus toimittaa tarkastajalle tarvittavat asiakirjat ja mahdollistaa pääsy tiloihin ja tietojärjestelmiin.

Vinkki: Kiinnitä huomiota hankkeen alusta hyvään toiminnan dokumentointiin ja asiakirjojen arkistointiin.