Työmarkkinoiden kohtaanto

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman valtakunnallisessa Kohtaanto-teemassa tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen tehokkaiden työvoima- ja yrityspalveluiden avulla, sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa parantavien mallien ja palvelujen kehittäminen. 

Työnhakijoiden ja avointen työpaikkojen kohtaaminen on osoittautunut haasteelliseksi sekä alueellisesti että toimialoittain. Hankkeessa pyritään työmarkkinoiden kohtaannon ja työllisyyttä parantavan toiminnan avulla tarttumaan koordinoidusti ja hallitusti strategisesti tärkeisiin ilmiölähtöisiin ja toimialakohtaisiin haasteisiin. Hankkeessa pyritään lisäämään eri toimijoiden välistä laaja-alaista yhteistyötä, kehittämistä ja verkostoitumista eri tasoilla.

Tavoitteena on koordinoidun valtakunnallisen toiminnan avulla vastata työvoiman kohtaanto-ongelmiin, työnantajien rekrytointihaasteisiin sekä työntekijöille asetettaviin koulutus- ja osaamisvaatimuksiin yhteistyössä työnantajien kanssa. Toimialakohtaisessa kehittämistyössä otetaan huomioon rekrytointivaikeuksista kärsivät alat, joiden tunnettuutta ja vetovoimaa lisätään sekä samalla kasvatetaan työnantajien tietoisuutta rekrytointimahdollisuuksista ja työntekijöiden tietoisuutta avoimista työpaikoista valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti digitaalisten palvelujen avulla.

Valtakunnallinen toiminta on käytännössä mm. hyvien alueellisten mallien edelleen kehittämistä, mallintamista ja levittämistä kansalliseen politiikkaan sekä viestinnän vahvistamista. Toiminnan aikana toteutetaan pilottihankkeita erityisesti toimialoilla, jotka vaativat koronaepidemian tai muun muutostilanteen vuoksi eniten kehittämistoimenpiteitä. Valtakunnallinen toiminta organisoidaan valtakunnalliseksi koordinaatiohankkeeksi, jonka puitteissa käytännön kehittämistoimintaa toteutetaan joustavasti ostopalvelujen ja pilottien avulla. Valtakunnallisen toiminnan joustavan suuntaamisen vuoksi teema organisoidaan koordinaatiohankkeen lisäksi alahankkeiksi alue- ja toimialakohtaisen kehittämistoiminnan tukemiseksi. 

TEM on valinnut teeman välittäväksi toimielimeksi Keski-Suomen ELY-keskuksen, joka vastaa mm. hankehakujen toteuttamisesta, hakijoiden aktivoinnista, hankkeiden valinnasta, seurannasta sekä teemaan liittyvästä viestinnästä. 

Teemasta järjestetään erillisiä hakuaikoja, jolloin teemaan voidaan jättää hankehakemuksia EURA2021-järjestelmän kautta. Teema vastaa ohjelman toimintalinjan 4. 1.1 Polkuja töihin ja 4.1.6 Uutta osaamista työelämään (ESR+) tavoitteita.

Lisätiedot:

Rahoitusasiantuntija Satu Tuimala, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 019, satu.tuimala(at)ely-keskus.fi
Rahoitusasiantuntija Suvi Tiitola, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 274, suvi.tiitola(at)ely-keskus.fi
Erja Nikula, Työ- ja elinkeinoministeriö