Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus Kajaanin kaupunkiseudun ja valtion välillä

Kajaani ja Sotkamo ovat solmineet kestävän kaupunkikehittämisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen valtion kanssa osana Uudistuva ja osaava Suomi rakennerahasto-ohjelmaa 2021-2027. Muita yhteistyöosapuolia ja aktiivisia toimijoita sopimuksen toteuttamisessa ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskuksen mittaustekniikan yksikkö (OY-MITY), Jyväskylän yliopisto, Vuokatin liikuntateknologian yksikkö (JYU-Vuokatti), Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy (KAMK), CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (CSC), VTT MIKES/Kajaanin yksikkö (VTT-MIKES), Kainuun liitto ja Kainuun ELY-keskus.

Sopimuksen painopisteinä ovat 1) mittaustekniikka ja mittaukset sekä 2) suurteholaskenta, tekoäly ja datakeskukset. Niillä on yhtymäkohtia, joita ekosysteemisopimuksella voidaan vahvistaa, mutta ne ovat kaksi erilaista innovaatio- ja liiketoimintasektoria, joilla molemmilla on omasta erikoistuneesta osaamisestaan nouseva toimintalogiikka ja selkeä vahva ja itsenäinen rooli ja asema kansallisessa innovaatiopolitiikassa.

Kajaanin seudun ekosysteemisopimuksen tavoitteena on synnyttää 15 uutta yritystä, 20 uutta kaupallistettua teknologiaa, ja yli 20 uutta palvelutuotetta 2021–2029 (tulokset realisoituvat viiveellä vielä sopimuskauden jälkeenkin). Lisäksi tavoitteena on saada vähintään 2 uutta datakeskustoimijaa asettumaan Kajaani Renforsin rantaan, olla aktiivisesti mukana Suomen Olympiakomitean huippu-urheilun datastrategian eteenpäin viemisessä ja vastata kansallisen hyvinvointi- ja urheiludata-altaan ja analytiikan kehittämisestä, sekä ottaa johtava asema älykkäissä teollisuuden mittauksissa ja modernin teollisuuden kunnossapidon korkeakoulutuksessa ja näiden soveltavassa TKI-toiminnassa.

Sopimusta rahoitetaan EU:n kestävän kaupunkikehittämisen rahoituksella vuosina 2021–2027 (EAKR, ESR ja soveltuvin osin JTF). Tätä ennen sopimusten toimeenpanon käynnistystä rahoitetaan kansallisesta alueellisesta kehittämisrahasta (AKKE-raha). Kaupunkiseudun rahoituskehys sopimuksen mukaiseen toimintaan osoitetaan TEM:n alueellisissa rahoitusjakopäätöksissä (AKKE-rahoitus ja EU:n kestävän kaupunkikehittämisen rahoitus) pohjautuen sopimusohjeissa (TEM 24.6.2020) määriteltyihin kriteereihin. 

Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta varaavat talousarvioihinsa 2021 ja taloussuunnitelmiinsa 2022–2023 ekosysteemisopimuksen toteuttamiseen vuosittain tarvittavan kuntarahoituksen.  Ekosysteemisopimuksen kokonaisrahoituksessa sovelletaan ohjeellista jakosuhdetta, jossa paikallinen omarahoitusosuus (Kajaanin kaupunki ja muu julkinen rahoitus) on 40% ja EU:n kestävän kaupunkikehittämisen rahoituksen osuus 60% (EU ja valtio). Käynnistysvaiheen AKKE-rahoituksessa sovelletaan samaa rahoitussuhdetta. Mahdollisissa ylialueellisissa teemaverkostoissa sovelletaan tästä poikkeavaa jakosuhdetta.