Lait ja asetukset

Euroopan Unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastojen toimintaa säätelevät sekä kansalliset että Euroopan Unionin säädökset, joihin rahoittavan viranomaisen päätökset ja ohjeet perustuvat. Hallintoviranomaisena (HVO) toimiva työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) antaa myös päätöksiä ja ohjeita rahoittaville viranomaisille.

Ohjelmakauden 2021–2027 kansallinen lainsäädäntö

Kansallinen säädöspohja muodostuu kolmesta laista ja neljästä asetuksesta, jotka sisältävät säännökset muun muassa ohjelmakauden toimeenpanoon osallistuvista viranomaisista ja muista toimijoista sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen varoista rahoitettavista hankkeista.

Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (756/2021)

Niin kutsutussa toimeenpanolaissa säädetään alueiden kehittämisen suunnittelujärjestelmästä toimijoineen, viranomaisten tehtävistä ja toimivallasta. Laki sisältää myös Euroopan alueellinen yhteistyötavoitteen ohjelmien, eli Interreg-ohjelmien ja Interreg-ulkorajaohjelmien, toimeenpanoa koskevat kansalliset säännökset.

Lain nojalla on annettu valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (797/2021), eli niin kutsuttu toimeenpanoasetus. Se täsmentää toimeenpanolain säännöksiä kansallisen aluepolitiikan ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta ja yhteensovittamisesta.

Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021)

Niin kutsutussa rahoituslaissa täsmennetään ja täydennetään rahastojen sääntelykokonaisuuden kansallista soveltamista. Lakia sovelletaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021–2027 hankkeiden lisäksi kansallisten alueiden kehittämisen varojen sekä Interreg-ohjelmien ja Interreg-ulkorajaohjelmien kansallisen vastinrahoituksen myöntämiseen ja maksamiseen. 

Lain nojalla on annettu valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (867/2021), eli niin kutsuttu rahoitusasetus, jolla annetaan säännöksiä tuen käyttökohteista, tuen hakemisesta, päätöksenteosta, tuen maksamisesta ja hankkeen muutostilanteesta ja menettelyistä.

Rahoituslain nojalla on annettu myös valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (866/2021).

Tukikelpoisuusasetuksessa annetaan kansalliset säännökset ohjelmakaudella rahoitettavien hankkeiden kustannusten korvausperusteista, käytettävissä olevista kustannusmalleista, kustannusten tukikelpoisuuden yleisistä edellytyksistä, hyväksyttävistä kustannuksista ja niihin liittyvistä keskeisistä menettelyistä.

Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 (758/2021)


Yritystukilaki on tullut voimaan 13.8.2021. Laki koskee kahta ELY-keskusten yritystoiminnan kehittämiseksi myöntämää avustusta, joita ovat yrityksen kehittämisavustus ja toimintaympäristön kehittämisavustus. Avustusohjelmia käytetään EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanoon ohjelmakaudella 2021–2027 sekä kansallisesti rahoitettaviin avustuksiin.

Lain nojalla on annettu valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028.

Ympäristönsuojelun lainsäädäntö ja ohjeet

Työlainsäädäntö

Ohjelmakauden 2021‒2027 EU:n lainsäädäntö

Kansallisen lainsäädännön lisäksi EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen toimintaa ohjaavat Euroopan Unionin säädökset. 

EU:n lainsäädäntöpaketin yleisasetuksessa vahvistetaan yhteiset säännöt eri alue- ja ra-kennepolitiikan rahastoissa yhteisesti hallinnoitaville varoille. Tarkemmat rahastokohtaiset Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussaa (ESR+) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa (JTF) koskevat säädökset löytyvät kyseisiä rahastoja koskevista asetuksista.

Kysymyksiä ja vastauksia ohjelmakauden 2021-2027 lakipaketista löytyy EU-komission sivuilla.

Sopimukset

Euroopan unionin perusoikeuskirja (2000/C 364/01)

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (2006, ratifioitu Suomessa 2016; Finlex/sopimukset 27/2016)