Lait ja asetukset

Euroopan Unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastojen toimintaa säätelevät sekä kansalliset että Euroopan Unionin säädökset, joihin rahoittavan viranomaisen päätökset ja ohjeet perustuvat. Hallintoviranomaisena (HVO) toimiva työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) antaa myös päätöksiä ja ohjeita rahoittaville viranomaisille.

Ohjelmakauden 2021-2027 kansallinen lainsäädäntö

Kansallinen säädöspohja muodostuu kolmesta laista ja neljästä asetuksesta, jotka sisältävät säännökset muun muassa ohjelmakauden toimeenpanoon osallistuvista viranomaisista ja muista toimijoista sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen varoista rahoitettavista hankkeista.

Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (756/2021)

Niin kutsutussa toimeenpanolaissa säädetään alueiden kehittämisen suunnittelujärjestelmästä toimijoineen, viranomaisten tehtävistä ja toimivallasta. Laki sisältää myös Euroopan alueellinen yhteistyötavoitteen ohjelmien, eli Interreg-ohjelmien ja Interreg-ulkorajaohjelmien, toimeenpanoa koskevat kansalliset säännökset.

Lain nojalla on annettu valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (797/2021), eli niin kutsuttu toimeenpanoasetus. Se täsmentää toimeenpanolain säännöksiä kansallisen aluepolitiikan ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta ja yhteensovittamisesta.

Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021)

Niin kutsutussa rahoituslaissa täsmennetään ja täydennetään rahastojen sääntelykokonaisuuden kansallista soveltamista. Lakia sovelletaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 hankkeiden lisäksi kansallisten alueiden kehittämisen varojen sekä Interreg-ohjelmien ja Interreg-ulkorajaohjelmien kansallisen vastinrahoituksen myöntämiseen ja maksamiseen. 

Lain nojalla on annettu valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (867/2021), eli niin kutsuttu rahoitusasetus, jolla annetaan säännöksiä tuen käyttökohteista, tuen hakemisesta, päätöksenteosta, tuen maksamisesta ja hankkeen muutostilanteesta ja menettelyistä.

Rahoituslain nojalla on annettu myös valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (866/2021).

Tukikelpoisuusasetuksessa annetaan kansalliset säännökset ohjelmakaudella rahoitettavien hankkeiden kustannusten korvausperusteista, käytettävissä olevista kustannusmalleista, kustannusten tukikelpoisuuden yleisistä edellytyksistä, hyväksyttävistä kustannuksista ja niihin liittyvistä keskeisistä menettelyistä.

Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028 (758/2021)


Yritystukilaki on tullut voimaan 13.8.2021. Laki koskee kahta ELY-keskusten yritystoiminnan kehittämiseksi myöntämää avustusta, joita ovat yrityksen kehittämisavustus ja toimintaympäristön kehittämisavustus. Avustusohjelmia käytetään EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanoon ohjelmakaudella 2021–2027 sekä kansallisesti rahoitettaviin avustuksiin.

Lain nojalla on annettu valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028.

Ympäristönsuojelun lainsäädäntö ja ohjeet

Työlainsäädäntö

Ohjelmakauden 2021-2027 EU:n lainsäädäntö

Kansallisen lainsäädännön lisäksi EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen toimintaa ohjaavat Euroopan Unionin säädökset. 

EU:n lainsäädäntöpaketin yleisasetuksessa vahvistetaan yhteiset säännöt eri alue- ja ra-kennepolitiikan rahastoissa yhteisesti hallinnoitaville varoille. Tarkemmat rahastokohtaiset Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussaa (ESR+) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa (JTF) koskevat säädökset löytyvät kyseisiä rahastoja koskevista asetuksista.

Kysymyksiä ja vastauksia ohjelmakauden 2021-2027 lakipaketista löytyy EU-komission sivuilla.

Sopimukset

Euroopan unionin perusoikeuskirja (2000/C 364/01)

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (2006, ratifioitu Suomessa 2016; Finlex/sopimukset 27/2016)