Hankkeen tavoitteiden ja tulosten seuranta

Tulosten aikaansaaminen ja niistä raportoiminen on olennaista julkisten varojen tuloksellisen ja läpinäkyvän käytön kannalta. 

Hankkeiden saama rahoitus on avustusmuotoista tukea. Tukea ei makseta takaisin, jos tuen saaja täyttää tukipäätöksen ehdot ja lainsäädännön edellytykset. Tuen vastineeksi tuen saaja raportoi, mitä julkisilla varoilla on saatu aikaan ja onko saatu aikaan sitä, mitä hankesuunnitelmassa on luvattu. 

Tuen saajana tehtäväsi on raportoida hankkeen toimenpiteiden toteutumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta rahoittavalle viranomaiselle. Toimintaa ja tuloksia kuvaava seurantaraportti laaditaan maksatuskausittain. Raportin toimittaminen ja rahoittavan viranomaisen hyväksyntä ovat tuen maksamisen ehto. 

Kuvaa seurantaraportissa selkeästi hankkeen toimintaa ja saavutettuja tuloksia. Vertaa tuloksia asetettuihin tavoitteisiin ja analysoi niiden toteutumista. Viranomainen valvoo julkisten varojen käyttöä ja siten veronmaksajan etua. Tästä syystä viranomaisen tulee tietää, miten hankkeesi etenee ja eteneekö hanke suunnitelman mukaisesti. 

Olet todennäköisesti asettanut hankesuunnitelmassa hankkeellesi myös määrällisiä tavoitteita (indikaattorilukemia). Kirjaa seurantaraporttiin, miten määrälliset tavoitteet ovat toteutuneet hankkeessa raportointijakson loppuun mennessä. Varmistu, että määrälliset toteumat ovat oikeellisia. 

Loppuraportissa tuen saaja kokoaa yhteen hankkeen toiminnan ja tulokset sekä arvioi hankkeen tavoitteiden toteutumista. 

Seurantaraporteissa kuvaat hankkeen etenemistä raportointijaksoittain, loppuraportissa puolestaan arvioit hankkeen onnistumista kokonaisuutena ja yksilöit, kuinka hankkeessa kehitetty toiminta jatkuu hankkeen jälkeen. Kuvaa lisäksi hankkeen toteutuksessa kohdatut ongelmat ja tuo esille mahdolliset kehittämisehdotukset. 

Vinkki: Pidä hankesuunnitelma näkyvillä, kun kirjoitat raporttia. Tutustu ajoissa EURA 2021 -järjestelmän raportointiohjeisiin. 

Vinkki: Aloita loppuraportin kirjoittaminen hyvissä ajoin ennen hankkeen päättymistä ja varaa siihen riittävästi aikaa.