Etelä-Savon maakuntastrategia

Etelä-Savon maakuntastrategia linjaa kehittämisen kärjet ja niille asetetut pitkän aikajänteen tavoitteet vuoteen 2030. Maakuntastrategian kärjet ovat metsä, ruoka ja vesi. Näissä kärjissä maakunnalla on suhteellinen kilpailuetu Suomessa ja Euroopassa. Osaavat ihmiset, uudistuvat yritykset, kehittyvä toimintaympäristö, digitalisaatio ja hyvä saavutettavuus ovat keskeisimpiä kasvun ja elinvoiman tekijöitä.

Etelä-Savon visio vuoteen 2030 on puhtaasti paras!

Visio kuvaa maakunnan kärkivalintojen näkökulmasta vahvoja luontoarvoja ja runsaita luonnonvaroja sekä niitä prosesseja, joiden kautta alueen kilpailukyky nojaa kestävään elinkeinotoimintaan, osaamiseen ja hyvinvointiin.

Maakuntastrategian keskiössä ovat ihmiset - niin maakunnan asukkaat, matkailijat kuin alueella vapaa-aikaansa viettävät. Päämääränä on vahvistaa kestävällä tavalla asukkaiden toimeentuloa ja hyvinvointia sekä arjen sujuvuutta luonnonarvoiltaan rikkaassa ja turvallisessa elinympäristössä.

Metsä, ruoka ja vesi strategiakärkien tavoitteet kiteytettynä ovat:

  • Metsät ovat hyvin hoidetut ja kestävästi hyödynnetyt
  • Metsäosaamisemme ja -liiketoiminta on maailman kärkeä useilla korkean osaamisen alueilla
  • Matkailu ja hyvinvointi laajentavat metsien monikäyttöisyyttä
  • Ruokaketjut ovat erikoistuneet ja hyvin toimivat
  • Elintarvikeosaamisemme on korkean jalostusasteen liiketoimintaa
  • Vahva ruokakulttuuri on kilpailuetumme
  • Etelä-Savossa on maailmanpuhtaimmat vesistöt
  • Vesiosaaminen on laajaa liiketoimintaa
  • Saimaan maakunta on asumisen ja matkailun vetovoimainen kohde

Maakuntaohjelma linjaa maakunnan kehittämisen suuntaa


Etelä-Savon maakuntaohjelma 2022–2025 sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät kehittämiskokonaisuudet ja muut olennaiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Maakuntaohjelma on valmisteltu yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien, korkeakoulujen ja oppilaitosten sekä alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen, maakunnan asukkaiden ja yritysten kanssa.
Maakuntaohjelma on pohjana Euroopan unionin toimenpideohjelmien ja kansallisen aluekehittämisen erityisohjelmien toteuttamiselle maakunnassa.
Maakuntaohjelma sisältää myös Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian vuosille 2022–2027.
Etelä-Savon maakuntaohjelman 2022–2025 tavoitteet ja painopisteet ovat:
•    Hyvinvoivat ihmiset ja hyvä ympäristö
•    Tuloksellinen oma tekeminen ja yhteistyö
•    Uudistuvat elinkeinot ja TKI-toiminta
•    Hyvä fyysinen ja digitaalinen saavutettavuus

Lisätietoa Etelä-Savon maakuntastrategiasta ja maakuntaohjelmasta maakuntaliiton verkkosivuilta: https://www.esavo.fi/maakunnan-kehittaminen

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)

Aluekehittämistä koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja sopimusten valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittamista varten maakunnassa on maakunnan yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmä toimii yleisasetuksen 8 artiklassa tarkoitettuna kumppanuuselimenä Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman osalta. 

Yhteistyöryhmän kokoonpanon ja pöytäkirjat löydät Etelä-Savon maakuntaliiton internetsivuilta:

Maakunnan yhteistyöryhmä - Etelä-Savon Maakuntaliitto (esavo.fi)