Työllisyys


Työmarkkinoiden kohtaanto (ESR+)

Teeman koordinaatiohankkeen ​​​​​​​(Tulevaisuuden työmarkkinat) toteutuksessa on siirrytty hankesuunnitelman toimenpiteiden toteutukseen. Hankkeessa on luotu vuosikello tukemaan ja aikatauluttamaan hankkeen toimintaa. Koordinaatiohankkeen aluekoordinaattorit ovat aloittaneet alueellisten tilannekuvien kartoitustyön ja ensimmäisiä kartoitustyön tuloksia esiteltiin teeman johtoryhmälle jo lokakuun kokouksessa. Kartoituksessa selvisi, että valtakunnassa on varsin runsaasti työmarkkinoiden kohtaantoa tavalla tai toisella käsitteleviä hankkeita ja toimijoita. Nyt hankkeessa mietitään, miten olemassa olevaa tietotaitoa voidaan hyödyntää koordinaatiohankkeessa sekä myös laajemmin.

Koordinaatiohanke on kartoittanut alueellisia tilanteita ja kehitystä kohtaannon osalta sekä selvittänyt sidosryhmien tarpeita ja ehdotuksia. Kartoitusten tuloksia tullaan hyödyntämään teemaan avattavien alahankkeiden hankehakujen kehittämisteemoissa.

Hankkeen tavoitteena on luoda malleja tiedon tuotantoon, käsittelyyn ja konkreettiseen hyödyntämiseen (tiedolla johtaminen verkostoissa). Tähän liittyen hanke on kartoittanut kohtaannon tietolähteet ja tiedolla johtamisen kehityshankkeet sekä keskeiset kohtaannon tiedon johtamisen parissa toimijat. Lisäksi tiedolla johtamiseen on laadittu kehittämissuunnitelma.

Tulevaisuuden työmarkkinat -koordinaatiohankkeen kick-off tilaisuus järjestettiin syyskuussa yhdessä Parempi työelämä -hankkeen (valtakunnallisen Työelämän kehittämisen teeman koordinaatiohanke) kanssa.

Kuvassa Tulevaisuuden työmarkkinat -henkilöstö vasemmalta oikealle: Joonas Karhinen, Petteri Keränen, Minna Ollikainen, Otto Kupi, Tiina Iskanius, Pauliina Paija, Juha Matikainen, Kati Lammi ja Kaisa Railanmaa. Emilia Virtanen (sijaistaa Tiina Iskaniusta) ei kuvassa.

Työmarkkinoiden kohtaanto teemassa on avoinna Muutostilanteissa olevien toimialojen hankehaku. Hakuaika 1.11.-29.12.2023.

Kehittämistoiminnan tavoitteena on tukea muutostilanteissa olevien toimialojen työllisyyttä ja vahvistaa eri toimijoiden (työnantajat, työntekijät ja –hakijat sekä palveluntuottajat) osaamista. Tässä hankehaussa haetaan konkreettisia keinoja ja ratkaisuja, miten suhdanneherkillä toimialoilla minimoidaan työvoiman vähenemistarvetta tai vastaavasti, miten muutostilanteessa olevilla toimialoilla tuetaan osavan työvoiman saantia.

Seuraava avattava hankehaku kohdentuu työnantajien palvelutarpeiden sekä piilotyöpaikkojen kartoittamiseen. Hankehaku pyritään avaamaan vielä vuoden 2023 puolella.

Vuosi 2024 tulee olemaan aktiivinen hankehakuvuosi Työmarkkinoiden kohtaanto -teemalle. Tulevan vuoden aikana olisi tarkoitus saada hakuun kaikki teeman alahankkeet.

Teemaan liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä Keski-Suomen ELY-keskukseen.

Lisätietoa teemasta:

Yhteyshenkilö

 
Satu Tuimala
rahoitusasiantuntija
Keski-Suomen ELY-Keskus
P. 0295 024 019
satu.tuimala(at)ely-keskus.fi

 

Uusia työmahdollisuuksia työpaikkoja kehittämällä (ESR +)

Teeman hanketoiminnassa kehitetään, pilotoidaan ja levitetään hanketoimijan, palvelujärjestelmän ja työnantajien yhteistyöllä erilaisia konkreettisia työllistymistä parantavia toimia. Hankkeessa on syksyllä ollut käynnissä selvityshanke, jossa on kartoitettu työnantajiin kohdistunut hanketoiminta ja hankkeiden tuloksia sekä koottu työnantajiin kohdistuneesta hanketoiminnasta työnantajien näkökulmia. Selvityshanketta on toteuttanut Silta-Valmennusyhdistys ry.

Selvityksessä on noussut esille, että työllistäminen toimii, jos rekrytointi tehdään helpoksi työnantajalle ja perehdytystä tuetaan. Onnistunut työllistäminen edellyttää työnantajan tarpeisiin vastaamista. Työntekijän näkökulmasta on tärkeää räätälöidä työtehtäviä vastaamaan sekä työntekijöiden kykyjä että yrityksen vaatimuksia. Tärkeänä nähdään myös joustavat työaikajärjestelyt, jotka palvelevat sekä työntekijän elämäntilannetta että työnantajan tuotantotarpeita, esimerkiksi osa-aikatyön, keikkatyön tai etätyön avulla.

Osatyökykyisten työmahdollisuuksien kehittämisessä tulee lisätä rekrytointiosaamista ja –tukea, työhön ohjausta ja työn muokkausta ja työyhteisön vastaanottavuutta (asenteet, ilmapiiri).

Lisätietoa teemasta:

Yhteyshenkilöt 

 
Tiina Arpola
yritysasiantuntija
Etelä-Savon ELY-keskus
P. 0295 026 131
tiina.arpola(at)ely-keskus.fi
Timo Ollila
rahoituspäällikkö
Etelä-Savon ELY-keskus
P. 0295 026 695
timo.ollila(at)ely-keskus.fi

 

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen (ESR+)

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -teeman koordinaatiohanke käynnistyi vuoden 2023 alussa. Ryhmähankkeena toteutettavan koordinaatiohankkeen päätoteuttaja on Silta-Valmennusyhdistys ry ja koko hankekonsortiossa on yhteensä 11 toteuttajaorganisaatiota, joiden yhteisessä koordinaatiohankkeessa toteutetaan valtakunnallisen teeman toimeenpanoa koko ohjelmakaudella.

Hankkeessa on seitsemän työpakettia, joista jokainen toteutetaan usean organisaation yhteistyönä. Työpaketit ja organisaatioiden osahankkeet ovat käynnistyneet eri vaiheissa v. 2023 aikana.

Hankkeelle on vuoden 2023 aikana rakennettu kattava alueverkosto. Alueilla on toteutettu työpakettien yhteistyönä työpajoja ja muita tapahtumia, toteutettu alueellista viestintää ja verkostotyötä sekä tarjottu muille toimijoille tukea hankkeistamiseen ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyen. Useilla alueilla on järjestetty esimerkiksi hankeklinikoita, joilla on tuettu yhteiskunnallisia yrityksiä ja järjestötoimijoita myös uusien ESR+ hankkeiden suunnittelussa ja rahoituksen hakemisessa.

Myös kansainvälistä yhteistyötä on edistetty hankesuunnitelman mukaisesti. Näitä toimia ovat olleet muun muassa kv-verkostotyö sekä kansallisen tiedonkeruun toteuttaminen ESEM-tutkimukseen (European Social Enterprise Monitor) liittyvää kyselyä varten, millä kerätään tietoa yhteiskunnallisten yritysten nykytilanteesta sekä rahoituksen ja muun tuen tarpeesta.

Koordinaatiohanke on toiminut tiiviissä yhteistyössä yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen (YYO) kanssa. Esimerkiksi viestintä ja tiedontuotanto ovat olleet tärkeitä yhteisen tekemisen kohteita. Samoin hankkeen teemoihin läheisesti liittyvien muiden hankkeiden (esim. sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmisteluhanke) kanssa on tehty aktiivista yhteistyötä.

Ensi vuoden puolella edelleen jatketaan hankkeen alueellista työtä ja kansainvälisen toiminnan kehittämistä. Myös viestinnällisiin toimiin panostetaan. Tarkoituksena on jakaa tietoa kehitetyistä toimintamalleista, hyvistä käytänteistä ja niillä saavutetuista tuloksista, sekä edesauttaa mallien skaalaamista ja laajempaa käyttöönottoa. Tehtävänä on myös viestiä avautuvista ESR+ -rahoituksista sekä tukea viestinnällisin keinoin yhteiskunnallista yrittäjyyttä tukevien hankkeiden ja hankekonsortioiden syntyä.

Lisätietoa koordinaatiohankkeesta:

Lisätietoa teemasta:

Yhteyshenkilöt

 
Jukka Anttila
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 021 241
jukka.anttila(at)ely-keskus.fi
Tuija Oivo
työmarkkinaneuvos
Työ- ja elinkeinoministeriö
P. 0295 049 040
tuija.oivo(at)gov.fi
 

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohanke

Sami Wirkkula
projektipäällikkö
P. 050 523 7315
sami.wirkkula(at)siltavalmennus.fi

 

Maahanmuuttaneiden toimiva arki Suomessa: työ, osaaminen ja osallisuus (ESR+)

Kumppanina kotoutumisessa -hankkeen syksy: selvityksiä ja pilottihankkeiden tukemista

Uudenmaan ELY -keskuksen Kumppanina kotoutumisessa -hankkeen koordinoiman Maahanmuuttaneiden toimiva arki -kokonaisuuden ensimmäinen pilottihankehaku oli vuoden 2022 lopussa. Sen teemana oli Kotona lapsia hoitavien vanhempien työelämäosallisuus. Haun perusteella rahoituspäätöksen sai kuusi hanketta, joista työnsä on aloittanut jo neljä.

Kumppanina kotoutumisessa -koordinaatiohankkeen tehtävänä on tukea pilottihankkeiden työtä ja mm. keskinäistä verkostoitumista, ja hanke järjestikin pilottihankkeille ensimmäisen verkostoitumistapaamisen lokakuussa. Seuraavat pilottihanketapaamiset järjestetään marraskuun lopussa sekä helmikuun 2024 alussa.

Kesällä 2023 avoinna oli hankehaku Maahanmuuttajien toimiva arki -kokonaisuuden sisältöosiossa Vieraskielisten tukeminen työelämään siirtymiseksi ja työelämässä. Siinä haettiin hankkeita kehittämään työllistymiseen liittyvää viranomaisyhteistyötä ja tarjoamaan henkilökohtaista työhönohjauspalvelua erityisesti arabian- darin-, kurdin- ja somalinkielisille työnhakijoille. Hankehaun arvioinnin jälkeen jatkoneuvotteluihin on edennyt neljä hanketta.

Seuraava Maahanmuuttaneiden toimiva arki -kokonaisuuden hankehaku aukeaa vuoden 2024 alussa. Haun teemana tulee olemaan vieraskielisten kielellinen tuki. Haun tarkemmat painotukset ovat vielä työn alla.

Paitsi pilottihankkeiden työn tukeminen, Kumppanina kotoutumisessa -koordinaatiohankkeen tehtävänä on tuottaa selvityksiä, joista saatavaa tietoa erityisesti pilottihankkeet voivat hyödyntää työssään. Parhaillaan Kumppanina kotoutumisessa -hankkeella onkin työn alla seuraavat kolme selvitystä:

 • selvitys maahanmuuttaneiden osallistamisesta palvelujen suunnitteluun kartoittaa sitä, miten ja missä organisaatioissa maahanmuuttaneita on osallistettu palvelujen suunnitteluun, mitä osallistamisen tuloksilla on tehty ja mm. onko jotain, mitä tehdystä osallistamisesta voitaisiin yhteisesti oppia. Selvitys valmistuu joulukuun alussa.
 • ns. koulutusselvityksessä kartoitetaan maahanmuuttajataustaisten aikuisten tilannetta ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa, koulutukseen pääsemisessä sekä heille tarjolla olevaa ohjausta haun ja valinnan sekä opintojen eri vaiheissa. Vuodenvaihteessa 2023-2024 valmistuva selvitys toteutetaan yhteistyössä OKM:n kanssa.
 • selvitys arabian-, darin-, soranin -ja somalinkielisten miesten kokemuksista Suomessa ja heidän tarpeistaan mm. osallisuuden ja työnhakuun tarjottavan tuen suhteen toteutetaan ostopalveluna, palveluntuottajana on Owal Group Oy. Selvitys valmistuu helmikuussa 2024.

Muun muassa näiden selvitysten tuloksia esitellään kaikille avoimessa tilaisuudessa, jonka Kumppanina kotoutumisessa -hanke järjestää 31.1.2024 Paasitornissa Helsingissä.

​​​​​​​

​​​​​​​Lisätietoa koordinaatiohankkeesta:

Lisätietoa teemasta:

Yhteyshenkilöt:  
Auli Vuorela
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 021 264
auli.vuorela(at)ely-keskus.fi
Susanna Piepponen
erityisasiantuntija
Työ- ja elinkeinoministeriö
P. +358 50 396 1120
susanna.piepponen(at)gov.fi
Yhteyshenkilöt: Kumppanina kotoutumisessa –koordinaatiohanke
Ilona Korhonen
projektipäällikkö
P. +358 50 327 4175
ilona.korhonen(at)ely-keskus.fi
Veera Väisänen
koordinaattori / osaaminen
P. 050 329 5921
veera.vaisanen(at)ely-keskus.fi
Ritva Mertaniemi
koordinaattori / osallisuus
P. 050 395 5089
ritva.mertaniemi(at)ely-keskus.fi
Lotta Savolainen
koordinaattori / työllisyys
P. 0295 029 094
lotta.savolainen(at)ely-keskus.fi
Lauren Stevens
projektisuunnittelija
P. 0295 021329
lauren.stevens(at)ely-keskus.fi
 

Osaaminen

​​​​​​​                          


Jatkuva oppiminen (ESR+)

Teeman ensimmäisen kehittämishankkeiden hakukierroksen arvioinnit on saatu päätökseen syksyn aikana. Hankkeita haettiin seuraaviin alateemoihin:

 1. Maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen kehittäminen ja pilotointi sekä maahanmuuttajien kielipolut
 2. Toimialakohtaiset verkostot strategisen yhteistyön kehittämiseksi
 3. Korkeakoulujen ja muiden koulutuksen järjestäjien osaamisen kehittäminen jatkuvan oppimisen koulutuskysyntään vastaamiseksi
 4. Erityisen tervetulleita ryhmiä tukevien toimintamallien kehittäminen

Hakuun saapui 61 hankekokonaisuutta (255 hakemusta), joista yhdeksän esitettiin rahoitettavaksi/jatkoneuvotteluun. Hankkeet käynnistyvät alkuvuodesta 2024.

Seuraavan hankehaun valmistelu on käynnissä ja haku avautuu vuoden 2024 alkupuolella.

JOPPI Jatkuvan oppimisen Suomi -koordinaatiohankkeen tavoitteena on koota yhteen jatkuvan oppimisen teeman hankkeita. Hanke käynnistyi elokuun alussa Opetushallituksen koordinoimana.

Koordinaatiohanke tukee mukana olevien hankkeiden kehittämistyötä ja jakaa eteenpäin tämän työn oivalluksia ja toimintamalleja. Koordinaatiohanke luo myös ajankohtaista tilannekuvaa teemasta ja tuo esiin teeman tavoitteiden mukaisia kehittämisen tarpeita ja aukkokohtia.

JOPPI tukee jatkuvan oppimisen hankkeita mm. vaikuttavuuden tarkastelussa ja tietotuotannossa. Työskentely tietotuotannon toimenpiteiden osalta valtakunnallisen teeman hanketoimijoiden kanssa alkaa alkuvuodesta 2024. Kartoitus- ja selvitystyö alueellisesti rahoitettujen jatkuvan oppimisen hankkeiden parissa on käynnistynyt loppuvuodesta 2023.

Hanke järjestää 11.12. yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa yhteistyökokouksen, jossa esitellään Opetus- ja kulttuuriministeriön viisi valtakunnallista ESR+ teemaa ja niitä koordinoivat hankkeet, sekä keskustellaan koordinaatiohankkeiden, ministeriön ja rakennerahastotehtäviä hoitavien ELY-keskusten kanssa yhteistyöstä.

Lisätietoa teemasta:

Yhteyshenkilöt 

Henri Helander
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
P. 0295 038 221
henri.helander(at)ely-keskus.fi
Marika Lindroth
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
P. 0295 037 082
marika.lindroth(at)ely-keskus.fi
Päivi Bosquet
opetusneuvos
Opetus- ja kulttuuriministeriö
P. 0295 330 375
paivi.bosquet(at)gov.fi
Saara Ikkelä
erityisasiantuntija
Opetus- ja kulttuuriministeriö
P. 0295 330 109
saara.ikkela(at)gov.fi
Janne Savolainen
erityisasiantuntija
Opetus- ja kulttuuriministeriö
P. 0295 330 187
janne.savolainen(at)gov.fi
 

Koordinoiva hanke JOPPI - Jatkuvan oppimisen Suomi

Marjo Äikäs
erityisasiantuntija, hankevastaava
Opetushallitus
marjo.aikas(at)oph.fi
P. 0295 331 651
Annukka Norontaus
erityisasiantuntija, tietotuotanto, selvitystyö
Opetushallitus
annukka.norontaus(at)oph.fi
P. 0295 331 494
Anna Antila
asiantuntija, viestintä ja tapahtumatuotanto
Opetushallitus
anna.antila(at)oph.fi
P. 0295 331 734

 

Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen (ESR+)

Teeman ensimmäinen varsinainen hankehakukierros on saatu arviointien osalta päätökseen. Hakuun osallistui hakuajan (15.3.-15.5.2023) puitteissa yli 80 hankekokonaisuutta, jotka hakivat tukea yhteensä noin 20 miljoonalla eurolla. Haussa oli jaossa noin 6 miljoonaa euroa. Erityiset valintaperusteet täyttäviä hankekokonaisuuksia oli yhteensä 30 kappaletta, joista yhdeksää esitettiin rahoitettavaksi. Mukana on muun muassa kestävän kulttuurimatkailun, av-alan, musiikin ja kuvataiteen kokonaisuuksia. Valittujen hankkeiden kanssa käydään parhaillaan rahoitusneuvotteluja. Hankkeet aloittavat toimintansa vuoden 2024 alussa.

Ensimmäisessä hankehaussa valitut hankkeet ja toteuttajat ovat:

Luovien alojen projekti- ja kehittämisosaaminen työllistämisen ja työllistymisen tukena

 • Hakija: Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy

Musiikkiagenttikoulutus

 • Hakija: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Taide, teknologia ja kestävä matkailu -innovaatioalusta

 • Päähankkeen toteuttaja: Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
 • Osahankkeen toteuttajat: Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Luovat Web3 ajassa

 • Päähankkeen toteuttaja: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
 • Osahankkeen toteuttajat: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, Yrkeshögskolan Arcada Ab, Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy

AV UP - Uutta osaamista av-alalle

 • Päähankkeen toteuttaja: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
 • Osahankkeen toteuttajat: Tampereen kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Yrkeshögskolan Arcada Ab, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Turun kaupunki, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Tekoäly luovan ja kulttuurialan ekosysteemissä - LuovAIn!

 • Päähankkeen toteuttaja: Turun yliopisto
 • Osahankkeen toteuttajat: Oulun yliopisto, Lab-ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Tuottajakeskus Living Lab

 • Päähankkeen toteuttaja: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
 • Osahankkeen toteuttajat: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy, Live FIN ry

Kuvataiteilijan uusi työ- ja ansaintakenttä

 • Päähankkeen toteuttaja: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
 • Osahankkeen toteuttajat: Lapin yliopisto, Globe Art Point ry

KLUSTERI

 • Päähankkeen toteuttaja: Rytmi-instituutin kannattajayhdistys ry
 • Osahankkeen toteuttaja: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Teeman koordinaatiohanke Luova verkko jatkaa valittujen hankkeiden parissa työskentelyä taiteen, kulttuurin ja luovan alan vahvistamiseksi. Lisäksi Luova verkko toimii luovien alojen osaajien tukena tulevassa haussa. Seuraava haku järjestetään loppuvuodesta 2024.

Lisätietoa teemasta:

Yhteyshenkilöt

 
Minna Taipale
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 106
minna.taipale(at)ely-keskus.fi
Kirsi Kaunisharju
kulttuuriasiainneuvos
Opetus- ja kulttuuriministeriö
P. 0295 330 144
kirsi.kaunisharju(at)gov.fi
Petra Tarjanne
neuvotteleva virkamies
Työ- ja elinkeinoministeriö
P. 0295 063 691
petra.tarjanne(at)gov.fi
 

Koordinaatiohanke Luova verkko

Sofia-Charlotta Kakko
erityisasiantuntija
Taiteen edistämiskeskus (Taike)
P. 0295 330 912
sofia.kakko(at)taike.fi
 

 

Työelämän kehittäminen (ESR+)

Teeman ensimmäisen pilottihankkeiden hakukierroksen hakemusten arvioinnit on tehty syksyn aikana. Haun teemana oli Digitaaliset ja älykkäät teknologiset ratkaisut organisaation uudistumisen tukena. Hakukierroksella haettiin hankkeita, joissa tuetaan mikro- ja pk-yrityksiä, yksinyrittäjiä ja järjestöjä liiketoiminnan, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä digitaalisten ja älykkäiden teknologisten ratkaisujen kautta. Haussa saapui 33 hankekokonaisuutta (99 hakemusta), joista viittä esitettiin rahoitettavaksi. Niiden osalta on aloitettu rahoitusneuvottelut ja hankkeet käynnistyvät vuoden 2024 alkupuolella.

Seuraavan hakukierroksen valmistelu on käynnissä, tavoitteena on avata haku joulukuussa 2023.

Työelämän kehittämisen koordinaatiohankkeessa takana kiireinen syksy

Parempi työelämä! -hankkeessa syksy on ollut toiminnallista aikaa. Koordinaatiohankkeessa on kartoitettu ajankohtaisia työelämän kehittämisen teemoja. Teemojen valinta tulee ohjaamaan muun muassa hankkeen koulutusten, tapahtumien ja viestinnän suunnittelua. Koordinaatiohankkeen ohjausryhmä ja asiantuntijatyöryhmä tekevät päätökset esitetyistä teemoista ensi vuoden aikana.

Koordinaatiohankkeen ohjausryhmä ja asiantuntijatyöryhmä ovat molemmat pitäneet ensimmäiset kokouksensa. Ohjausryhmä antaa laaja-alaista osaamistaan hankehenkilöstön tueksi, seuraa hankkeen rahoituspäätöksen mukaista toteuttamista ja käsittelee hankkeen loppuraportin sekä väliraportit. Asiantuntijatyöryhmä kehittää puolestaan yhteistyössä hankkeen henkilöstön kanssa työelämän tematiikan sisällöllistä kokonaisuutta. Lisäksi se arvioi rahoitettavien hankkeiden toimenpiteiden vaikuttavuutta sekä tuo koordinaatiohankkeelle tietoa suoraan työpaikkatasolta eri puolilta Suomea.

Työelämän kehittämisen valtakunnallisten hankkeiden vaikuttavuuden arviointimenetelmän kehittäminen on myös edennyt syksyn aikana vauhdikkaasti. Menetelmäksi on valittu QWL-työkalu, joka tuottaa viidentoista kohdennetun ja tieteellisesti validoidun kysymyksen avulla työelämän laadun indeksin. QWL-menetelmällä voidaan osoittaa henkilöstön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välinen yhteys. Koordinaatiohanke kilpailuttaa ja toteuttaa menetelmän hyödyntämiseen helppokäyttöisen web-sovelluksen ja kouluttaa sekä tukee valtakunnallisia hankkeita arviointimenetelmän käytössä.

Sivuilta löydät mm. linkin kick off -tapahtumaan "Houkutteleva työelämä -mikä avuksi, kun työnhakija ja työpaikka eivät kohtaa", jonka hanke järjesti yhteistyössä Tulevaisuuden työmarkkinat -hankkeen (Työmarkkinoiden kohtaanto –teeman koordinaatiohanke) kanssa.

Lisätietoa teemasta:

Yhteyshenkilöt

 
Anne-Maaria Kurvinen
rahoitusasiantuntija
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
P. 0295 038 228
anne-maaria.kurvinen(at)ely-keskus.fi
Marika Lindroth
rahoitusasiantuntija
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
P. 0295 037 082
marika.lindroth(at)ely-keskus.fi
Johanna Slaney
Työ- ja elinkeinoministeriö
P. 0295 047 017
johanna.slaney(at)gov.fi
Päivi Hämäläinen
Sosiaali- ja terveysministeriö
P. 0295 163 590
paivi.hamalainen(at)gov.fi

Parempi työelämä! -koordinaatiohanke

Henna Kymäläinen
P. 050 524 0953
henna.kymalainen(at)ely-keskus.fi
 

Osallisuus

 


Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta (ESR+)

Teeman tavoitteena on parantaa lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia merkitykselliseen elämään ja aktiiviseen osallisuuteen yhteiskunnassa. Tämä tapahtuu kehittämällä ja ottamalla käyttöön uudenlaista arjen voimavarojen, hyvinvoinnin ja toimintavalmiuksien tukea yhdessä lasten, nuoren ja perheiden kanssa. Läpileikkaavana toimintatapana on yhteistyön syventäminen eri toimijoiden ja hallinnonalojen kesken, jotta voidaan edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea, pärjäävyyttä ja osallisuutta, vanhempien kouluttautumista ja työllisyyttä ja torjua lapsiperheiden köyhyyttä.

Valtakunnallisen teeman ensimmäinen kehittämishankehaku alkoi lokakuussa ja hakemuksia otettiin vastaan 4.12. saakka. Lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdistuva haku herätti suurta kiinnostusta, ja hakemuksia saapui yhteensä 147 kappaletta. Haussa oli auki kaikki kolme alateemaa ja niille määriteltiin sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön taholta alateemoja tukevia painopisteitä, joita haettavien hankkeiden tulee edistää. Hakuilmoitukseen voi tutustua eura2021.fi-järjestelmässä. Myöntövaltuutta haussa on käytettävissä 9,3 miljoonaa euroa, josta OKM:n osuus 5 miljoonaa ja STM:n osuus 4,3 miljoonaa euroa.

Teema on osa Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman erityistavoitetta 4.3, ja hankehakijoiden tukena toimii Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatiohanke. Koordinaatio tukee hakijoita ja rahoitettavia hankkeita

 • osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon teemoissa,
 • vaikutusten arvioinnin suunnittelussa sekä
 • viestinnässä ja verkostoitumisessa.

Koordinaation loka-marraskuussa järjestämät hakutyöpajat sekä hankekohtaiset sparraukset keräsivät paljon osallistujia. Etäyhteydellä toteutetuissa työpajoissa tutustuttiin esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia koskevaan ajankohtaiseen tutkimukseen ja jaettiin ajatuksia yhteiskehittämisestä lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Hakijat saivat myös välineitä sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden, arvioinnin sekä viestinnän huomioimiseen hankesuunnittelussa.

Teemakohtaisten työpajojen lisäksi hakijoilla oli mahdollisuus osallistua hankekohtaisiin sparrauksiin, joissa keskityttiin tarkemmin yksittäisen hankkeen tarpeisiin. Hakutyöpajoihin osallistuneet ja muut kiinnostuneet pääsivät myös koordinaation kokoamalle Howspace-alustalle, jonka kautta haun teemoihin sekä monipuolisiin luku- ja linkkivinkkeihin pystyi syventymään omassa tahdissa.

Koordinaatio on viestinyt hankehausta, hakuvaiheen tuesta sekä lasten, nuorten ja perheiden osallisuudesta aktiivisesti verkkosivuilla, uutiskirjeissä sekä SOS-Lapsikylän, Nuorten Akatemian ja Opetushallituksen sosiaalisen median kanavissa. Koordinaation ja hankkeiden välisen matalan kynnyksen viestinnän foorumiksi perustettiin avoin LinkedIn-ryhmä, johon kaikki lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita keskustelemaan.

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio tekee antoisaa yhteistyötä saman erityistavoitteen alla toimivan Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaation kanssa. Syksyn aikana koordinaatiot ovat jakaneet asiantuntemustaan sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä pienten lasten osallisuutta koskevissa koulutustapaamisissa. Tiivistä yhteistyöstä tehdään myös Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaation (SOILA) kanssa.

Hämeen ELY-keskus arvioi saapuneet hankehakemukset yhteistyössä OKM:n ja STM:n kanssa. Haussa etenevien hankkeiden rahoitusneuvottelut käynnistyvät näillä näkymin maaliskuussa, ja hankkeet käynnistyvät kevään ja syksyn 2024 aikana. Koordinaation tuki rahoitusta hakeville hankkeille jatkuu tuolloin koulutusten, verkostoitumistilaisuuksien sekä arvioinnin viestinnän tuen merkeissä.

Lisätietoa teemasta:

Yhteyshenkilöt

 
Iida Partanen
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 241
iida.partanen(at)ely-keskus.fi
Elina Palola
sosiaalineuvos
Sosiaali- ja terveysministeriö
P. 029 516 3595
elina.palola(at)gov.fi​​​​​​​
Merja Niemi
neuvotteleva virkamies
Opetus- ja kulttuuriministeriö
P. 029 533 0229
merja.niemi(at)gov.fi
 

 

Vaikeasti työllistyvien tukeminen (ESR+)

Valtakunnallisessa ESR+ teemassa painottuvat sosiaali- ja terveys- sekä kuntoutuspalveluiden kehittäminen ja integroiminen sekä monialaisten palveluiden kehittäminen osaksi työllistymispolkuja. Lisäksi pyritään osaamisen vahvistamiseen sekä uusien toimintatapojen luomiseen. Tavoitteena on vaikeasti työllistyvien työkyvyn tuen palvelujen ja kuntoutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen palvelujärjestelmässä.

Valtakunnallisella hanketoiminnalla tuetaan laaja-alaista työtä, jolla haetaan ratkaisuja aluerajat ylittäviin osallisuuden ja tasa-arvon haasteisiin sekä vaikeasti työllistyvien hyvinvoinnin edistämiseen. Toiminnan avulla lisätään työllisyyttä ja työkykyä tukevien palveluiden integraatiota sekä monialaista yhteistyötä. Palveluiden kehittäminen ja yhteensovittaminen tukee työttömien työllistymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta.

Teeman kehittämishankkeiden ensimmäinen hankehaku käynnistetään tammikuussa 2024. Haettavan EU- ja valtio -rahoituksen määrä on 4,3 miljoonaa euroa. Haku kohdistetaan valtakunnallisen teeman alateemoista erityisesti kolmeen alateemaan:

 • Työkyvyn tuen palveluiden ja menetelmien kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kehitetään joko uusia tai hyödynnetään aiemmin kehitettyjä toiminta- ja työskentelytapoja. Rahoitettavat hankkeet voivat kohdistua palvelutarpeen tunnistamiseen, menetelmien kehittämiseen ja juurruttamiseen tai työkyvyn tukea tarvitsevien asiakkaiden palveluketjujen ja verkostotyön vahvistamiseen.
 • Monialaisten palvelujen kehittäminen, joka voi kohdistua asiakkaan työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeen tunnistamiseen, kuntoutus- ja palvelutarpeen arviointiin, yhteisen asiakasprosessin kehittämiseen, tiedon siirtymiseen, työllistymisen palveluiden kehittämisen ja osaamista edistävien palvelujen yhteensovittamiseen ja palvelupolkujen yhteiskehittämiseen (yhteistyö erityisesti TE-palveluiden ja kuntien, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutusta järjestävien ja tuottavien palvelutarjoajien välillä). Kehittäminen voi kattaa myös uudet työllistämisen mallit ja uudet tavat integroida kuntoutuksen eri osa-alueita vaikeasti työllistyvien tuen osana (sosiaalinen-, lääkinnällinen- ja ammatillinen kuntoutus).
 • Ikääntyville henkilöille kehitettävät työkyvyn tuen menetelmät ja työelämään osallistumiseen mahdollistavat toimenpiteet, jotka sisältävät monialaiset palvelut ja työpaikan toimet.

Hankehausta rahoitettavissa hankkeissa halutaan kehittää ja toteuttaa toimia, joiden avulla vaikeasti työllistyvien henkilöiden edellytykset työllistyä paranevat. Perimmäisenä tavoitteena rahoitettavissa hankkeissa tulee olla se, että vaikeasti työllistyvät henkilöt työllistyisivät jollakin aikajänteellä avoimille työmarkkinoille (työelämäosallisuus). Hankkeissa johtoajatuksena on oltava työllistymistä ja työkykyä tukevien palveluiden ja menetelmien kehittäminen tai eri toimijoiden välisen yhteistyön edistäminen.

Lisätietoa teemasta:

Yhteyshenkilöt

 

Jukka Anttila
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 021 241
jukka.anttila(at)ely-keskus.fi

Kalle Lautala
erityisasiantuntija
Sosiaali- ja terveysministeriö
P. 0295 163 751
kalle.lautala(at)gov.fi

 

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen, huono-osaisuuden torjunta (ESR+)

Teemaohjelman ensimmäinen hankehaku on järjestetty ja ensimmäiset kehittämishankkeet on valittu rahoitettaviksi. Hakukierros kohdistui kahteen teeman sisältöosioon: Aikuisten sosiaalipalvelujen kehittäminen ja Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallisuuden edistäminen ja syrjinnän torjunta. Tässä haussa etsittiin hankkeita, joiden toiminta kohdistui taloussosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittämiseen, maahanmuuttajien sosiaalipalvelujen, viranomaisprosessien ja hyvinvointialueilla tehtävän työn kehittämiseen tai romanipoliittisen ohjelman tavoitteiden ja romaniväestön osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Hakuun saapui 35 hakemusta. Ryhmähankkeiden osuus hakemuksista oli suuri ja yhteensä hakemukset muodostivat 15 arvioitavaa hankekokonaisuutta. Saapuneissa hakemuksissa korostuivat sisältöjen osalta erityisesti aikuisten sosiaali- ja kuntoutuspalvelujen kehittämisen tavoitteet sekä maahanmuuttajille suunnattujen palvelujen sujuvoittamisen tavoitteet.

Hankehausta rahoitettavaksi valikoitui kolme kehittämishanketta. Valitut hankkeet kohdistuvat monipuolisesti haun kohteena oleviin sisältöpainotuksiin. Rahoitettavien hankkeiden kautta voidaan kehittää kohderyhmille suunnattujen palvelujen laatua ja saatavuutta eri alueilla. Hankkeiden avulla voidaan myös lisätä ammattilaisten osaamista ja tukea kohderyhmien osallisuutta valtakunnallisesti vaikuttavalla tavalla. Uudet kehittämishankkeet käynnistyvät alkuvuodesta 2024.

Lisätietoa teemasta:

Yhteyshenkilöt:  
Juulia Hutri
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 139
juulia.hutri(at)ely-keskus.fi
Annamari Asikainen
erityisasiantuntija
(sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus)
Sosiaali- ja terveysministeriö
P. 0295 163 232
annamari.asikainen(at)gov.fi
Henna Leppämäki
erityisasiantuntija
(osallisuus ja yhdenvertaisuus)
Sosiaali- ja terveysministeriö
P. 0295 163 132
henna.leppamaki(at)gov.fi
 

 

Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio Euroopan sosiaalirahastotyössä 2021-2027 (ESR+)

Teemaa koordinoivina hankkeina toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio ja SOS-lapsikyläsäätiön, Nuorten Akatemia ry:n ja Opetushallituksen Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio. Koordinaatiohankkeet ovat käynnistäneet toimintansa 1.4.2023 alkaen, ja ne työskentelevät kiinteässä yhteistyössä, suunnitellen toimintaa yhdessä sekä levittäen parhaita toimintamalleja sektorirajat ylittäen.

Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio

Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio (2023–26) tukee ja koordinoi Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) erityistavoitteen 4.3 kehittämishankkeita osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon teemoissa. Koordinaatiota toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tavoitteena on lisätä hankkeiden vaikuttavuutta siten, että hankkeiden kehittämistyön tulokset ovat sovellettavissa uusissa toimintaympäristöissä ja laajemmin yhteiskunnassa.

Koordinaatio luo edellytyksiä hankkeiden keskinäiselle vuorovaikutukselle, lisää osaamista liittyen vaikutusten arviointiin ja toimintamallien systemaattiseen kuvaamiseen. Tasa-arvoa edistävien hankkeiden verkostoitumista ja vertaisoppimista tarjotaan lisäksi myös tasa-arvohankkeille etenkin toimintalinjalla 4. Koordinaatio laajentaa tietopohjaa sekä lisää tietoisuutta ja osaamista osallisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja sukupuolten tasa-arvosta.

Osana valtakunnallisia Tasa-arvopäiviä lokakuussa 2023 koordinaatio järjesti ESR + rahoittajille koulutuksen sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä ESR + hankkeissa. Osallistujia oli runsaasti, yli 40 rahoitusasiantuntijaa eri alueilta. Koulutuksessa keskityttiin sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen hyviin käytäntöihin ja vaikuttamisen paikkoihin rahoitusprosessissa.

Keväällä 2024 koordinaatiotoiminnan osalta tapahtuu paljon. Erityisesti Osallisuusviikko kokoaa yhteen osallisuuden parissa toimivia:

Tule Osallisuusviikolle helmikuussa 2024 ottamaan osallisuustyökalut käyttöösi!

Osallisuusviikon 5.-8.2.2024 tilaisuuksiin ovat tervetulleita osallisuustyötä tekevät sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Maanantaista torstaihin klo 9–10.30 käsittelemme osallisuutta eri näkökulmista ja esittelemme työkaluja:

 • Mitä osallisuus on? Miten voin mitata ja arvioida osallisuuden kokemusta?
 • Edistääkö toimintanne osallisuutta? 24 apukysymystä
 • Mitä tutkimus kertoo osallisuudesta ja osallisuuden edistämisestä?
 • Osallisuusfoorumi: uusia ratkaisuja hyvinvointialueille ja kuntiin  

Osallisuusviikolla kannustamme myös muita ESR-hankkeita viestimään osallisuudesta ja järjestämään omia tilaisuuksiaan! Osallisuusviikon aihetunnisteet ovat #osallisuus ja #osallisuusviikko

Lisätietoa:

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio

Koordinaatiohankkeen päätoteuttajana toimii SOS-Lapsikylä ja osatoteuttajana Nuorten Akatemia sekä Opetushallitus.

Koordinoinnilla tuetaan Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 4 eli Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi erityistavoitteen 4.3 valtakunnallisia ja alueellisia ESR+ hankkeita. Erityisesti hankkeet saavat tukea lasten, nuorten ja perheiden osallisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyen kehittäessään toimintaa ja palveluita. Koordinaatiohanke koordinoi ja vahvistaa kohderyhmän parissa työskentelevien alueellisten ESR+ -hankkeiden lisäksi valtakunnallisen teeman Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta hankkeiden toimintaa. Koordinaation tuesta kyseisen teeman syksyllä 2023 järjestetyssä haussa on kerrottu lisää uutiskirjeen Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta teeman osiossa.

Lisätietoa:

Lisätietoa teemasta:

Koordinaation välittävänä toimielimenä toimii Hämeen ELY-keskus.

Yhteyshenkilöt

 
Iida Partanen
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 241
iida.partanen(at)ely-keskus.fi
Annamari Asikainen
erityisasiantuntija
Sosiaali- ja terveysministeriö
P. 0295 163 232
annamari.asikainen(at)gov.fi
Merja Niemi
neuvotteleva virkamies
Opetus- ja kulttuuriministeriö
P. 029 533 0229
merja.niemi(at)gov.fi
 

Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio

Anna Keto-Tokoi
hankejohtaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos P. 029 524 7074
[email protected]
Erika Mäntylä
asiantuntija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
erika.mantyla(at)thl.fi
Lisätietoa (thl.fi)

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio

Elina Weckström
hankepäällikkö
P. 050 306 5588
elina.weckstrom(at)sos-lapsikyla.fi
Urpo Uusitalo
kumppanuuspäällikkö
P. 040 099 5546
urpo.uusitalo(at)nuortenakatemia.fi
Timo Sinivuori
Opetusneuvos, kehittämisyksikön päällikkö
Opetushallitus
P. 029 533 1444
[email protected]
 
Lisätietoa (osallisuudenkoordinaatio.fi)

 

Sosiaalisten innovaatioiden koordinaatiohanke (ESR+)

Sosiaalisten innovaatioiden koordinaatiohanke tukee rahoittavia ELY-keskuksia sekä alueellisia hankkeita Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman erityistavoitteen 5.1 Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on, että valtakunnallinen koordinaatiohanke ja alueiden rahoittamat hankkeet muodostavat tavoitteellisen yhdessä kehittämisen kokonaisuuden, jolla ohjelmakauden päättyessä on uudistettu suomalaista lastensuojelua entistä paremmaksi ja sosiaalisesti sekä taloudellisesti nykyistä kestävämmäksi. Erityisesti erityistavoitteessa halutaan mahdollistaa uusia sosiaalisia innovaatioita lastensuojelun kentällä. Erityistavoitteen ensimmäinen hankehaku oli avoinna samanaikaisesti 22.5-2.10.23 kaikkien välittävinä toimieliminä toimivien ELY-keskusten alueella. ELY-keskuksiin jätettiin yhteensä 51 hakemusta, jotka muodostivat 28 hankekokonaisuutta (ryhmähanketta). Mukana oli toimijoita lähes joka maakunnasta ympäri Suomen.

THL:n, Lastensuojelun Keskusliiton ja Pesäpuu ry:n toteuttama SOILA eli Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke tukee ESR+ Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen -hanketoimintaa ja järjesti hakuaikana mm. valmennuksia sosiaalisista innovaatioista ja lastensuojelusta, matalan kynnyksen SOILAklinikoita sekä tuki ELY-keskuksia hakuinfojen toteuttamisessa. SOILA-koordinaatio tavoitti mukaan lähes 700 toimijaa valtakunnallisesti.

SOILA-koordinaatio oli lisäksi järjestämässä valtakunnallisen Sosiaalisten innovaatioiden päivää sekä satelliittitapahtuman 7.11.2023.

Vuonna 2024 SOILA käynnistää hanketuen myönteisen päätöksen saaneiden hankkeiden kanssa, jatkaa hankevalmistelua uusien hankeideoiden äärellä tulevia hakuja ajatellen sekä kokoaa valtakunnallisesti toimijoita lastensuojelun kehittämisen ja uudistamisen äärelle avoimiin tilaisuuksiin ja prosesseihin. SOILA tarjoaa sparrauksia, jatkaa SOILAklinikoita sekä käynnistää avoimet Teemafoorumit lastensuojelun haasteiden ratkomiseksi yhdessä.

Kokemustaustaisten kanssa rakennetaan tukiverkostoa ja SOILA-sparrauksen uusia muotoja hanketoiminnan tueksi.

Vuonna 2024 SOILA jalkautuu alueille muun muassa ekosysteemivalmennuksen teemalla! SOILAn tapahtumat ovat jatkossakin avoimia kaikille lastensuojelun sosiaalisten innovaatioiden kehittämisestä kiinnostuneille. Tervetuloa mukaan!

Tilaamalla SOILAn uutiskirjeen saat tiedon tulevista tapahtumista, tilaisuuksista ja aikatauluista suoraan sähköpostiisi.

Teeman välittävänä toimielimenä toimii Hämeen ELY-keskus. Koordinaatiohankkeen kokonaisrahoitus on 4 milj. euroa (STM). Lisäksi alueilta rahoitettaviin pilottihankkeisiin käytetään 26 milj. euroa.

Lisätietoa rahoitushauista löydät SOILAn verkkosivuilta keskitetysti sekä rakennerahastot.fi -alueiden sivustoilta.

Lisätietoa teemasta:

Sosiaalisten innovaatioiden koordinaatiohanke | Rakennerahastot

Yhteyshenkilöt

 
Iida Partanen
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 241
iida.partanen(at)ely-keskus.fi
Elina Palola
sosiaalineuvos
Sosiaali- ja terveysministeriö
P. 029 516 3595
etunimi.sukunimi(at)gov.fi
Susanna Hoikkala
neuvotteleva virkamies
Sosiaali- ja terveysministeriö
P. 029 516 3482
susanna.hoikkala(at)gov.fi
 

Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke (SOILA)

Tanja Hirschovits-Gerz
hankepäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
P. 029 524 7954
tanja.hirschovits-gerz(at)thl.fi
 
Lisätietoja (thl.fi)

Innovaatio- ja osaamisverkostot

​​​​​​​     


Innovaatio- ja osaamisverkostot (EAKR)

Teeman tavoitteena on tukea osaamisintensiivisten, uusien innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemien syntymistä ja elinkeinoelämälähtöistä osaamisen uudistumista. Teeman kautta pk-yritykset saadaan lähemmäksi uutta tietoa ja osaamista, joiden kautta kehittää omaa liiketoimintaa. Teeman hankkeiden kautta tavoitellaan korkealaatuisia ratkaisuja, joilla on myös kansainvälistä potentiaalia.

Syksyllä 2023 teemassa käynnistyi viisi elinkeinoelämälähtöistä tutkimushankekokonaisuutta, joiden yhteenlaskettu EU-rahoitusosuus noin 5,7 miljoonaa. Mukana näissä hankkeissa on jo alkuvaiheissa lähes 60 suomalaista yritystä rahoittamassa hankkeita noin 550 000 eurolla.

Innovaatio- ja osaamisverkostot teeman elinkeinoelämälähtöinen tutkimus on valtakunnallista. Käynnistyneet hankkeet kartalla.

  Käynnistyneet hankkeet ja toteuttajat:

 • 3D-tulostuksen yhteishanke 3DTY (LUT, Oulun yliopisto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Savonia, TAMK, UEF, Dimecc Oy)
 • Teollisuusvesistä biokaasua ja arvokomponentteja (VESITAR) (HAMK, LUT, Oulun yliopisto)
 • VauhtiData - Datasta vauhtia valmistavan teollisuuden liiketoimintaan (JAMK, SAMK, SeAMK)
 • PuuHyVä - Puu- ja hybridirakenteisen välipohjatuotteiden optimoinnin innovaatioverkosto (XAMK, Karelia, Luke, Tampereen yliopisto)
 • Vireo – Virtual Remote Operation (Savonia, Turun AMK)

Hankkeet tavoittelevat yhteistyötä yrityksien ja eri tutkimusorganisaatioiden kanssa. Hankkeiden kautta kasvatetaan yrityksien mahdollisuuksia työllistää, luodaan uusia innovaatioita sekä mahdollistetaan tulevaisuudessa yritysten omia T&K -hankkeita.

Suunnittele hankeideasi ajoissa yhdessä muiden osaajien kanssa

Hankkeiden suunnittelua tukee koordinaatiohankkeen kanssa toteutetut hakuinfotilaisuudet sekä TKI-toimijoiden yhteiset työpajat. Tilaisuuksien ja kartoituksen tarkoituksena on tunnistaa valtakunnallisia TKI-teemoja sekä vahvistaa innovaatio- ja osaamispohjaista TKI-toimintaa kansallisella tasolla. Seuraa siis tarkasti koordinaatiohankkeen viestintää!

Innovaatio- ja osaamisverkostot teeman tulevat hakukierrokset on suunniteltu seuraavasti:

Innoverkostot –koordinaatiohanke käynnistyi 1.9.2023

Koordinaatiohanke verkottaa ja tukee toiminnallaan Innovaatio- ja osaamisverkostot teeman rahoitettavia hankkeita ja pyrkii osaltaan lisäämään maakuntarajat ylittävää yhteistyötä eri TKI-toimijoiden välillä. INNOVATE -nimellä alkanut koordinaatiohanke sai kutsumanimekseen Innoverkostot ja sitä myötä myös tiedotuskanavikseen nettisivut ja LinkedIn –sivun.

Hanke jalkauttaa aktiivisesti tietoa avoimista rahoitushauista sekä viestii teeman tuloksista. Lisäksi koordinaatiohankkeella tuetaan elinkeinoelämälähtöistä osaamisen uudistumista ja sitä kautta kasvavaa yritysten liiketoimintaa.

Hankkeessa toteutetaan rahoitusinfotilaisuuksia sekä TKI-toimijoiden yhteisiä työpajoja. Tilaisuuksien tarkoituksena on tunnistaa valtakunnallisia TKI-teemoja ja vahvistaa innovaatio- ja osaamispohjaista TKI-toimintaa kansallisella tasolla. Koordinaatiohanke toteuttaa valtakunnallisen TKI-toimijoiden ja infrastruktuurien kartoituksen, joka auttaa hahmottamaan Suomen innovaatiojärjestelmän kokonaiskuvaa ja tunnistamaan alueita, joilla innovaatiojärjestelmää voidaan kehittää ja vahvistaa. TKI-kartoituksen ensimmäinen vaihe päättyy loppuvuodesta ja pilkahduksia tuloksista viestitään vielä tänä vuonna!

Lisätietoa teemasta:

Yhteyshenkilöt:    
Tiina Arpola
yritysasiantuntija
Etelä-Savon ELY-keskus
P. 0295 026 131
tiina.arpola(at)ely-keskus.fi
Sari Pikkarainen
yritysasiantuntija
Etelä-Savon ELY-keskus
P. 0295 026 089
sari.pikkarainen(at)ely-keskus.fi
Kalevi Pölönen
yksikön päällikkö
Etelä-Savon ELY-keskus
P. 0295 026 091
kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi
Koordinaatiohanke:
Martti Mäkimattila, projektipäällikkö
+358 40 7388177
martti.makimattila(at)lab.fi

Vihreä siirtymä

 


​​​​​​​  

Vihreän siirtymän teemakokonaisuus (EAKR)

Erityistavoitteet:

 • 2.1 Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
 • 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintätoimet
 • 2.3 Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta

Valtakunnallisen Vihreän siirtymän (EAKR) haut päättyivät 2.10.2023. Teemaan Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen saapui 4, Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen 12 ja Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta 29 hakemuskokonaisuutta.

Hakemukset on arvioitu ja rahoittaviksi esitettävät hanke-esitykset käsitellään johtoryhmän kokouksessa 8.12.2023.

Alkuvuodesta 2024 käynnistyy seuraavan hakukierroksen suunnittelu. Haun alustava aikataulu on huhtikuun puoliväli -lokakuun alkupuoli.

Koordinaatiohankkeen kuulumisia

Vihreän siirtymän valtakunnallisen koordinaatiohankkeen syksy on ollut vauhdikas. Ensimmäinen hakukierros aktivoi hakijoita liikkeelle, ja syyskuun alussa järjestetyssä hankehakijoiden sparraustilaisuudessa oli mukana lähes 70 osallistujaa.

Kuntamarkkinat kokosi Helsinkiin lähes 7 000 toimijaa. Vihreän siirtymän koordinaatiohanke esitteli teemakokonaisuutta ja erityisesti kuntien mahdollisuuksia hakea rahoitusta valtakunnallisesta teemakokonaisuudesta.

Koordinaatiohanke on toteutusaikanaan järjestänyt tai osallistunut tähän mennessä kaikkiaan jo kymmeniin eri sidosryhmätapaamisiin ja -tilaisuuksiin. Sidosryhmien kirjo on ollut monipuolinen. Verkoston kokoamista jatketaan edelleen aktiivisesti kohti seuraavaa hakukierrosta kohderyhmän tavoittamiseksi kaikissa teemakokonaisuuden erityistavoitteissa.

Koordinaatiohanke järjesti marras–joulukuussa yhteistyössä maakuntien liittojen ja ELY-keskusten kanssa Kohti Hiilineutraalia Suomea -aluetilaisuudet neljällä suuralueella (14.11. Varkaus, 16.11. Tampere, 22.11. Oulu, 4.12. Lappeenranta). Tilaisuuksissa pyrittiin tunnistamaan alueiden vihreään siirtymään liittyviä tarpeita, vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Tilaisuuksista saatuja materiaaleja hyödynnetään tulevan hakukierroksen painotusten muotoilussa.

 • Etelä-Suomi: Kohti hiilineutraalia Suomea -aluetilaisuus 4.12.2023 klo 13–17
 • Pohjois-Suomi: Kohti hiilineutraalia Suomea -aluetilaisuus 22.11.2023 klo 12–16
 • Länsi-Suomi: Kohti hiilineutraalia Suomea -aluetilaisuus 16.11.2023 klo 12–16
 • Itä-Suomi: Kohti hiilineutraalia Suomea -aluetilaisuus 14.11.2023 klo 12–16

Tuottamallaan tiedolla ja esimerkiksi asiantuntijatyöpajoja järjestämällä koordinaatiohanke on muutenkin tukemassa tulevan hakukierroksen painotusten valmistelua.

Itä-Suomen aluetilaisuus kokosi alueen toimijoita Varkauteen 14.11.23.
Itä-Suomen aluetilaisuus kokosi alueen toimijoita Varkauteen 14.11.23.

Lisätietoa teemoista:

Vihreä siirtymä | Rakennerahastot

Yhteyshenkilöt

 
Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintätoimet:
Paula Alho
rahoitusasiantuntija
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
P. 0295 037 284
paula.alho(at)ely-keskus.fi
Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta:
Johanna Jalonen
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 154
johanna.jalonen(at)ely-keskus.fi

Valtakunnallinen vihreän siirtymän teemakokonaisuuden koordinaatiohanke

Olli Voutilainen
Luonnonvarakeskus Luke
P. 029 532 2402
olli.voutilainen(at)luke.fi
Harri Määttä
Oamk
P. 050 599 6612
harri.maatta(at)oamk.fi
Milla Anttila
HAMK
P. 050 911 1343
milla.anttila(at)hamk.fi