Interreg-ohjelmien kansallinen vastinrahoitus 2021–2027

Interreg-ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen hallinnointi muuttuu ohjelmakaudelle 2021–2027. Kansallista vastinrahoitusta haetaan jatkossa vasta sen jälkeen, kun hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Interreg-ohjelmasta. Sitoumusmenettely ei ole enää käytössä.

Kansallisen vastinrahoituksen määrä on enintään 70 % hankkeen suomalaisten tuensaajien muusta kuin EU:n rahoitusosuudesta. Määrä voi olla tätä pienempi esimerkiksi valtiontukisäännöistä johtuen.

Kansallista vastinrahoitusta haetaan joko Uudenmaan liitosta tai Lapin liitosta, joihin kansallisen vastinrahoituksen hallinnointitehtävät on koottu. 

Uudenmaan liitto hoitaa seuraavien ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen asiat:

 • Interreg Central Baltic
 • Interreg Baltic Sea Region
 • URBACT

Lapin liitto hoitaa seuraavien ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen asiat:

 • Interreg Aurora
 • Interreg Northern Periphery and Arctic (NPA)
 • Interreg Europe

Uudenmaan liitto ja Lapin liitto yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa valmistelevat parhaillaan kansallisen vastinrahoituksen myöntöprosessia. Kansallisen vastinrahoituksen hakemuslomake tulee saataville liittojen verkkosivuille kevään 2022 aikana. Liitot myös tarjoavat neuvontaa ohjelmakohtaisesti kansallisen vastinrahoituksen hakemiseen ja myöhemmin raportointiin liittyviin kysymyksiin. 

Yhteystiedot ja Interreg-ohjelmien kansallinen vastinrahoitus:

Uudenmaan liitto                                     
Erityisasiantuntija Antti Taronen               
[email protected]             
p. 040 507 9998                                        

Lapin liitto:
Interreg-asiantuntija Maiju Jolma-Taylor
[email protected]
p. 040 660 8546

Työ- ja elinkeinoministeriö:
Neuvotteleva virkamies Riitta Vartia
[email protected]
p. 029 506 4966

Interreg-ohjelmien hallinnolliset tarkastukset

Ohjelmakaudella 2014–2020 yksityiset tilintarkastajat vastasivat ensimmäisen tason tarkastuksesta (FLC, first level control) Interreg-ohjelmissa. Ohjelmakaudella 2021–2027 hallinnolliset tarkastukset suoritetaan kahdessa maakunnan liitossa eli Uudenmaan liitossa ja Lapin liitossa. Tarkastus on jatkossa hankkeille ilmainen. Maksatushakemus (raportti) lähetetään joko Uudenmaan liittoon tai Lapin liittoon riippuen siitä, kumpi taho toimii kyseisen ohjelman hallinnollisena tarkastajana.

Uudenmaan liitto hoitaa seuraavien ohjelmien hallinnolliset tarkastukset:

 • Interreg Central Baltic
 • Interreg Baltic Sea Region
 • URBACT
 • Interact

Lapin liitto hoitaa seuraavien ohjelmien hallinnolliset tarkastukset:

 • Interreg Aurora
 • Interreg Northern Periphery and Arctic (NPA)
 • Interreg Europa

Mikäli suomalainen hanketoimija osallistuu johonkin muuhun Interreg-ohjelmaan, tällaisen hankkeen tarkastus suoritetaan Uudenmaan liitossa.

Lisätietoja: 18.1.2022 Interreg info-tilaisuuden esitykset 

Lainsäädäntö

Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) keskeiset kohdat:

 •  Luvussa 4 kuvataan Interreg-ohjelmien hallinnon toimeenpanoa Suomessa (31-41 §)

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (797/2021)

 •  Luvussa 3 kuvataan Uudenmaan liiton ja Lapin liiton tehtäviä (17-23 §)

Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021)

 •  Luvussa 2 kuvataan yleisellä tasolla tukimenettely, joka koskee myös Interreg-ohjelmien kansallista vastinrahoitusta (19-36 §)
 • Luvussa 4 kuvataan erityisesti Interreg-ohjelmien kansallista vastinrahoitusta koskevia poikkeuksia ja lisäsäännöksiä (59-69 §)
 • Luvussa 5 kuvataan tarkastuksia (70-74 §)

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (867/2021)

 • Luvussa 3 kuvataan tarkemmalla tasolla yleistä tukimenettelyä, joka koskee myös Interreg-ohjelmien kansallista vastinrahoitusta (9-17 §)
 • Luvussa 6 kuvataan tarkemmin Interreg-ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen tukemista ml. hakeminen ja maksaminen (31-37 §)

Tukikuvaus

Ryhmäpoikkeusasetuksen (myöhemmin RPA) (EU) 651/2014 mukainen tukikuvaus Euroopan alueellisen yhteistyön (myöhemmin Interreg) hankkeille myönnettävästä kansallisesta vastinrahoituksesta

Viite SANI-järjestelmä: Interreg-ohjelmien 2021-2027 kansallinen vastinrahoitus SA.103672

1. Kansallinen oikeusperusta

Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (756/2021)

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (797/2021)

Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021)

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (867/2021), muutettu (187/2022) ja (1042/2023)

Valtion talousarvioesitys TAE2024; Kansallinen vastinrahoitus sisältyy valtion talousarvioon momentille 32.40.64 EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin. Momentin perusteluiden mukaisesti määrärahaa voidaan käyttää valtion rahoitusosuuden maksamiseen Interreg-ohjelmille.

EU:n valtiontukisäännöt: Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT, 107 artiklan 1 kohta)

2. Toimivalta ja tukiviranomaisen tehtävät

Toimivaltaisina valtionapuviranomaisina toimivat Lapin liitto ja Uudenmaan liitto (797/2021, 23 §). Interreg Aurora-, Interreg Northern Periphery and Arctic- ja Interreg Europe -ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen hallinnointi on koottu Lapin liittoon.

Interreg Central Baltic-, Interreg Baltic Sea Region- ja Urbact-ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen hallinnointi on koottu Uudenmaan liittoon. Muiden Interreg -ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen hallinnointi on koottu Uudenmaan liittoon.

Edellä mainitut viranomaiset toimivat myös ko. ohjelmien valvojina niissä ohjelmissa, joissa Interreg-ohjelman hallinnollisia tarkastuksia ei suorita hallintoviranomainen (797/2021, 20 §).

3. Tukipäätös, tuki-intensiteetti ja tukikelpoiset kustannukset

Interreg-ohjelman hallintoviranomainen myöntää EAKR/EU-osuuden rahoitettavan hankkeen pääpartnerille (Lead partner) tukisopimuksella (Suomessa tukipäätös).

Tukikelpoiset kustannukset on määritelty Interreg-asetuksessa (EU) 2021/1059 ja tapauksen mukaan ohjelmakohtaisissa ohjelmamanuaaleissa. Arvonlisävero ei ole tukikelpoinen kustannus, mikäli se on tuensaajalle palautettava erä kansallisen verolainsäädännön nojalla.

Ohjelmien hankkeille myönnettävän tukiosuuden maksimi tuki-intensiteetti on määritelty Interreg-asetuksessa (EU) 2021/1059 ja vahvistettu ohjelmakohtaisissa Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksissa.  

Interreg-hankkeen kustannuksiin myönnettävä tuki ei saa ylittää tapauksen mukaan asetuksessa (EU) 2021/1060 tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2021/1059 säädettyä yhteisrahoituksen enimmäismäärää. Kansallinen vastinrahoitus on osa hankkeelle myönnettävää rahoitusta/tukiosuutta.

4. Tuen myöntäminen

Interreg-ohjelman hallintoviranomainen ratkaisee, myönnetäänkö tuki hankkeelle ryhmäpoikkeusasetuksen (RPA) nojalla. Ohjelman hallintoviranomainen tarkastelee tapauskohtaisesti RPA:n ehtojen täyttymisen valmistellessaan esitystään rahoitettavista hankkeista ohjelman seurantakomitealle. Ohjelman seurantakomitea tai tapauksen mukaan hallintokomitea valitsee sisällöllisesti rahoitettavat toimet ohjelman strategian ja tavoitteiden mukaisesti. Ohjelman hallintoviranomainen määrittelee tuen myöntämiseen ja maksamiseen ml. valtiontukiin liittyvät ehdot laatimassaan tukisopimuksessa, (EU) 2021/1059 artiklan 22 mukaisesti.

5. Suomen kansallisen vastinrahoituksen myöntäminen ja tukien kasautuminen

Suomen kansallinen vastinrahoitus on osa hankkeelle myönnettävää rahoitusta. Kansallisen vastinrahoituksen myöntävä viranomainen tarkastelee kansallisen vastinrahoituksen päätöstä valmistellessaan, voidaanko hankkeelle myöntää kansallista vastinrahoitusta hankkeelle jo myönnetyn EU-tukiosuuden lisäksi vai täyttyykö hankkeelle myönnettävän rahoituksen maksimi tuki-intensiteetti jo kulloisenkin ohjelman hallintoviranomaisen myöntämän EU-tukipäätöksen (tukisopimus) perusteella (RPA artikla 20). Kansallisen vastinrahoituksen myöntävä viranomainen tarkistaa aiotun tuen kasautumisen muun valtiontuen kanssa, esimerkiksi Interreg Aurora – ohjelmassa tuki voidaan myöntää myös de minimis-ehtoisena tukena. Ohjelmakohtaista tuen enimmäisintensiteettiä ei voida kuitenkaan ylittää.

6. Hankkeen aineiston säilytysaika

Kansallista vastinrahoitusta koskevan aineiston säilyttämisestä on säädetty Laissa alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021) § 69. Tämän lisäksi tulee noudattaa valtiontukea koskevaa pidempää 10 vuoden säilytysaikaa, mikäli tuki on myönnetty RPA:n (EU) 651/2014 artiklan 20 perusteella.