Palkkakustannusmallit

Ohjelmakaudella 2021–2027 myös hankkeen palkkakustannukset korvataan joko kokonaan tai osittain yksinkertaistetuilla kustannusmalleilla. Kussakin hankehaussa käytettävissä olevat kustannusmallit ilmoitetaan hakuilmoituksessa. Rahoittava viranomainen tekee lopullisen päätöksen hankkeessa käytettävästä palkkakustannusmallista. 

Tuen saajan on käytettävä hankkeessa kaikkien hankehenkilöstöön kuuluvien tehtävien osalta samaa palkkakustannusmallia, eikä sitä voi vaihtaa hankkeen kuluessa. Ryhmähankkeessa on suositeltavaa käyttää kaikkien tuen saajien osalta samaa palkkakustannusmallia.

Käytössä on kaksi erilaista palkkakustannusmallivaihtoehtoa:

1) palkkakustannusten yksikkökustannusmalli

ja

2) palkkakustannusten korvaaminen tosiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin perustuen sekä prosenttimääräinen korvaus palkkakustannusten sivukuluista ja lomarahasta (vakiosivukulumalli).

Palkkakustannusmallien pääkohdat lyhyesti:

Palkkakustannusten yksikkökustannusmalli (ns. tuntitaksa, 1720 h)

 • Palkkakustannusmalli on käytettävissä rahoituslain nojalla rahoitettavissa palkkakustannuksia sisältävissä hankkeissa. 
 • Työaikakirjanpito vaaditaan sekä kokoaikaisesti että osa-aikaisesti hanketta koskevaa työtä tekevien osalta.
 • Tukikelpoiset palkkakustannukset lasketaan hyväksyttävien yksiköiden eli hyväksyttävien tuntien perusteella tosiallisten kustannusten sijaan.
 • Työnantajan sivukulut ja lomarahat lasketaan kiinteänä prosenttiosuutena (ns. vakiosivukuluprosenttiosuus)
 • Vakiosivukuluprosenttiosuudet on vahvistettu erikseen ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstölle ja muulle hankehenkilöstölle.

Vakiosivukulumalli

 • Palkkakustannusmallia käytetään kaikissa yritystukilain nojalla rahoitettavissa palkkakustannuksia sisältävissä hankkeissa
 • Käytettävissä myös rahoituslain nojalla rahoitettavissa palkkakustannuksia sisältävissä hankkeissa.
 • Tuen saajalla ei ole velvollisuutta ottaa käyttöön erillistä työaikakirjanpitoa palkkakustannusten tukikelpoisuuden todentamiseksi kokoaikaisen eikä osa-aikaisen hankehenkilöstön osalta.
 •  Palkkakustannukset ilman sivukuluja ja lomarahaa korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin perustuen.
 • Työnantajan sivukulut ja lomarahat korvataan kiinteänä prosenttiosuutena ns. vakiosivukuluprosenttiosuus).
 •  Vakiosivukuluprosenttiosuudet on vahvistettu erikseen ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstölle ja muulle hankehenkilöstölle.

Palkkakustannusten yksikkökustannusmalli

Rahoittava viranomainen voi päättää, että hankkeen palkkakustannukset korvataan tuntiperusteisella yksikkökustannusmallilla. Mallissa tukikelpoiset palkkakustannukset lasketaan hyväksyttävien yksiköiden eli hyväksyttävien tuntien perusteella tosiallisten kustannusten sijaan. Tosiasiallisia palkkakustannuksia ei todenneta hankkeen kirjanpidon otteella. Työaikakirjanpito vaaditaan sekä kokoaikaisesti että osa-aikaisesti hanketta koskevaa työtä tekevien osalta ja se on tärkein palkkakustannusten todentamisen väline yksikkökustannusmallissa.

Tuntiperusteinen yksikkökustannus lasketaan jakamalla viimeisimmät asiakirjoihin perustuvat vuotuiset bruttotyövoimakustannukset 1720 tunnilla, riippumatta työntekijöiden todellisista vuosittaisista työtuntimääristä. Jos kyseessä on aiemmin organisaatiossa osa-aikaisena työskennellyt henkilö eikä saatavilla ole suoraan 100 prosentin työaikaosuutta vastaavaa vuotuista bruttotyövoimakustannusta, on bruttotyövoimakustannus ennen yksikkökustannusten laskentaa mukautettava 100 prosentin työaikaosuutta vastaavaksi. Vuotuisen palkkakustannusten bruttotyövoimakustannuksen määrittämisessä on myös muita tapoja, jotka on kuvattu tarkemmin tukikelpoisuusasetuksen muistiossa.

Tuen hakijan on hankehakemuksessa osoitettava viimeisin vuotuinen bruttotyövoimakustannus kunkin hankehenkilöstöön esitetyn tehtävän osalta erikseen. Vuotuiseen bruttotyövoimakustannukseen lasketaan myös vuosiloma-ajan ja vapaajaksojen palkka.
EURA 2021 -järjestelmä laskee lakiin perustuvat työnantajan sivukulut ja virka- ja työsopimukseen perustuvat lomarahat automaattisesti keskimääräisenä prosenttimääräisenä osuutena (vakiosivukuluprosenttiosuus) tuen hakijan ilmoittaman vuotuisen bruttotyövoimakustannuksen perusteella. 

Hankkeen tukikelpoisina kustannuksina korvataan tukipäätöksen mukaiseen hankehenkilöstöön kuuluvan henkilön palkkakustannukset, jotka lasketaan kertomalla yksikkökustannus hyväksyttävillä tunneilla. Tuen saajan on pidettävä kaikkien hanketta koskevaa työtä tekevien henkilöiden osalta työaikakirjanpitoa, josta ilmenee hankkeelle tehty työ tunteina. Hyväksyttävistä, tukikelpoisten palkkakustannusten laskentaan käytettävistä tunneista säädetään tukikelpoisuusasetuksen 6 §:ssä. 

Hyväksyttävien työtuntien määrä ei saa minään hankkeen toimintavuotena ylittää kokoaikaisesti hanketta koskevaa työtä tekevien henkilöiden osalta 1720 tuntia ja osa-aikaisesti hanketta koskevaa työtä tekevien osalta 1720 tunnista tukipäätöksessä hyväksyttyä hanketta koskevaa työn osa-aikaisuutta vastaavalla prosenttiosuudella laskettua tuntimäärää. EURA 2021 -järjestelmä seuraa toimintavuosikohtaisen tuntimäärän kertymistä maksatushakemuksissa ja estää sen ylittämisen. Toimintavuodella tarkoitetaan hankkeen aloituspäivämäärästä seuraavaa yhden vuoden mittaista viitejaksoa eli 12 kuukauden peräkkäistä jaksoa ja sitä seuraavia 12 kuukauden jaksoja.

Vakiosivukulumalli

Rahoittava viranomainen voi päättää, että hankkeen palkkakustannukset ilman sivukuluja ja lomarahaa korvataan tosiallisesti aiheutuneiden ja maksettujen tukikelpoisten kustannusten perusteella. Tällöin lakiin perustuvat työnantajan sivukulut ja virka- tai työehtosopimuksen perustuvat lomarahat korvataan tuen saajalle keskimääräisenä prosenttimääräisenä osuutena palkkakustannuksista ilman sivukuluja ja lomarahaa (vakiosivukuluprosenttiosuus). EURA 2021 -järjestelmä laskee vakiosivukuluprosenttiosuuden palkkakustannusten perusteella
automaattisesti. Yritystukilain (758/2021) nojalla rahoitettavissa yrityksen kehittämisavustuksissa ja toimintaympäristön kehittämisavustuksissa sovelletaan aina tätä palkkakustannusten korvaustapaa.

Vakiosivukulumallissa tuen saajalla ei ole velvollisuutta ottaa käyttöön erillistä työaikakirjanpitoa palkkakustannusten tukikelpoisuuden todentamiseksi kokoaikaisen eikä osa-aikaisen hankehenkilöstön osalta.

Osa-aikaisesti hanketta koskevaa työtä tekevien henkilöiden palkkakustannukset lasketaan kiinteänä prosenttiosuutena tukikelpoisista palkkakustannuksista hankkeeseen kuukausittain käytettävän kiinteän työaikaosuuden perusteella. Tuen saajan on vahvistettava työntekijäkohtainen kiinteä prosenttiosuus tukihakemuksessaan. Edellä mainitun kiinteän prosenttiosuuden on perustuttava työntekijän koko hankkeelle tekemän työn arvioituun keskimääräiseen prosenttiosuuteen.

Vuosiloma-ajan ja vapaajaksojen palkkakustannukset ovat tukikelpoisia siltä osin kuin palkat on ansaittu hankkeen tukipäätöksen mukaisena toteuttamisaikana ja tosiallisesti maksettu työntekijälle tuen maksamista koskevan hakemuksen jättämiseen mennessä. Varauksena esittäviä kustannuksia, joita tuen saaja ei ole vielä maksanut työntekijälle, ei hyväksytä lainkaan.