Kehittämisen painopisteet - Pohjanmaa

Pohjanmaan maakuntastrategiassa ja Pohjanmaan innovaation ja kasvun strategiassa määritetään Pohjanmaan maakunnan tärkeimmät kehittämistavoitteet vuosiksi 2022–2025.  
Maakuntastrategian painopisteet ja toimenpiteet perustuvat Pohjanmaan keskeisiin kehityshaasteisiin:

Resurssiviisas yhteiskunta 

 • Keskiössä ovat kestävät energiaratkaisut, kiertotalous, ilmastoälykkäät innovaatiot ja yhteiskuntasuunnittelu.

Digitalisaatiosta kasvua 

 • Keskiössä ovat yritysten kehittäminen ja digitalisointi, käyttäjäystävälliset palvelut ja älykkäät digitaaliset järjestelmät.

Riittävästi osaajia 

 • Painopisteinä ovat työvoiman saatavuus ja osaaminen.

Kaikki mukaan 

 • Korostetaan yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja hyvinvointia.

Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman toteuttaminen liittyy vahvasti maakuntien älykkään erikoistumisen strategioihin (S3), etenkin erityistavoite 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen.

Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia

Pohjanmaan Älykkään erikoistumisen strategian (Pohjanmaan innovaation ja kasvun strategian) keskeisimmät lähtökohdat ovat:

 • Alueen kansainvälinen talous ja globaali kilpailu, jotka asettavat korkeat vaatimukset sekä yritysten että koko innovaatiojärjestelmän innovaatio- ja uudistumiskyvylle.
 • Uudet yhteistyömallit, vahva tutkimus- ja kehittämistoiminta ja osaava työvoima. Kehittämällä osaamista näillä osa-alueilla luomme edellytykset uusille ratkaisuille ja toimintamalleille sekä kasvulle innovaatioiden kautta.
 • Valmistavan teollisuuden muutostarve, uusi teknologia ja osaaminen sekä uusien toimintojen ja vientitoimialojen syntymisen edistäminen.

Älykkään erikoistumisen strategiassa on neljä painopistealuetta, joiden tarkoitus on saada aikaan kasvua, yhteistyötä ja uudistumista:

 • Kehittyneet tuotantomenetelmät ja automaatioteknologia (esim. robotiikan, 3D-tulostuksen ja laajennetun todellisuuden soveltaminen ja eri teknologioiden yhteen liittäminen).
 • Digitaaliset ratkaisut eri toimialoilla (esim. IoTn, Big Datan ja tekoälyn soveltaminen ja uusien työmenetelmien, prosessien ja palveluiden kehittäminen).
 • Energiateknologia ja uusiutuvan energian järjestelmäratkaisut (esim. älykkäiden sähköverkkojen optimointi, ohjaus ja kyberturvallisuus, energiavarastointi, eri energiantuotantomenetelmien integrointi, energiantuotannon joustavuus).
 • Kiertotalous ja hiilineutraali talous (Kiertotalouden liiketoimintamallit, kiertotalouden mukainen tuote- ja prosessisuunnittelu ja systeemitason ratkaisut, tulevaisuuden uusiutuvat polttoaineet ja kestävät liikenneratkaisut).

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) hyväksyy ja tarkistaa vuosittain rahoituksessa priorisoitavat maakunnan strategiset painopisteet Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman mukaisesti (EAKR/ESR ja JTF).