Utvecklingstyngdpunkterna – Österbotten

I Österbottens landskapsstrategi och Österbottens strategi för innovation och tillväxt definieras landskapet Österbottens viktigaste utvecklingsmål för åren 2022–2025.  

Tyngdpunkterna och åtgärderna i landskapsstrategin baserar sig på Österbottens centrala utvecklingsutmaningar:

Ett resurssmart samhälle 

 • Hållbara energilösningar, cirkulär ekonomi, klimatsmarta innovationer och samhällsplanering står i centrum.

Tillväxt genom digitalisering 

 • Utveckling och digitalisering av företag, användarvänliga tjänster och smarta digitala system står i centrum.

Tillräckligt med kunnig arbetskraft 

 • Tillgången till arbetskraft och arbetskraftens kompetens står i centrum.

Alla med 

 • Samhörighet, delaktighet och välbefinnande lyfts fram.

Förverkligandet av programmet Ett förnybart och kompetent Finland anknyter starkt till landskapens strategier för smart specialisering (S3), i synnerhet det specifika målet 1 Förbättring av förutsättningarna för forskning och innovation samt ibruktagande av avancerad teknik.

Österbottens strategi för smart specialisering

De centrala utgångspunkterna för Österbottens strategi för smart specialisering (Österbottens strategi för innovation och tillväxt) är:

 • Områdets internationella ekonomi och den globala konkurrensen, som ställer höga krav på både företagens och hela innovationssystemets förmåga till innovation och förnyelse.
 • Nya samarbetsmodeller, stark forsknings- och utvecklingsverksamhet samt kunnig arbetskraft. Genom att utveckla kunnandet inom dessa delområden skapar vi förutsättningar för nya lösningar och verksamhetsmodeller samt tillväxt genom innovationer.
 • Tillverkningsindustrins förändringsbehov, ny teknik och kompetens samt främjande av nya verksamheter och exportbranscher.

Strategin för smart specialisering har fyra tyngdpunktsområden, vars syfte är att skapa tillväxt, samarbete och förnyelse:

 • Avancerade produktionsmetoder och automationsteknik (t.ex. tillämpning av robotik, 3D-utskrift och utvidgad verklighet samt sammanfogning av olika typer av teknik).
 • Digitala lösningar inom olika branscher (t.ex. tillämpning av IoT, Big Data och artificiell intelligens samt utveckling av nya arbetsmetoder, processer och tjänster).
 • Energiteknologi och systemlösningar för förnybar energi (t.ex. optimering och styrning av smarta elnät samt cybersäkerhet i dem, lagring av energi, integration av olika metoder för energiproduktion, flexibilitet i energiproduktion).
 • Cirkulär ekonomi och klimatneutral ekonomi (affärsmodeller för cirkulär ekonomi, produkt- och processplanering enligt cirkulär ekonomi samt lösningar på systemnivå, framtidens förnybara bränslen och hållbara trafiklösningar).

Landskapets samarbetsgrupp godkänner och granskar årligen landskapets strategiska tyngdpunkter som prioriteras i finansieringen i enlighet med programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 (ERUF/ESF och FRO).